Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 ОУ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", С.КАМЕНАР, ОБЩ.ВАРНА АНАЛИЗ на резултатите от изходните нива по математика при V,VІ и VІІІ класове за учебната 2012/2013 година Училище ОУ "Добри Войников" - с.Каменар Учебен предмет МАТЕМАТИКА Клас, паралелка V,VІ И VІІІ клас Учебно съдържание МАТЕМАТИКА Преподавател НИКОЛАЙ НИКОЛОВ Длъжност Ст.учител Прогимназиален етап Педагогически стаж 29 години Професионално квалификационна степен - Брой ученици участвали в теста V клас - 27; VІ клас- 20; VІІІ клас - 17 Среден успех

Категория на документа: Документи по Педагогика
 Слуховите нарушения се наричат също "невидими" нарушения, защото не може да се каже дали човек чува или не само по външния му вид. В обществото се срещат много погрешни разбирания, свързани със състоянието на намален слух и хората със слухова загуба. Едни от най-често срещаните митове,които ограничават хората със слухови нарушения в очите на останалите и им поставят етикети, а те са следните: Първи мит: Глухотата се лекува Някой чуващи родители отдават голяма част от енергията, времето и средс

Категория на документа: Документи по Педагогика
 1.1. Дефиниране на проблема 1.2. Проявления на проблема Най-важният аспект, характеризиращ проблема със сегрегацията на ромските малцинства в образователната система, е неговата многопластност. Той се подразделя на различни по обхват и значение по-мали проблеми, които заедно дефинират ситуацията на ромския етнос у нас. На първо място трябва да се отграничи реалното значение на самото теоретично понятие от онова значение, което му се придава много често в публичното пространство. Става въпрос з

Категория на документа: Документи по Педагогика
 Теория на възпитанието Пътеводител за студенти Автор - проф. д-р Марияна Стефанова Преподавател проф. д-р Марияна Стефанова Място Тракийски университет - Стара Загора, Педагогически факултет Времетраене 19-20.10.2013 Предназначение: За кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация.1 Описание: Дизайнът на курса на обучението по Теория на възпитанието (ТВ) е авторски. Следва общоприетия научно-академичен стандарт на университетската подготовка по Педагогика, първата част на

Категория на документа: Документи по Педагогика
ПЪРВИ МОДУЛ:ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА МЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА Тема № 2. Характеристика на учебното съдържание на технологичното обучение в основното образование. - 2 ч. 1. Обосновка на образователното съдържание В края на ХХ и началото на ХХІ век настъпват принципни промени в характера на човешката дейност. Съвременният човек се опитва не толкова да конструира материално-пространствените обекти от макро средата, колкото да създава около себе си собствен "втори свят", в който да съществува. Информация

Яндекс.Метрика
92 92 100 100