За лексиката в обучението по английски език


Категория на документа: Педагогика


Тракийски университет-гр.Стара Загора
Педагогически факултет
СДК по английски език

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината:"Методика на обучението по английски език"
на тема: "Лесиката в обучението по английски език "

Изготвил: Иванка Колева Иванова Проверил: доц.Антонина Колева,д.ф.н.

/ курс 734/

Стара Загора
2012 год.

1.Същност на лексиката :

Лесиката на езика е цялата съвкупност от думи,фразеологизми,устойчиви съчетания, клишета,речеви формули ,организирани в система.Всичко в езика започва от думите и завършва с думите ,затова овладяването на речниковия запас на езика е централен проблем при изучаването на чужд език.Умението правилно да се разбират и употребяват неговите думи е крайна цел на чуждоезиковото обучение.Съвременната ориентация към изучаването на езика ,като средство за общуване и комуникативно въздействиеоказва силно влияние при овладяването на чуждоезиковата лексика.Да се овладее лексиката на чуждия език в план на семантична точност, синонимично богатство, уместно използване и употреба е най-сигурната предпоставка за ефективното владеене на чуждия език.

Лексиката ,или речниковият запас се състои от лексически единици. Всяка лексическа единица представлява единство от две разнородни същности :външна форма, възприемана чрез органите и чувствата (звуков,артикулационен и графичен образ), и съдържателен компонент(това е семантичният,смисловата страна).В процеса на комуникация не може да има форма без функция, както и всяка функция има своето езиково изразяване.В процеса на обучение учениците овладяват значението и формата на лексичните единици, както и умението да ги използват в различни ситуации.Пресичането на различни нива в думата като единица на езика дава възможност лексиката да се разглежда от различни гледни точки на формата, на значението и на функцията.В съдържателен план обучението по лексика включва представянето и разкриване на значението на лексическите единици, тяхното групиране и техните свойства.

Специфична особеност на лексиката е нейната необхватност- невъзможно е да се изучи целият лексически запас на чуждия език.Поради което се съставя лексическия минимум за всеки клас и индивидуализация и диференциация за тези от учениците ,които знаят повече .Тяхното овладяване дава възможност да се определи нивото на езиково развитие на учениците.

Лексиката функционира в речта въз основа на групиране с други думи.
Важна е асоциативната връзка между думите.При наличие на широко разгърната мрежа от връзки,думите безприпятствено се актуализират в речта .Например :
Най-често срещаните асоциации за съществителни при думата "храна" са сандвич, кола , супа и др.
Асоциативния начин на изучаване на лексиката съответства на пътищата, присъщи на нашата памет.При това се формират аналогични , макар и по -малко разнообразни и богати отколкото в родния език ,връзки между лексическите единици на чуждия език.Това е естествения път на усвояване, присъщ на механизмите на речта, който спомага за разкриване на резервите на паметта ,увеличава обема на запомнената лексика и осигурява функционирането на речевите механизми в съответствие със системата на изучавания език.По този начин обучаваните ученици запомнят думите в характерни за изучавания език словосъчетания.Изучаването на лексиката с опора води до повишаване осъзнаването и запомнянето на лексическите единици.

За повишаване на ефективността при обучение по лексика е необходим диференциран подход при подбора на речниковия материал, неговото въвеждане и затвърдяване .

Такъв подход се осъществява въз основа на методическа типология на лексиката.При нея лексичният материал се разпределя по групи от гледна точка на сложността и трудностите при неговото изучаване.

Има различни типологии ,относно лексиката:
Най-разпространената е на Г.Палмър,който обръща внимание на лесното запомняне на думи, означаващи предмети, действия, качества и отбелязва предимството на конкретните думи пред абстрактните.
Друг изследовател Ч.Фриз ,изхожда от функциите на лексиката в изречението и от съчетаемостта.Въз основа на тези критерии той определя 4 типа думи:
-служебни ;
-думи-заместители ;
- думи, изразяващи наличие или отсъствие на отрицание;
-думи, символизиращи предмети,действия, качества.
Според него първите два типа думи са най-трудни за усвояване.
Друга типология разработва и Р.Ладо .Към лесните думи той отнася думите,които са близки с думите на родния език по форма и значение и трудни думи- думите ,които са сходни по значение,но с различна форма.

През 80-те години на ХХ век се използва комуникативно-функционалния подход.Изследват се признаците на въздействащата реч и лексичните средства за нейната реализация в различни ситуации на общуване.На такава основа се групират лексичните единици и разпределят по определени типове,тъй като усвояването на лексиката се нуждае от систематизация.

2.Основни етапи на работа с лексичния материал :
Основните етапи на при овладяване на лексиката в начален етап са:
- запознаване с новите думи (нагледно ,включително и обяснение на значението на новите думи);
- първично затвърдяване ;
- развиване на навици и умения за използване на лексиката в речевото общуване ;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
За лексиката в обучението по английски език 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.