Валдорфските училища


Категория на документа: Педагогика


Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет по природни науки и образование

Курсова задача

по Съвременни образователни технологии в началното училище

На тема:

Технология на Рудолф Щайнер за организация на обучението във Валдорфското училище

Изготвил: Диана Александрова-Кючукова Проверил: доц. д-р П.Петров
Сп. СОТ в ДГ и НУ,
1 курс( магистратура)
Факултетен № 136965

Русе

"Да възприемем детето с уважение,
Да го възпитаме с любов
И да му дадем свобода"

Рудолф Щайнер

Това е мотото на валдорфската педагогика. Нейният основател - Рудолф Щайнер е роден през 1861 г. в Австрия, доктор по философия, основател на антропософията, той създава първото училище с възпитание във валдорфската педагогика през 1919 г. в Щутгарт, Германия.
Този стил на обучение в нашето ежедневие се е превърнало в едно от най-бързо развиващите се по света - над 3500 детски градини, училища и институти в 83 държави по целия свят. Обучението е интердисциплинарно, интегрира в себе си практически, артистични и интелектуални елементи и се хармонизира в естествения ритъм на ежедневието. Подчертава значението на въображението в обучението и развиване на мисленето, усещането за изкуство, развива цялостния човешки потенциал. Целта е възпитание на свободни, волеви и морално ангажирани личности, които следват собствената си съдба. За да могат да се справят в утрешния свят, хората трябва да са динамични, гъвкави, със самосъзнанието, че човек се учи цял живот.Валдорфското училище - система на образование, основано на уважение към детството . Неговата цел - да развиват природните способности на всяко дете и да подобри самочувствието ,от което то се нуждае в живота на възрастните . Още на етапа на предучилищното и началното училище се полога солидна основа на познания и опит , на която ще се базира обучението в гимназията. На този етап Валдорфското училище се опитва да развие качества у детето като емоционална зрялост , инициативност и творчески подход към нещата , здрав разум и повишено чувство за отговорност .

Валдорфското училище предлага на едно дете този начин на разбиране на света , обществото и самото него, което би изключило отчуждаването на този въпрос и би развил в учащия се чувство за принадлежност към това, което се случва около него . Програмите на Валдорфските училища са конструирани по такъв начин, че да се вземат предвид индивидуалните нужди на всеки ученик. Опитът на валдорфското движение , натрупан над 75 години от съществуването си , показа , че неговите принципи могат да бъдат адаптирани към културите на различните народи . Причината за това е , че програмите на тези училища се фокусират повече върху развитието на естествените човешки способности , а не просто за трансфер на знания. Ширина и интердисциплинарен подход са отличителна черта на тези програми .
Преподаването във Валдорфските училища се основава на принципите на приемственост и лично влияние на учителя . В предучилищна възраст децата работят с един и същи педагог , и от 6 до 14 работят с един класен ръководител . През периода от 14-18 години , студентът получава помощта и подкрепата на учител-наставник. По този начин, за всеки период на детството и юношеството си детето е под надзора на един и същ човек , който познава особеностите и нуждите на отделното дете. Учителя има правото да решава на какво и как да се учи детето в момента, за да се увеличат максимално неговите творчески възможности. В същото време , и учителят е в състояние да покаже отдаденост и най-доброто използване на своя професионален опит.

Интердисциплинарен подход , използван във Валдорфските училища от първия до последния клас дава възможност на учениците да получат един цялостен възглед за света . Това не само им помага да усвоят отделни области от знания, но и да установяват сложни връзки между явленията. Интердисциплинарният подход се прилага по всички предмети подходящи за възрастта на децата . От първите два часа в клас, до три до четири седмици може да бъдат посветени на разглеждане на такива теми, като географията на Северна Америка , механиката , древните римляни , дърветата , финанси, храната и архитектура. И се оказва, че това е ефективен метод на обучение, който позволява да се развие паметта на учениците и да поддържа техния интерес към ученето. Внимателно се спазва баланс между получаване на практически умения за работа в градината , цех или предприятие и занимание с видове изкуства: музика , ритъм , театър , живопис и скулптура.
Щайнерските училища са независими, самоуправляващи се образователни институции. В Обединеното кралство , те си сътрудничат помежду си в рамките на Асоциацията на Щайнерските училища и са включени в други международни асоциации . Пълна отговорност за процеса на обучение несат учителите, които формират педагогическия персонал . Директор в такова училище няма, и управлението се извършва от съвета на училището , който включва родители, учители и администратор управляващ домакинството на училището. Единствената цел на тази асоциация е да работят заедно в полза на учениците. Така съвместно се грижат за благосъстоянието на учениците , но това е и ефективен начин да се мобилизират уменията и талантите на всички лица, заинтересовани от просперитета на училището.

