Връзката технологии на обучението - качество на обучението - постижения на учениците


Категория на документа: Педагогика


В образованието се въвеждат различни техники. Например като допълнително затруднение за по-бързо справящите се ученици могат да се използват следните техники:
* Въвеждане на допълнителен регламент - да реши задачата за по-кратко време;
* В условието на задачата да се изисква решение по друг начин или отговор на допълнителен въпрос;
* Друг тип решение - да състави подобна задача.

Когато се извършва само едно действие, то е техника, докато технологията са минимум две техники, взаимно свързани помежду си. От изключително важно значение за използването на образователните технологии е ясното и точно формулиране на целта, за да достигнем до еднозначна оценка.

При уточняването на целта трябва да се достигне до :

1. Диагностична постановка - когато формулираме такава цел, която е директно наблюдаема в поведението, реакциите на детето и която осигурява възможността за еднакво тълкуване на различните субекти. Целта може да се диагностицира, наблюдава, измерва.
2. Детайлизирана постановка на целта - директно наблюдаемо свойство.

Път за овладяването на технологичния подход и за използването на технологията е свързването й с теорията на целеполагането.

Съществуват три стъпки за детайлизирана постановка на целта според таксономията на Блум:

* Формулиране на обща цел;
* Формулиране на конкретизирана цел;
* Формулиране на детайлизирана цел.

На пръв поглед личностно-ориентираният подход, който ние определяме като водещ в сферата на образованието, и технологическият, си противоречат един на друг. Наистина първият предполага обръщане към вътрешния свят на ученика, към неговите ценности и възгледи. А в технологичния присъства ориентация към управляемост на образователния процес, което предполага точно задаване на целите и начините за тяхното достигане. И тогава възниква въпросът - нима може да се опише вътрешния свят на обучаемия и начините за неговото използване в образователния процес? Как да постъпим в такава ситуация?

Очевидно е, че съвременният образователен процес трябва да бъде ориентиран към ученика. А това означава, че в съответствие със синергетическия подход имат право да съществуват спонтанността, неопределеността, линейността. Може ли да се говори за технологичност на образователния процес? За да отговорим на този въпрос, ще се обърнем към понятието "технология" и в частност "образователна технология".

Педагогическа технология

"Педагогическа технология" е системен метод за създаване, промяна и определяне на целия процес на преподаване и усвояване на знания, като се вземат под внимание техническите и човешките ресурси и тяхното взаимодействие, поставящи си задача да се оптимизира образователния процес.

Образователна технология

Това е процесна система на съвместната дейност на учениците и учителя по проектиране (планиране) на организацията с цел достигане на конкретен резултат при осигуряване на комфортни условия на участниците.
Съвместната дейност на учителя и учениците изисква да се определят крайните резултати от работата на ученика като субект на ученето и процесът на достигането им. Фиксира се пълният цикъл на управление на дейността на ученика. В тази връзка може да се каже, че образователната технология е призвана да обезпечи самоуправлението при обучението на учениците. Обръща се внимание на създаването на комфортни условия по време на дейността на субектите на образователния процес, така че да може да се разкрие и реализира максимално творческия и личностен потенциал на учениците.

Всяка образователна технология включва в себе си:

* цел;
* научни идеи, на които се опира;
* система от действия на учителя и ученика;
* критерии за оценка на резултата;
* резултати;
* ограничения в използването.

И така съвременната образователна технология се характеризира със следните особености:

* технологията се разработва във връзка с конкретен педагогически замисъл и е основана на определена методологическа, философска позиция на автора;
* действията, операциите, комуникациите се осъществяват в съответствие с целта и имат формата на конкретен очакван резултат;
* технологията функционира на договорна основа, като се взимат под внимание принципите на диференциация и индивидуализация, оптимална реализация на човешките и техническите възможности, използване на диалог, общуване;
* поетапното планиране и последователното въплъщаване на елементите от педагогическата технология трябва да могат да бъдат - от една страна - възпроизведени от всеки учител, а от друга - да се гарантира достигане на планираните резултати от всички ученици;
* неразделна част от образователната технология се явяват диагностичните процедури, съдържащи критерии, показатели и инструментариум за измерване на резултатите от дейността.

В педагогическата теория и в образователната практика се утвърждава, че учениците усвояват по-добре ако са включени в активна, самостоятелна дейност, ако има разнообразие от дейности, ако се осигуряват достатъчно упражнения, за да могат те да придобият собствен опит и да се научат да прилагат наученото в разнообразни училищни и житейски ситуации. Освен това се смята за особено важно учениците да бъдат стимулирани чрез успех, което да създава нужната нагласа за учене и дейност. Напълно разбираемо е, че само такава позитивна ориентация може да се проектира върху бъдещите им постижения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзката технологии на обучението - качество на обучението - постижения на учениците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.