Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧЕНИ АСПЕКТИ НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПРОБЛЕМ 1.1.Групи деца със специални образователни потребности Образованието е една от основните ценности на съвременния свят. След като човешкият фактор е основна сила и предимство, няма как образованието да не играе съществена роля. През последните години деца със специални образователни потребности все повече влизат в общообразователните училища в контекста на цялостната промяна на отношението към детето и неговите потребности и под натиска н

Категория на документа: Документи по Педагогика
 ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ. Цели и основни принципи на логопедичната терапия. Методи, прилагани в логопедичната терапия. Екипен принцип на взаимодействие в процеса на реализиране на логопедичната терапия. Комплексност и етапност на логопедичната терапия. Видове логопедична терапия. Логопедичната терапия е специфична научно-приложна област, която под влияние на педагогическите науки у нас е била означавана като корекционно-възпитателна работа. Нейната реализация изисква компетентност, всестранна инфор

Категория на документа: Документи по Педагогика
1.1 Методичен анализ на развитието на понятията функция и вектор в часовете по математика и физика Понятието функция е едно от основните математически понятия което се използва повсеместно. Физиката борави сериозно с него, във връзка с широкото използване на математически методи за изследване при изучаването на явления от действителността. То е най-важното сред другите основни математически понятия в училищния курс по математика. Разкривайки значението на това понятие, професор А. Я. Хинчин отб

Категория на документа: Документи по Педагогика
Р Е Ф Е Р А Т На тема: "Музеят на Великотърновския Университет "Св. св. Кирил и Методий" История: Музеят на Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и Методий" е създаден 2010 година. Музейната експозиция включва няколко раздела, обхващащи историята на Великотърновския университет от 1963 година до наши дни. Той е научна и културно-просветна институция, която издирва, събира, изучава, съхранява, документира и популяризира паметници на културата, свързани с историята на университета. В своята

Категория на документа: Документи по Педагогика
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ" КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "МЕТОДИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТОИЗСЛЕДВАНЕ": СОЦИОЛОГИЧЕСКА АНКЕТА НА ТЕМА: Трябва ли да е задължителна униформата в държавните училища в България? Студент: Преподавател: Специалност: Фак. № Варна 2014 г. Трябва ли да е задължителна униформата в държавните училища в България? I. Училищната униформа води началото си от Обединеното кралство, където е част от историята на образованието и културата на обществ

Яндекс.Метрика
92 92 100 100