Урокът в началното училище – анахронизъм или реалност, която търси себе си?


Категория на документа: Педагогика


 РЕЦЕНЗИЯ

... по дисциплината : ......Основи на началната училищна педагогикана тема: Формиращо оценяване. Л на тема: .... Урокът в началното училище - анахронизъм ...............или реалност, която търси себе си

Дата: 15.03.2013г. ПРОВЕРИЛ:

Доц. д-р Емилия Василева разглежда в статията си "Урокът в началното училище -анахронизъм или реалност, която търси себе си" тема за урока като педагогическа реалност.
Урокът в днешното българско училище търпи промяна благодарение на съвременния учител, който чрез провокиране на децата им помага сами да достигнат до информацията която ги интересува като използва и тяхното любопитство и интерес. Той събужда у всеки човек както хубави така и лоши спомени, но едно е ясно че много трудно бихме си представяли живота в училище без него..Борбата за неговото определяне е толкова голяма ,че възникват хиляди противоречия и изводи за това каква е неговата роля в съвременното образование. И въпреки това съществуват две тези по този въпрос:

Първа теза

Урокът е остаряла форма за организиране на обучението и затова се налага неговото преодоляване. Той не може да синхронизира формализираното взаимодействие, произтичащо от логиката на организационната структура, с потребността от свобода и изборност в "конфигурирането" на познавателната ситуация, защото в процеса на личностното детско разгръщане спонтанно възникват различни посоки на вътрешна мотивираност, значимост на действията и удовлетвореност от собствената изява.

Втора теза

Урокът е традиционно определена непреодолима структура за регулиране на процеса на обучение. Ученето е сериозна дейност, която изисква сериозни усилия от учениците, и не може да бъде подменяна със забавления и игри, нито пък да следва движенията на детските потребности и интереси, които са твърде ситуативни и подвеждащи..Това.е.в.противоречие.на.разбирането.за.хуманизиране.на.обучението..Ученето.става.самоцелно.лишено.от.положителни преживявания и мотивирани действия.
В статията доц. д-р Василева предлага мнението, че ученето не може да се поставя в границите на определеното ,защото е насочено към конкретното дете в конкретните условия с конкретните образователни цели..Трансформирането на традиционните стратегии за конструиране на образователен диалог с цел промяна в съдържанието и структурата му може да попречи на детето да борави с голям обем от информация, който само ще снижи спонтанността му и творческите импулси. След като се овладеят съвременните техники за работа ученика ще се изяви по активно и от получената информация сам ще конструира съвсем нова. Съществува и проблем в цялостната и практико -приложна нестабилност на резултатите от обучението т.е. учениците формират знания и умения не приложими в реалния живот.
Урокът не може да може да поема риска да предлага на учениците формализирани рамки за получаване на информация ,да акцентира само върху запомнянето на учебното съдържание и да отнема възможностите им за полезни интелектуални действия и реални връзки с живота..Налага се преформулиране на нормативната база и учебната документация като се следва методологична ориентация.

> промяна в целеполагането - от училище на репродуктивността към училище на личността, при което се постигат не само равнища на интелектуална компетентност, но и равнища на социално осъществяване.

> преодоляване на предмето - центризма при подбора и структурирането на учебното съдържание. Трансформиране на учебното съдържание от цел в средство за опознаваща действителност от детето.

> засилване на ценностния аспект на учебното съдържание, ориентирано към духовно - нравственото извисяване на малкия ученик, към изграждане на граждански позиции, стабилизиране на психичното и физическото му здраве, към оптимално разгръщане на творческите му импулси.

> утвърждаване на съвременни интерактивни образователни технологии, разкрепостяващи възможностите на ученика да се изяви и да бъде самия себе си.

> хуманизиране на образователната среда, където е висша ценност, а отношенията: учител- ученик; ученик- ученик се изграждат на основата на равнопоставеност, доверие и сътрудничество.

В статията на доц. д-р Василева се разглежда и въпроса за внедряване и разработване на нова учебна документация, също така се поставя акцент и върху осъвременяване на урока в българското училище. Нужно е да се разработи система по която да се видят постигнатите резултати от учениците. Урокът трябва да излезе от структурата на основна организационна форма на обучение ,защото това не допринася с нищо за учениците .Той трябва да бъде преди всичко интересен за тях за да могат по-лесно да го усвоят .
Урокът в началното училище е основна форма за обучение, но и за възпитание, осъществяване на социални и корекционни взаимодействия, за емоционални преживявания и удовлетворяване на актуални потребности и интереси, във и извън сферата на категорично определените образователни цели, с категорична насоченост към ценностно формиране и възможности за самореализация на личността.

Урокът може да бъде разглеждан и на няколко системоопределящи нива, които се нуждаят от съвременен подход на анализиране и конструиране :

Културогично

> Силно податливи на внушение, в тази възраст децата възприемат в целия диапазон на сетивата си колорита на поведение на учителя. Урокът е структура моделирана от личности, представите на отделни култури -учители които възпроизвеждат опита, нагласите, традициите на културата.

Аксиологично

> съдържанието на дейностите, насочени към формиране на знания и изграждане на ценностни ориентации..На това равнище се изгражда отношението към знанието ,към училищетото ,към "другите" в синхрон с разгръщането на "Аз-а".

Когнитивно

> промяна на позицията учител - ученик. Учителят не натрапва на ученика своите изисквания, а помага насочва и действа. Поставя ученика в ситуация която води до конкретни познавателни действия.

Психологическо

> придава смисъл на общата възрастова типология и индивидуалностите на учениците .Определя се характера психологически климат..Ученикът отчетливо разграничава своите права и задължения.

ПознавателноСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Урокът в началното училище – анахронизъм или реалност, която търси себе си? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.