Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 Курсова работа Тема: Социална работа в сферата на трудовата заетост Съдържание: 1. Въведение 2. Същност, нормативна база и основни понятия 3. Органи за управление на системата за насърчаване на заетостта 4. Финансиране на активната политика по заетостта 5. Посреднически услуги по заетостта 6. Програми и мерки за насърчаване на заетостта 7. Литература Трудовата заетост е самостоятелна сфера на обществения живот и представлява система в рамките на социалната сфера. Част от дейностите, осъществяв

Категория на документа: Документи по Педагогика
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА СЪДЪРЖАНИЕ I. Цел на работата Целта на практиката е въз основа на практически изследвания и анализ на събраната информация да се изяснят иновационните потребности и предложат предприемачески подходи в управлението на избрана фирма или предприятие. За целта е необходимо да се извърши: * описание и предмет на дейност на избраната стопанска организация; * анализ на актуалното технологично състояние на фирмата /предприятието/ и потребностите й от нови технологии за пр

Категория на документа: Документи по Педагогика
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Специалност Мениджмънт на социално- педагогическите дейности КУРСОВА РАБОТА По дисциплината "Управление на професионалната кариера" Тема: Същност на понятието "кариера" и теории за развитието на професионалната кариера София 2013г. Колко хора наистина се радват на работата си? Някои се събуждат с мисълта за предизвикателствата, които ще им донесе идващия ден, но има и много други, които с нетърпение броят оставащите дни до края на седмицата.В този с

Категория на документа: Документи по Педагогика
Шуменски университет " Епископ Константин Преславски" КУРСОВА РАБОТА По Методика на обучението по природо- и родинознание в НУ Тема: Използване на възможностите на "свободната работа" за стимулиране на активното детско учене Изготвил: Станимира И. Николаева Спец. ПУНУП- ІV курс ЗО Фак.№316 Проверил: доц. д-р. И. Мирчева Шумен 2008 1. Същност и предимства на "свободната работа". Във връзка със самостоятелната работа на учениците в педагогическата култура се използва понятието "свободна работа".

Категория на документа: Документи по Педагогика
Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет Катедра по социология КУРСОВА РАБОТА по Социология на образованието Авторитетът на учителя Изготвил: С.Керезова Проверил: Гл. ас. д-р П. Стойкова №. 11350221032 3 курс, социология Нека си представим , че образователната система е човешко тяло . Човешкото тяло е съвкупност от органи , които ако действат заедно и едновременно ,то тялото е здраво и функционира правилно. Същото е и с образователната система , ако всички звена работят в синх

Яндекс.Метрика
92 92 100 100