Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
Ролева ситуация с клиент с трудности в социализацията Детето Калоян е на 7 години, ученик в първи клас на СОУ " Иван Вазов" гр.Варна. Калоян е израснал с един биологичен родител в бедна социална среда. Нередовен и неподготвен отива на училище , често проявява агресия сред съучениците си и има проблеми със социализацията си в обществото. Цел на консултацията: Целта на социалния работник е да се установят причините за дезадаптацията и проявата на агресия на ученика Калоян. Да се определят труднос

Категория на документа: Документи по Педагогика
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Педагогически Факултет Курсова работа по Сравнително образование на тема: Съпоставителни таблици между образователните системи на България и Литва Изготвил: Стилиян Златков Стоянов Спициалност: Социална педагогика Фак № 1240090122 Курс: втори Шумен, 2014г. В наши дни проблемите на междукултурните взаимодействия и чуждоезиковото обучение са по-важни от когато и да е било преди, защото живеем в ерата на глобализацията, на новите технологии, на

Категория на документа: Документи по Педагогика
 ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ І-ВА ГРУПА МЕТОДИ - ИЗЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ОТ УЧИТЕЛЯ • Разказ • Лекция • Изложение с опонент • Обяснение Основанията да бъдат сложени в тази група е централната роля на учителя. ІІ-РА ГРУПА МЕТОДИ - СТРАТЕГИЯ НА ВЪПРОСИТЕ (СОКРАТОВА БЕСЕДА) Основната идея е чрез въпросите, които един човек задава ( това не винаги е учителя) да се помогне другия сам да достигне до дадено твърдение. Видове въпроси: • конвергентни - следват логиката и последователността; • дивергентни -

Категория на документа: Документи по Педагогика
Методика на обучението по ИИТ Цели на обучението по информатика и Информационни Технологии Основните цели в обучението по информатика са формулирани в няколко държавни документа. Те произтичат и се променят в зависимост от изискванията на съвременното информационно обществено развитие. Зависят от общо-образователните цели в обучението и основните принципи, заложени в концепцията за развитие на средното образование в България и са пряко свързани с: * осигуряване на образование "за всички и за вс

Категория на документа: Документи по Педагогика
Тракийски университет-гр.Стара Загора Педагогически факултет СДК по английски език КУРСОВА РАБОТА по дисциплината:"Методика на обучението по английски език" на тема: "Лесиката в обучението по английски език " Изготвил: Иванка Колева Иванова Проверил: доц.Антонина Колева,д.ф.н. / курс 734/ Стара Загора 2012 год. 1.Същност на лексиката : Лесиката на езика е цялата съвкупност от думи,фразеологизми,устойчиви съчетания, клишета,речеви формули ,организирани в система.Всичко в езика започва от думите

Яндекс.Метрика
92 92 100 100