Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 ПУ"Паисий Хилендарски" Педагогически факултет Катедра "Педагогика и управление на образованието" гр.Пловдив Р е ф е р a т Фази на развитието на група и групова динамика.Примерни стандарти в домове за деца лишени от грижа. Изготвил:Елена Минкова Фак.номер: 1206538005 Специалност :Мениджмънт на социално -педагогическата работа Проверил : проф.дпсн Пламен Радев гр.Пловдив 2013 г. 1.Фази на развитието на групата и групова динамика Преди да заговорим за понятия като "развитие на група" и " групова

Категория на документа: Документи по Педагогика
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" НА ТЕМА "АРТ ТЕРАПИЯТА - НАЧИН ДА НАДНИКНЕМ И РАЗБЕРЕМ СВЕТА НА ДЕТЕТО - АУТИСТ. " Изготвил: Росица Русева Проверил:................................ I курс, спец. ИТПНО, магистър /Доц.д-р Д. Балкански/ Ф.Н: 1342074009 Съдържание: Увод.......................................................................................3 Аутизмът като психологическо състояние.........................4 Символиката и значението на цветовете.....................

Категория на документа: Документи по Педагогика
Терапия с глина: средство за изотерапия и трудотерапия Глината се явява прекрасен материал за трудотерапия и арт терапия. Днешното поколение е отраснало с пластилина, но за характера на терапевтичното действие по добрия материал е глината. Ако пластилина обикновено е твърд, глината може да бъде такава, каквато ни е нужна или мека и разкаляна, ако сме прибавили твърде много вода, или твърда и ронлива, ако водата не е достатъчно. Водата се смесва с глината с омесване с ръце, което дава допълнител

Категория на документа: Документи по Педагогика
Русенски Университет "Ангел Кънчев" Факултет "Природни науки и образование" Реферат по НУП Име:Ива Властимилова Петрова Проверил: доц. Д-р П. Петров Съдържание 1.Образователната система в България и началната педагогика. 1.1 Българското начално образование. 1.2 Задачи на НУП. 2.Начално училище. 3.Основни задачи на образованието в 1-4 клас. Във всички свободно развивали се страни образователните системи се утвърждават в края на феодалното и началото на капиталистическото развитие на обществото.С

Категория на документа: Документи по Педагогика
Диагностични скали. Определяне на обективността, надеждността и валидността на методиката Първа задача портфолио по Педагогическа диагностика ШУ "Епископ Константин Преславски" Подготвила: Нона Ив. Йотова Диагностични скали Педагогическата диагностика заема важно място в системата на педагогическата наука, като се базира на методологични, правни, морални, философски основания и е ефективна, когато познавателния процес е от научен тип. Педагогическата диагностика се постига чрез диагностичния пр

Яндекс.Метрика
92 92 100 100