Взаимоотношението между ресурсния и общообразователния учител при обучение на ученици със СОП


Категория на документа: Педагогика


* използване на сензитивния период за слухова перцепция и овладяване на речеви умения;
* психологически и емоционално-волеви особености;
* компетентност на екипите за диагностика и слухово-речева рехабилитация;
* използване на подходящи аудио и визуални средства;
* участие на семейството и близките в рехабилитацията.

Децата с увреден слух изостават при формирането на сложни мисловни операции, обобщаването на опита, отделянето на главното от второстепенното, логическата последователност, времевите отношения, връзките между предметите и явленията

* Деца с нарушено зрение.

В повечето случаи при децата с нарушено зрение се засягат езиковото развитие и уменията за учене. Тези деца използват езика без опора на конкретен социален опит. Поради това те често са затруднени в усета за използване на думите в съответствие с контекста. Затрудняват се при усвояването на понятията, налице е непълноценност в невербалното общуване, което се дължи на зрително перцептивното им поведение. Наблюдават се затруднения в разбирането и използването на абстрактни понятия, както и дефицит в категориалните понятия. Затруднени са анализът и синтезът, което влияе пряко върху възпроизвеждането на информация. Голяма част от тези деца разчитат на механичната си памет и наизустяват учебния материал, без задълбочено обмисляне. Затруднената им мобилност дава отражение в извънкласната им дейност, което пряко влияе на взаимоотношенията с връстниците и социализацията на тези деца. Налице са специални потребности в образователен, емоционален и социален план

Световна тенденция е децата, чието зрение е изцяло увредено, да бъдат обучавани на брайловата азбука в отделен център, а през останалото време да присъстват на учебни занятия с нормално виждащите ученици в масови училища. В повечето случаи това са деца с висок интелектуален потенциал и се справят отлично с предизвикателствата на живота

Според Правилник за прилагане на закона за народната просвета категорията включва средно тежки, компенсирани и реконвалесцентни форми на соматични заболявания с хронично протичане, които не възпрепятстват обучението на децата и учениците в детските градини и училищата. Към хроничните заболявания могат да бъдат причислени и неврологичните и психичните заболявания. Някои от тях се включват поради непрекъснатия ход на протичането и наличието на трайна декомпенсация и дезадаптация в училищен и социален план

Според чл.6 от Наредба за обучението на даца и ученици със специални образователни потребност и/или хронични заболявания, обучението и възпитанието на децата и ученици със специални образователни потребности и /или хронични заболявания се осъществява с интегрирано обучение от детската градина или училището съвместно със съответния ресурсен център. В процеса на интегрирането ресурсните центрове осъществяват, консултативни , образователно - възпитателни, рехабилитационни и кординиращи дейности.

1.2 Интегрирано обучение и приобщаващо образование.

Терминът" интеграция" има латинкси произход и означава взаимно проникване. Интеграцията е едно доброволно и свободно действие, което учредяване на дадена структура или звено, присъединяване към училищен клaс. Целта на тези действия е да задържи заедно частите от едно цяло, в което отделните индивиди образиват една общност.Интеграцията не е асимилиране на личността от групата, а взаимно проникване на формални и неформални отношения. Интеграцията е етап от развитието и резултат от даден процес. Това ни дава основание да говорим за различни видове интеграция като: училищна, социална, професионална, културна и друга.

Интегрираното обучение е резултат и достигане на определено равнище в училището и обществото.Интегрираното обучение е много тясно понятие, то се фокусира върху детето групата, калса.Интегрираното обучение не е просто преместване от специалното в общообразователното училище, а е активно включване на ученика със специални образователни потребности към всекидневието на обикновения клас.

При интегрираното обучение масовото училище поема част от отговорността за обучението на учениците със специални образователни потребности. До преди едно десетилетие грижата за обучението и възпитанието на тези деца се поемаше от специалните училища. Днес когато учениците със специални образователни потребности навлизат в общообразователното училище, то се превръща в училище за всички, става символ на социалното приемане на тези деца.

В България пръв идеята за интегрираното обуучение се прокарва от професор Радулов. Той създава и първите училища за деца със специални нужди. Проф. Радулов пръв дава дефиниция на понятието " интегрирано обучение", а именно "това е съвместно обучение на деца със специални педагогически нужди и здрави деца в обикновения клас, чрез квалифицирано подпомагане на специален учител."/12/.

Според проф. Карагьозов децата могат да бъдат обучавани както в специално училище, така и в общообразователно, но тези два типа училища, могат да се взаимодействат помежду си и това взаимодействие е в зависимост от възможностите на учениците със специални образователни потребности. "Интегрираното обучение отразява системен, педагогически по същност и социални взаимодействия с децата с умствена изостаналост, които ще доведат до тяхните външна (средова) и вътрешна( личността) интеграция, а в най-широк смисъл - до възможното за тях ниво на личностно функциониране в естествените социални отношения. "Казано по друг начин успехът на интегрираното обучение е то да позволи на децата да се адаптират към средата, да намерят подкрепа от нея и да се почувстват като част от нея./5/.

В страните от Европейския съюз интегрираното обучение е въведено отдавна, всяка една от тях има своя собствена сиситема на интеграция, която отчита националната специфика.В България много голям брой от учениците със специални образователни потребности не получават обучение или се обучават в домовете си под индивидуална форма на обучение.

Но това лишава учениците със специални образователни потребности от социланите контактии и това да общуват със своите връстници, да бъдат самостоятелни и равнопоставени. Именно поради тази причина една голяма част от учениците със специални образователни потребности остават недостатъчно развити,именно поради социалната изолация.

