Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 Русенски университет "Ангел Кънчев" Р Е Ф Е Р А Т Тема: Методи на възпитанието - Същност, функции, класификация и характеристика Изготвил: Дата: 01.11.2012г. Приел: Съдържание: 1. Същност на методите на възпитание. 2. Функции на методите на възпитание. 3. Класификация на методите на възпитание. 4. Характеристика на методите на възпитание. 1.Същност на методите на възпитание Метод идва от гръцкото "методос", което означава - път на изследване, познание. Методът е форма на практическо или теорет

Категория на документа: Документи по Педагогика
Определение 5S е японска методология, която се използва за ефективно организиране на работното място и поддържане на продуктивна работна среда. Като философия, използва 5 японски термини - * Seiri (整理) сортиране * Seiton (整頓) акуратност * Seiso (清掃) почистване * Seiketsu (清潔) стандартизиране * Shitsuke (躾) съвършенстване Сортиране Всички материали се делят на: * нужни - материали, които се използват в работата в дадения момент; * неизползвани - материали, които могат да се използват в работата,

Категория на документа: Документи по Педагогика
 МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА" ПЪРВИ КУРС, ІI СЕМЕСТЪР, УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА Тема : Моделирането в обучението по математика - Факултатив Изготвили: Проверил: 1. Емилияна Узунова - Моделирането в обучението по математика 1. Диаграмите на Ойлер-Вен. а) Проста текстова задача: Задача: За откриване на учебната година второкласниците подготвили програма. В нея участвали 12 момчета и 7 момичета. Колко деца са участвали в програмата? Момчетата- Момичета- б) Съста

Категория на документа: Документи по Педагогика
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" РЕФЕРАТ По Методика на обучението по изобразително изкуство Тема(ядро): Обект и образ Изготвил: Стела Атанасова Ганчева Специалност: ПНУП Курс: 2 Проверил: П.Панайотов Обект и образ "Изобразителното изкуство" е неделима част от съществуващата у нас разделно-предметна учебна система и заедно с учебния предмет "Музика" съставят културно-образователна област "Изкуства".Нейното образователно и възпитателно въздействие започва от най-ранна училищна възраст

Категория на документа: Документи по Педагогика
 ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧЕНИ АСПЕКТИ НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПРОБЛЕМ 1.1.Групи деца със специални образователни потребности Образованието е една от основните ценности на съвременния свят. След като човешкият фактор е основна сила и предимство, няма как образованието да не играе съществена роля. През последните години деца със специални образователни потребности все повече влизат в общообразователните училища в контекста на цялостната промяна на отношението към детето и неговите потребности и под натиска н

Яндекс.Метрика
92 92 100 100