Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 Русенски университет"Ангел Кънчев" Дисциплина: "Методика на обучението по Български език и Литература" Курсова работа Тема: "План-конспект на урок за 2 клас на тема: "Правопис на съгласните звукове." Изготвил: Денислав Живков Джуров фак. № 106201 Спец.: НУПЧЕ Проверили: .............. Курс: IIIА (доц.Я.Пометкова) РУСЕ, 2012 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2 - КЛАС Изд. "Просвета",авторски колектив Р. Танкова, В. Иванова, К. Чернева стр.24 тема№11 Тема на урока: "Правопис на съгласните звукове." Вид на урока: У

Категория на документа: Документи по Педагогика
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Факултет по Обществени науки Доклад по Маркетинг върху проведен учебен стаж Изготвил: Проверил: Специалност: Курс: Факултетен №: История и обща характеристика на фирмата ЕТ "Ради Димитров" е създадена през 2005 г. със седалище град Казанлък. Основния предмет на дейност на фирмата е продажба, до-ставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма, гаражни и индустриални врати на германския лидер Хьорман (Hörmann). ЕТ "Ради Димитров" е и официален дистрибуто

Категория на документа: Документи по Педагогика
 Филиал - Велико Търново Отчет за извършените дейности по време на задължителната учебна практика Изготвил: Красимира Герчева Христова Специалност: "Стопанско управление" ОКС: Бакалавър Фак. № 0267523 Велико Търново -2013- 1. Описание на компанията. "АЛФА КОМЕРС" ООД е създадена през 1995г. в гр. Шумен. Основната дейност на фирмата включва инвестиционни проекти в земеделски земи, търговска дейност по покупко-продажби на земеделските площи, тяхното управление и отдаване под наем и аренда. В посо

Категория на документа: Документи по Педагогика
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" __________________________ Факултет "Математика и информатика" КУРСОВ ПРОЕКТ ПО "РАБОТА В ЕКИП ПО ПРОЕКТИ" на тема Компютърно обучение на хора с увредено зрение Проектно предложение по "Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания" Разработили Милен Петков 13288 и Цони Цонев 13290 Специалност: "Компютърни науки" ІV курс Съдържание Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 2 Основна цел 2 К

Категория на документа: Документи по Педагогика
 МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА КУРСОВО ПОЕКТИРАНЕ ПО "ОПТОЕЛЕКТРОНИКА И ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИИ" 1.Въведение При проектирането на оптични мрежи изградени на базата на световоди се изисква да се определи: * Топологията на мрежата. * Разстоянието между абонатите. * Избор на пасивните елементи на мрежата . * Избор на оптични приемник и предавател. * Изчисляване на загубите на оптична мощност по екстемните маршрути. * Избор на оптични усилватели. * Изчисляване на дисперсията в екстремните маршрути. * Из

Яндекс.Метрика
92 92 100 100