Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 ВТУ - "Св. Св. Кирил и Методий" Катедра: Педагогика Уч. Дисциплина: Педагогика на математическата култура в детската градина Анализ на статия Спец: ПНУП - задочно Математическата подготовка на децата в детската градина Автор: Румяна Борисова Публикувана в брой №4 година 2009 на сп. "Предучилищно възпитание" Подготовката на децата по математика за първи клас предполага да се вземат под внимание специфичните особености на обучението при 5-6 годишните деца, да се отчетат изискванията по отношение

Категория на документа: Документи по Педагогика
 1.Дидактически анализ на видовете знания във възпитатено-образователна ситуация ,,Картичка за мама'' 1.1 Понятията като вид знания А)понятия отразяващи обекти и техните свойства -материали-картон,шнур -название на учебния образец-картичка за мама -инструменти и пособия-лепило -свойства-твърдост на картона,цвят на картона,еластичност на шнура Б)понятия отразяващи процеси и явления -технологична операция-залепване и отлепване от перфорация,нанизване на конец и завързване на конеца -технологичен

Категория на документа: Документи по Педагогика
ЮЗУ "Неофит рилски" Факултет: "Обществено здраве и спорт" Реферат На тема: " Комуникативни нарушения при слепоглухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им." По: Комуникативни нарушения Изготвил: 3 курс Специалност: "Социални дейности" Фак.номер Твърде често за слепогухите се мисли , че са напълно слепи и напълно глухи. За щастие това се среща при един сравнително малък процент от популацията на слепоглухите . Повечето слепоглухи са с остатъчно зр

Категория на документа: Документи по Педагогика
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ КУРСОВА РАБОТА ПО МОБЕЛ ТЕМИ: 1.Звук и буква "Щ"-1 клас 2.Лични местоимения-3 клас 3."Дядо и ряпа"-1 клас 4.Преразказ по приказка-3 клас Изготвил:Красимира Коева Проверил:Н.Бенин 106703 План-конспект 3 клас Тема на урока:Преразказ на приказка Цели: -формиране на начални умения за предаване на пряка реч като полупряка и авторска реч; -усъвършенстване на уменията да се преразказва текст; -възприемане и анализ на народна

Категория на документа: Документи по Педагогика
Светлана Владова №509 II курс - НУПЧЕ РЕФЕРАТ Специфични методически принципи в обучението по български език и литература в 1-4 клас Според българския тълковен речник думата "принцип" има две значения. Първото е: "Основно начало на някаква теория, политическо устройство и други подобни", а второто - "Убеждение, възглед, от който се ръководи човек" като се използва предимно в множествено число. Обучението по роден език в началните класове, както и обучението по всеки учебен предмет, се изгражда

Яндекс.Метрика
92 92 100 100