Връзката технологии на обучението - качество на обучението - постижения на учениците


Категория на документа: Педагогика


ВТУ " Св.Св. Кирил и Методий"
гр. Велико Търново

Връзката: технологии на обучението - качество на обучението - постижения на учениците
/кратък анализ - описание/

Изготвил: Кремена Ковачева, фак. № D206035
Магистърска програма - 1 курс
Дистанционна форма на обучение
Специалност: Съвременни образователни

технологии

В съдържанието на традиционната педагогика се включиха две нови понятия - "педагогическа технология" и "технология на обучението". В документите на ЮНЕСКО технология на обучението се разглежда като системен метод за създаване, приложение и определяне на цялостния процес на преподаване и усвояване на знания с отчитане на техническите и човешките ресурси и тяхното взаимодействие, поставящ си за задача оптимизация на формите на образование. От една страна, технология на обучението може да се разбира като съвкупност от методи и средства за обработване, представяне, изменение и представяне на учебната информация, а от друга - наука за способите за взаимодействие на преподавателя с обучавания в процеса на обучение с използването на необходимите технически или информационни средства. В технологията на обучението съдържанието, методите и средствата на обучението се намират във взаимна връзка и зависимост.

Образователните технологии представят процесуалната страна на образователната дейност. Те по своите същностни характеристики най-силно се доближават до методите на организация на образователната дейност, но щом има различна дума, следователно не съвпадат с тях. Известно е - тъй като това понятие е изучено, с него се борави - че методътпредставлява съвкупност от похвати, обединени по общата логика на дейността. Технологията е съвкупност от техники, осъществявани в определена последователност, позволяващи практическата реализация на дадения метод.

Методът представя начинът, организацията на осъществяване на дейността, докато технологията създава по-висока степен на структурираност, на регламентираност на процедурата по осъществяване на дейността. При технологията се представят научно обоснована последователност на действия, осигуряващи постигането на предварително възприетата цел. Ето няколко важни за спецификата на технологията обяснения. Ясно е, че и методът, и технологията представят начина за осъществяването на дейността, но технологията представя техниките, стъпка по стъпка, които ще приложим от началото до края. Докато при метода това го няма.

Ето няколко важни за спецификата на технологията обяснения. Ясно е, че и методът, и технологията представят начина за осъществяването на дейността, но технологията представя техниките, стъпка по стъпка, които ще приложим от началото до края. Докато при метода това го няма.Има и други характеристики, които отличават технологията от другите близки понятия.

Първата особеност е, че не всяка последователност на действия, процедури за решение на дадена задача, представляват технология. А технологията като процедура на решение има обоснованост, обяснение в теорията. Защо именно в тази последователност, а не в друга? Следователно, когато представяме своя технология, ние първо трябва да кажем как и след това защо именно така.

Второто нещо, което е важно e, че при ОТ неизменно има предварително възприета цел, ясно и точно определена, и технологията осигурява постигането й. Ако целта не се постигне 100%, това означава, че това, което наричаме ОТ, всъщност не е технология, или сме допуснали некоректност, непрецизност в дадената технология, или не сме избрали подходящата технология. Но при изхождането от ОТ в образователната дейност, това е неотменимо правило - изискването, че се тръгва от целта. Едва ли е нужно специално да се посочи е, че онова, което прави технологиите особено значими, е че те осигуряват качество на образователния процес.

Третата съществена особеност на технологиите е свързана с това, че ОТ като понятие заема някаква междинна позиция между понятието "правило" и понятието "алгоритъм":

* Правилото дава общото указание за начина на осъществяване на дейността, за да се постигне проектирания резултат, но не предполага строгото, стриктно спазване на всичко, което се съдържа в правилото. Ние можем при изхождането от едно правило да се съобразим с конкретната ситуация;
* Алгоритъмът като най-високото равнище, на това, което посочваме, изисква стриктно спазване на процедурата при изпълнение на дейността и не допуска абсолютно никакво отклонение. Всяко отклонение от алгоритъма води до дефект;
* Технологията очертава пътя на решението, последователните стъпки, но за разлика от правилото допуска в известна степен пригаждане, адаптация към конкретната ситуация, към конкретните условия. Казаното се отнася особено до технологиите в социалната сфера и образователната практика в това число. При всяко своето приложение реално технологията намира вариативно решение, вариативна реализация, пригодена в известна степен към моя стил на дейност, към моя стил мислене и към конкретната ситуация.

В зависимост от водещите компоненти се обособяват три типа технологии: информационни, дейностни и ценностни технологии. Всяка педагогическа технология се основава на определена философска концепция. В технологията на обучението съдържанието, методите и средствата на обучение се намират във взаимна връзка и зависимост. Технологията на обучение е системна категория, която включва:

1. Концептуална основа;

2. Съдържателна част на обучението:

* цели на обучението - общи и конкретни;
* съдържание на учебния материал;

3. Процесуална част:

* организация на учебния процес;
* методи и форми на учебната дейност на учениците;
* дейност на учителя за управление процеса на усвояване на материала;
* диагностика на учебния процес.

Чрез технологиите се достига до добро качество на образователния процес. Те са ефективни, ако достигат очакваните резултати.

Между понятията "образователна технология" и "образователна техника" съществува тясна връзка, но те не са тъждествени. Най-често под "образователна техника" се разбира самия инструментариум, различните материални средства за обучение и възпитание. "Образователна технология" представлява процесуално-действената, организационно-функционалната страна на образователната дейност - от целите и мотивите, чрез съдържанието, методите, средствата и условията - до оценката на резултатите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзката технологии на обучението - качество на обучението - постижения на учениците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.