Педагогиката на Валдорфските училища е изградена върху знанието на растящото дете, както и условията и законите на човешкото развитие. Образованието и обучението трябва винаги да се основават на науката за човека. Във връзка с този принцип, възниква въпросът до къде стигат методите на тази наука? Конвенционалните методи за антропология днес - всички дисциплини, включени в проучването на човека - пряко разглеждат само физическото тяло, а духовното и емоционалното начало - само до степента, в която те се проявяват чрез физическото тяло. За това особеностите на възпитанието и развитието, скрити в духовното и умственото, се изплъзват от погледа. Р.Штайнер създаде методи за директно проучване на психичната и духовната реалност, включително на човешката душа и дух. Те са в основата на Валдорфското образование и преподавателски дейности на учителите във Валдорфските училища.
Дълбокото разбиране на развитието в детството и юношеството, показва, че това не е просто един процес на непрекъснато постепенно разширяване на знанията и уменията. Този процес е ясно разделен, като се има предвид, че в детето възникнат метаморфози, в резултат на които то придобива ново отношение към света, бившото господстващо обучение и развитие се отдалечават на заден план, като се получава място за нови. Това се случва най-ясно в седмата година от живота и на възраст от 12 до 14 години. Затова Валдорфската педагогика определя три фази на развитие, с напълно конкретни задачи, съдържание и методи на обучение. За разлика от многократно критикуваната теорията на фазата на развитие, Валдорфската педагогика никога не е вярвала, че човешкото развитие се проявява в предварително определена, генетично обусловена програма. Въпреки, че тези промени и са в близък контакт с възрастта на детето, но на всяка стъпка е необходимо да стимулираме и направляваме процеса на развитие чрез образование и обучение.

Валдорфското образование на възраст от 7 до 14 години (1-8 години на обучение)
В седмата година от развитието на детето се появяват дълбоки промени тялото и душата му . Това се проявява в първата промяна на тялото на детето и промяната на зъбите (втората промяна в тялото ще настъпе по време на пубертета). Много признаци на физическо развитие могат да ни покажат , че силите, които действат в ранна детска възраст в образуването на тялото, от този момент вече не действат в него. Сега те стават достъпни за детето душевно, като две тясно свързани помежду си способности: способността за образна фантазия, за случайни спомени в снимки, и като способността на творческото въображение креативност и опит. По този начин, детето е в състояние да се запознае със света и да разбере света, в изображения. В сравнение с предходната свързаност на съзнанието с възприятието, тук имаме началото на формирането на независим вътрешен живот. Да постигат, да научат и да разберат - тези възможности са реализирани в отделилия се от външния свят, умствено- вътрешен процес. Образа означава повече, отколкото вътрешното представяне на възприеманото. Значението на образа се състои в това, че образа със своята нагледност, за разлика от абстрактния характер на понятията, активно извиква съпричастност чрез чувството. Той съживява и удължава живота на сетивата.