През последното десетилетие у нас, както и в повечето държави се разработва идеята за социланата интеграция като един от основните фактори на социализацията. Самата същност на интеграцията предполага множество явления, отнасящи се към две основни и същевременно различаващи се функционални среди - субективната (вътрешната на ученика със специални образователни потребности -неговите специфични педагогически потребности) и социалната (външна) среда със своите обективни или относително независими от субекта реакции. Училищната среда е интеграционния процес, обединяващ посочените по-горе форми, чрез спецификата и целесъобразността на характерните за нея функции.В този смисъл учителят осъществява интегрирането на външната и субективната среда и създава нов тип среда и взаимоотношения. Независимо от формата - класа, извънкласа, индивидуална , самостоятелна - този тип обучение и протичащите в него процеси е основа на социализационни процеси. От това следва, че всяка форма на обучение има социализиращ смисъл и играе интегрираща роля както по отношение на създаваната , чрез него социална ситуация, така и в процеси на вътрешната субективна интеграция/5/.

Децата със специални образователни потребности са неделима част от света на своите връстници. Те се нуждаят от толерантност и подкрепа, за да се намали социалната им изолация и да се адаптират в общността. Съдействието от страна на родителите е една от най - важните предпоставки за успешното развитие. Един от основните проблеми при родителите на деца със специални образователни потребности е свързан с трудностите, които преживяват докато осъзнаят и приемат проблема на своето дете. От съществено значение е те да изградят реална представа за възможностите на децата им, за собствените си възможности и отговорности, за предстоящите промени в живота им, да бъдат по - активни участници в живота на своите деца, да прилагат у дома постигнатото от специалистите, да търсят литература и да се обучават [37д].

В по - широк смисъл обучението на деца със специални образователни потребности, чрез формите на интегрираното обучение, отива отвъд чисто пространствено смесване на децата с техните връстници в общообразователните училища и поставя акцент върху достъпа до качествена образователна услуга. Равният достъп до образование, което е всепризнато право на всяко дете не означава еднаква грижа спрямо всички деца, диференцирана грижа спрямо техните потребности. Интегрирането на деца със специални образователни потребности показва, че постигането на по - високо образование е предпоставка за пълноценна интеграция. Самата интеграция е успешна тогава, когато участието в учебния процес се подпомага в условията на индивидуална рехабилитация при наличието на подкрепяща среда.

Интегрираното обучение е процес, при който детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално - битови условия, индивидуални образователни програми, екип за комплексно педагогическо оценяване, специални учебно технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала. Интегрирането изисква изпълнението на редица дейности насочени към промяна на законодателството, ресурси и осигуряване, промяна на обществените нагласи, промяна на подхода в училищната среда, активна подкрепа от родители и общественост [28д].

Днес са интегрирани 8925 деца с различни увреждания, които са над 50 % от децата с увреждания. Към момента работят и над 900 ресурсни учители за подпомагане на интегрираното обучение [23].
1.3. Приобщаващо образование

Приобщаващото образование работи за правото на всички деца за достъп до образованието. Това е основно право на всяко дете независимо от етническия му произход, наличието на увреждане или икономическото състояние на семейството му и е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето. Приобщаващото образование има цена, която е инвестиция с висока възвращаемост. А добрите инвестиции се правят с ценности и професионализъм. Много по - трудно се поддържа специалните училища и домове, много по затворени се чувстват самите деца там, изолирани и може би нещастни. Но по добре ще се чувства всяко дете , където има много деца и всички се забавляват. Там децата със специални нужди могат да участват в организирането в живота на самото училище. Приобщаването е различно за всяко дете. В България се говори повече за интегрирано обучение, а не за приобщаващо - двата термина са почти взаимнозаменяеми, но в действителност са с различно значение. Докато интегрираното обучение акцентира върху възможността децата със специални образователни потребности да посещават общообразователни училища, т.е фокусът е върху физическия достъп и посещаемост и очакванията децата да се променят и да отговорят на определените от училище стандартни, то приобщаващото образование означава, че училището е готово да се промени, за да отговаря на нуждите на детето. Приобщаващото образование е процес който се стреми да премахне сегрегацията в образованието , да насърчава и благоприятства участието на всички деца в учебния процес, да осигурява индивидуални планове за обучение, съобразени с потенциала на всяко дете със специални образователни потребности, да дава право на всяко дете да бъде част от обществото независимо от своя социален и етнически произход или индивидуални способности [36].

Приобщаването ще има смисъл, когато другите деца могат да приемат децата със специални образователни потребности и да се отнасят с тях като с равни. Приобщаващото образование засяга целият образователен процес, той се стреми към промяна в самата система, така че тя да отговаря адекватно на разнообразието от ученици с други нужди. То е процес, в който интегрираното обучение има значително място. То ще насочи вниманието към нуждите и възможностите на децата със специални нужди при обучението и образоването в общообразователните училища сред своите връстници [39].

Интегрираното обучение е предназначено за децата с увреждания, но то е създадено според стандартите и условията на здравите деца, докато приобщаващото обучение е насочено към правото за принадлежност, основа за поставяне на край на дискриминацията и поддържа равни парва на всички деца. У нас все още не се говори за приобщаващо образование, а за интегрирано обучение.Приобщаването на обществото ни към ценности на уважение на човешките права, демократичното развитие и управление включва нови концепции за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности/16/.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимоотношението между ресурсния и общообразователния учител при обучение на ученици със СОП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.