Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
Светлана Владова №509 II курс - НУПЧЕ РЕФЕРАТ Специфични методически принципи в обучението по български език и литература в 1-4 клас Според българския тълковен речник думата "принцип" има две значения. Първото е: "Основно начало на някаква теория, политическо устройство и други подобни", а второто - "Убеждение, възглед, от който се ръководи човек" като се използва предимно в множествено число. Обучението по роден език в началните класове, както и обучението по всеки учебен предмет, се изгражда

Категория на документа: Документи по Педагогика
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Специалност: Български език и История Курс: 3 Курсова работа По Методология и методи на педагогическото изследване Тема: Анализ на въпроси от лексикон Цел: Изследване под формата на лексикон, има за цел да проследи развитието, интересите, предпочитанията и познавателната способност на деца от 9 годишна възраст. Съдържание на въпросите. 1. Самопознание * Как се казваш? * Къде живееш? * На колко години си? * Къде учиш? * Кой клас си? 2. Лични предпочитания *

Категория на документа: Документи по Педагогика
 Курсова работа Тема: Социална работа в сферата на трудовата заетост Съдържание: 1. Въведение 2. Същност, нормативна база и основни понятия 3. Органи за управление на системата за насърчаване на заетостта 4. Финансиране на активната политика по заетостта 5. Посреднически услуги по заетостта 6. Програми и мерки за насърчаване на заетостта 7. Литература Трудовата заетост е самостоятелна сфера на обществения живот и представлява система в рамките на социалната сфера. Част от дейностите, осъществяв

Категория на документа: Документи по Педагогика
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА СЪДЪРЖАНИЕ I. Цел на работата Целта на практиката е въз основа на практически изследвания и анализ на събраната информация да се изяснят иновационните потребности и предложат предприемачески подходи в управлението на избрана фирма или предприятие. За целта е необходимо да се извърши: * описание и предмет на дейност на избраната стопанска организация; * анализ на актуалното технологично състояние на фирмата /предприятието/ и потребностите й от нови технологии за пр

Категория на документа: Документи по Педагогика
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Специалност Мениджмънт на социално- педагогическите дейности КУРСОВА РАБОТА По дисциплината "Управление на професионалната кариера" Тема: Същност на понятието "кариера" и теории за развитието на професионалната кариера София 2013г. Колко хора наистина се радват на работата си? Някои се събуждат с мисълта за предизвикателствата, които ще им донесе идващия ден, но има и много други, които с нетърпение броят оставащите дни до края на седмицата.В този с

Яндекс.Метрика
92 92 100 100