Взаимодействието семейство - детска градина


Категория на документа: Педагогика
"Децата са такова огледало, в което се

отразяват методите и похватите на възпитание,

чрез което се осъществява онази обратна връзка, която

служи за регулатор на човешките взаимоотношения"

Проф. дпн. Генчо Пирьов

Децата са животът на семейството, надеждата на нацията. Всяко дете е уникално, има свои специфични потребности, неповторим субективен опит от общуването с другите, уникална йерархия на мотивите и ценностите и персонална активност и инициативност в опознаването на света.

В своето развитие детето е поставено в центъра на уникален социален кръг от човешки взаимоотношения, а именно учител-дете-семейство. Подходите за взаимодействие в тази социосреда трябва да се подчиняват на взаимно сътрудничество, доверие и партньорство. Само така детето може да расте здраво и обичано и да постигне успеха в своето развитие. Семейството е основен фактор за развитие на личността, притежаващ голям възпитателен потенциал. То има своите уникални възможности за изграждане основите на детската личност, на характера и цялостната система на детето.

Семейството е първата социална среда, в която попада детето. Тук се усвояват първите еталони на човешко поведение, полагат се основите на ценностната система, маркират се смисловите ориентири на живота. Затова ролята на семейството не може да се замени от други фактори. През първите седем години статусът на детето се определя от статуса на семейството. Независимо от промените във времето семейството винаги ще бъде за детето училище за чувства и поведение.

Неоспорими са достойнствата и отговорностите на семейството като социализиращ и възпитателен фактор, но трябва да се признае, че децата не могат за израснат само в тази среда. Те имат потребност от общуване с връстници и други възрастни. Съществен факт е и разбирането на родителите, че те не могат да заменят възпитателните и образователните възможности на детската градина. Така те неизбежно осъзнават необходимостта от съвместна работа с детската градина.

Детската градина е институция, която има голямо значение и играе важна роля за развитието и възпитанието на децата от предучилищна възраст. Учебно-възпитателната дейност в ДГ трасира пътя на глобалното познание. Тя се реализира чрез образователните цели, които се поставят и водят до успешна подготовка на децата за постъпване в училище. От организацията и осигуряването на ситуации и дейности в детската градина зависи пълното разцъфване на емоционалния, социалния, интелектуалния и физическия потенциал на детето.

Функцията на детската градина не е да бъде заместител, а да допълва и да разширява ролята, която в първите години на детето играе семейството. Само в светлината на детските потребности можем да постигнем истинско разбиране на начина, по който детската градина е в състояние да продължи работата на семейството.

Предучилищната възраст е базисен етап в развитието на личността. В този период детето реализира своите първи контакти със света, изгражда своите първи жизнени компетенции. Важен аспект в осъществяването на образователния процес е взаимовръзката между детската градина, семейството и факторите от социалната среда. Безспорно ролята на детския учител е изключително важна. Негова е водещата роля! Но достатъчен ли е само трудът на педагога, за да се постигне адекватен отклик на новите жизнени изисквания?

В тази насока огромна роля имат родителите, в чиито ръце е "психическото здраве" на детето. Гарант за успешното сътрудничество между детската градина и семейството е позитивизмът във взаимоотношенията учител-дете-родител-социална среда. Ето защо учителят трябва да има представа за семейството като персонална микросреда за развитие на детето.

Актуалните изисквания към предучилищното възпитание са насочени към прилагането на нова гъвкава,мобилна и адекватна стратегия за пълноценно взаимодействие между семейството и детската градина,като условие за организиране на модерен възпитателно -образователен процес и качество на детското обучение в предучилищна възраст.Проучването на процесите на практическа реализация на задължителната предучилищна подготовка на децата дава възможност за информационно и методическо подпомагане на организацията на педагогическото взаимодействие,търсене на актуални тенденции по посока на актуализиране и усъвършенстване на процесите за привличане на семейството като равноправен партньор в подготовката на детето за училище, при съобразяване с конкретиката в детската градина и потребностите на отделното дете и неговото семейство.

За насърчаване на адекватна стратегия на взаимодействие на родителите и деца и за да се прецени от всички важността на проблема за връзката между семейството и детската градина е важно родителите да знаят , че в отношението си към детето трябва да проявяват качества като такт, доверие, стимул, зачитане и подкрепа на детето.По принцип в предучилищна възраст родителите налагат правила и изисквания съобразно своите разбирания и възпитание.Правилата на общуване налагат равностойно и разумно партньорство между субектите.Детето се утвърждава като значима личност,ако не бъде подтискано,назидавано, а бъде изслушвано и с него се подлагат на анализ както позитивните ,така и негативните модели на поведение.У него ще се формират трайни зависимости ако родителят демонстрира власт и надмощие и не зачита правото му на обич ,уважение и доверие.Нашата загриженост от това ,че в днешно време не се наблюдава хуманност в обществото,че се регистрира спад на нравствени ценности,че е нарушен балансът между права и задължения споделяме на родителските срещи.Показахме нашата готовност за сътрудничество,за съвместна работа, за обмен на идеи,за моралното и духовното израстване на децата ни.Подчертахме необходимостта от градивна намеса на двете страни като условие за качество на детското обучение в предучилищна възраст.

След проведените срещи с родителите направихме следния извод:

За родителите един от трудните проблеми е организацията и избора на стратегия за общуване и дейност с детето.В процеса на общуването с детето родителите трябва да притежават ред социални способности.

И тук трябваше да помогнем с компетентна намеса:

Да убедим родителите,че в основата на взаимодействието са поставени интересите на децата,че"предучилищната възраст е сензитивна относно социалното и емоционалното развитие на детето"и да ги мотивираме да осъзнаят ролята на своя личния пример и моделите на поведение в семейството,че общуването се явява ключов механизъм в педагогиката на семейните отношения.

Сътрудничеството като стратегия полага основите на механизмите за работа в екип-сработване и съвместяване.Развиват се умения за съобразяване с другия, контрол , самоконтрол, оценка ,самооценка.

За успешното сътрудничество между семейството и детската градина определихме следните стъки:1.Промяната на мотивацията на родителя да става "в движение",при убедителното и непрекъсната взаимодействие на детската градина със семейството

2.Независимо от своята компетентност,родителите се нуждаятот "зареждане" и възможност за обмяна на идеи,проблеми и изява.

3.Взаимното уважение и доверие са предпоставка за полезно и пълноценно сътрудничество.

4.Сътрудничеството на детската градина и семейството е ефективно и резултатно,когато е изградено на принципите на доброволност,разнообразие и избор.

Поставихме си за ЦЕЛ :Да стимулираме родителите за съвместна дейност с деца и учители и активно участие в живота на детската градина като условие за качества на детското обучение в предучилищна възраст в условията на взаимно сътрудничество.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Взаимодействието семейство - детска градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.