Възрожденски период в педагогиката


Категория на документа: ПедагогикаВъзрожденски период

Възрожденски период-характеристики на периода и черти на географското образование.
Възрожденският период се отличава икономическо оживление,национално пробуждане и осъзнаване на българския народ-
-Развитие на търговията и занаятите.
-Поява на нова класа-буржоазията.
-Формиране на българската нация и на единен национален пазар.
-Изграждане на основите на българската просвета и духовна култура (новобългарско просветно движение )
-Поява на първите светски училища
-Освобождаване на образованието от елинското влияние.

Най -важни черти на географското образование през Възраждането са :

-въвеждане на географията като учебен предмет в първото светско училище в Габрово 1835 г в резултат от потребностите на обществото(на търговската буржоазия) от географски знания за други страни, пътища ,пазарите и суровините

-утвърждаване на географията като един от основните учебни предмети в учебните планове на светските училища в Габрово,Свищов,Самоков,Казанлък,Копривщица

Учебен план-показва мястото на дадения учебен предмет в системата на образованието и кога започва да се учи (вижда се на какво равнище се учи)географията на 2 равнища,показва хорариума ,колко часа ,времето в което започва да се учи

Учебна програма ,по класове,показва целта ,задачите,очакваните резултати по стандарти и теми ,дава информация за изискванията по контрола.

-оценяване на голямата й образователна и възпитателна роля ,на приноса й за изграждане на национално съзнание и възпитание в дух на патриотизъм

- първи опити за определяне целта и задачите на географското образование от съставителите на учебници и водещи учители,например в предговора на своя учебник "Общое землеописание в кратце за всичката земя" 1843 г .Константин Фотинов определя целта на училищната география като землеописание научаващо човека да опознае общо и накратко цялата земна повърхност,да описва политическия живот и вероизповеданията на всички земни народи и нравствения им живот. Целта постепенно се развива и в най-общ план през Възраждането тя е насочена към овладяване на съвкупност от знания за земята,за нейните жители,за местата ,които обитават и дейностите ,които извършват за родната страна към формиране на българско самосъзнание и патриотични чувства у учениците.Тази цел пряко кореспондира с потребностите на обществото и с равнището на научно знание и познание в периода.
Доказателство за това е трудът на Стефан Бисаричек "Педагогика в четири части .Предмет на обучението''1895 г ,авторът поставя акцент върху :
- предмета на землеописанието - групираща наука ,която съсредоточава разнообразни знания ,изследва Земята ,процесите и явленията протичащи в нея.
- върху недостатъците на обучението по предмета-трудно ,мъчно поради големия обем на учебния материал
- върху изискванията към изучаване на по-малко по обем учебно съдържание,но по-основно и задълбочено.
- Върху представяне на учебното съдържание в учебниците -живо,обрано,съобразено с възрастта на учениците
- Върху стимулиране на интереса на учениците към географски знания, което изключва многобройните изброявания на имена и числа, преодоляване на суховатото,еднообразно ,схематизирано изучаване на учебния предмет(фактологични)

Съставяне на първите учебни програми от преподаватели по география,които определяли учебното съдържание ,предмет на изучаване ,често сами съставяли учебниците,чрез които обучавали учениците.Специфично за периода е ,че учебниците са предхождали програмата.
Първата учебна програма е разработена за габровското училище от учителя Тодор Бурмов (първият министър след Освобождението).Първата официална учебна програма допринася за утвърждаването на географията като основен предмет в новобългарското училище 1872 г,изготвена за нуждите на главното мъжко училище в Габрово и дава представа за обхвата и структурата на учебното съдържание в това училище.Според нея географията с изучава 5 години ,в 1 ви клас (прогимназиален) обща география, 2 ри клас-Азия, Африка, Америка и Австралия, 3 ти клас -Европа, 4 ти клас -космология(картография), 7 ми клас -физическа география.
Особеностите на тази програма са :

-продължително съществуване,

-влияние върху всички следващи програми,
-липса на курс по география на България.
Програмата запазва в най-общ план съдържателния характер на обучението за дълъг период от време.
-разработване на голямо по обхват учебно съдържание,което включва знание от математическа,физическа и политическа география,обозначавани според тогавашната терминология като изчислителна,естествено и гражданско землеописание
-съставяне и издаване на първите учебници по география ,които са :

с обща насоченост-(не са предназначени за конкретен клас) използването им се определя от мястото на географията в учебните планове на съответното училище,от съдържанието и предназначението на учебника(дали той служи за въвеждане в предмета или се основава на вече усвоени знания и умения), от наличието на вече подготвен учител,от възможностите за осигуряване на по-голям брой учебници.

те са преведени - главно от гръцки и руски с оригинално описание на българските земи ( природа,стопанство,селища)

поради пречки от политически характер (България не е самостоятелна държава) знанията за родната страна са оскъдни .Описанието на българските земи дава възможност на учениците да осмислят съдбата на Отечеството,уникалността на неговата природа,бита,културата и стопанската дейност на хората допринася за формиране на светогледа на учениците.

много на брой учебници -50 учебника преведени и съставени от 27 душиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възрожденски период в педагогиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.