Детето все още не може самостоятелно да постига връзки и законимерности. Така то иска да се научи да ги разбира заедно с учителя си . Учителя, който може да преподава образно , т.е. не интелектуално, и да развълнува въображението и чувствата на детето, се превръща в авторитет за детето. Образното преподаване - един от най-универсалните средства за възпитание. Образи на приказки и легенди, митология, саги и биографии имат силно въздействие върху развитието на душата, съвестта и характера. Изображенията не принуждават , както се преподават авторитарно ценности. Те вълнуват детето задълбочават духовния живот и собствената му морална воля.
Образното преподаване помага на децата да се научат да четат и пишат, така че това да не е само овладяване на определена културна техника. Арт класове развиват чувство за форма, а часовете по реч генерират чувство на езика и звука. Въз основа на това, бувата се превръща за едно дете в образ на съответния звук, учението за четене и писане става резултат на по-широк образователен процес. По същия начин, децата да биват доведени до разбиране на числата и операции с числа.
До края на 9-та - началото на 10-ата година от живота към фантазията се прибавя и осъзнаване на външния свят. Детето открива разлика между себе си и заобикалящия ни свят. Сега преподаването за едно дете трябва да му отвори свят, в различните форми (от историята до природата) и в цялото му богатство, и смисъла на явленията и събитията. Във Валдорфските училища учителите при преподаването на естествени науки описват растенията и животните така , че учениците ползвайки своето въображение и усет могат да проникнат във техния вид, поведение и отношение към света, законите на образованието и живота, за да разберат духовната същност на растенията и животните. Предишните култури и действащи в историята лица, не могат да бъдат разбрани, без използването на фантазии.
Образното преподаване развива у децата мислене, което прониква дълбоко в повърхността на нещата и явленията. То кара учениците да съчувстват и съпреживяват, следователно да разширяват света на сетивата. Както е известно, това, което сме научили чрез изображението, и което засега нашите сетива се абсорбира най-добре. Образното преподаване е от особено значение за развитието на паметта. То изисква от учителя духовна преработка и творческа образност при преподаване на материала. От особено значение в областта на образованието имат първите осем години на изучаване на уроците по изкуство и труд.
Процесите на формиране на детската душа изискват един и същ учител в продължение на много години, да следва ученика, да придружаваща неговото развитие. Ето защо, по време на първите осем години на обучение по основните предмети за всеки клас преподава един и същ учител. През тези осем години, той дава всеки ден в клас най-малко една двойка уроци в продължение на два часа. Така той от близо, се запознава с всеки ученик и неговите особености. По този начин преподаването и възпитанието могат да се слеят.

Преподаване след 14 години ( 9-12 години на образованието )
По време на пубертета тялото се променя за втори път и младия човек претърпява значителни промени, по значение същите, както при смяната на зъбите. Поради силната инерция на растежа на крайниците и тялото по време на юношеството, тийнейджъра ще влезе в една по-дълбока връзка с тежестта , с промяната на гласа се появява и индивидуален тембър , а така наречените вторични полови белези на тялото получават силен духовен отпечатък. Тези процеси, заедно с пубертета са израз на един феномен : младият човек осъзнава собственото си същество. При прехода от детството към юношеството човек започва свободно и независимо да влиза в контакт с външния свят чрез личната си душа , т.е. чувство и желание . Неговият стремеж за вътрешна и външна независимост се изразява най-ясно в новата установка - да развива възгледи, ориентация и цели на базата на собствените си оценки.
Личното обръщане към външния свят позволява на един млад човек , за да стане човек на своето време. Вътре в него оживяват идеалите и целите в живота. На тяхната основа младият човек търси личната връзка със света и осъзнато отношение към себе си. Следователно, налице са нови изисквания за преподаване по отношение на съдържанието, така и на метода. Сега вместо творческите методи на образното преподаване ,използваме методи развиващи у малдия човек способност за мислене, ориентирано към разнообразието на света.Сега по различни предмети ( роден език, история, наука и т.н. ) , той се научава старателно да възприема учебния материал, точно да наблюдава явления и експерименти. Една от задачите на учителя в този период е , да представи фактите по образен начин , но и така, че ученика да може да извлече от тях ясни съждения. По този начин преподаването на основни теми става все по- научно. Но ние нямаме предвид, че се налагат на младия човек хипотези и модели , т.е. мисли и аргументи на другите. Обучението се нуждае преди всичко от феноменологичната ориентация. Моделите се обсъждат след това втори по ред. Когато те се базират на собствена оценка на студента ,те губят догматизма , който има парализиращ ефект върху хората на тази възраст.
Образованието на съждението е свързано с развитието на личната гледна точка за света . Във Валдорфските училища отчитат вътрешната ориентация на младия човек към живота на своето време . Технолигиите, процесите на икономическия живот , условията на живот и труд, социалните проблеми се изучават по същия начин като астрономия или математика. Според формирания принцип на Рудолф Щайнер, всяко преподаване трябва да ни учи на живот.
На стремежа на един млад човек за честен труд Валдорфското училище отговаря с преподаване на различни занаяти. Особено дълбока връзка с личните сили на душата на младия човек, с неговото активно развитие и с неговите духовно-творчески дълбини има изкуството. Без непрекъснати упражнения в областта на изкуството като пластика , живопис, рисуване , музика , езици , образованието на човека в тази възраст ще бъде недостатъчно .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валдорфските училища 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.