Урок, същност


Категория на документа: Педагогика


 УРОК

Същност-основна организационна форма на обучението.През определено време учителят работи с постоянен състав от ученици,по предварително зададена тема,чрез използване на съответните средства.Учителят определя продължителността и характерът на различните дейности на учениците,обособява основните етапи(структурни компоненти) на урока и осигурява единството между преподаването и ученето.
Общи изисквания(план на урока):
-уточнява целите му и предава насоченост на дейността през цялото му времетраене;
-уточнява съдържанието му;
-единство между преподаване и учене;
-форми и средства за обратна,текуща връзка и проверка;
-организационни неща,свързани с урока(подреждане на учениците и т.н.);
-принципи и методи,които учителят ще използва.
Основни компоненти на урока:
-единство на обучаваща и възпитателна функция;
-стимулиране на познавателната активност на учениците;
-развиване на познавателната самостоятелност на учениците;
-урокът като органично цяло с единна дидактична цел,на която са подчинени всички останали елементи;
-урокът като цяло и всяка негова част трябва да се построи съобразно закономерностите на усвояването.
Структура на урока-определя се от основните дидактически задачи:
-разбиране на новият учебен материал;
-затвърждаване на знанията;
-формиране на нови умения и навици;
-проверка и оценка на знанията,уменията и навиците.
Провеждане на урока:
-зависи от типа му;
-от дидактическите задачи,които се представят за разрешаване
-основното съдържание на урока;
-обобщаване и затвърждаване на усвоените знания;
-контролът и оценката;
-през всички етапи на урока,учителят следи за реда и дисциплината;
-разпределяне на времето;
-учителят да проявява такт ,уважение,взискателност.
Видове уроци:
1)уроци за нови знания-с най-задълбочена и разгърната структура
-учителят излага целият предвиден материал,а учениците го осмислят или затвърждават в клас или в къщи;
-учителят излага само основните въпроси,учениците самостоятелно усвояват останалият материал;
-учителят само въвежда в съдържанието на урока,а учениците работят под негово ръководство;
учителят организира и насочва самостоятелната работа на учениците върху новият материал;
-новите знания се съобщават с помощта на аудио-визуална техника;
-програмирани тестове.
2)за съобщаване и систематизиране:
-да не забрави усвоеното;
-за затвърждаване на знанията;
-за осъзнаване на новият материал;
-за обобщаване и систематизиране.
3)за умения и навици:
-актуализиране на опорните знания и действия;
-подготвяне на необходимите условия;
-контрол на учителя ,самоконтрол на учениците.
4)за проверка и оценка:
-мотивиране на дейността на учениците;
-проверка на знанията;
-прилагане на знанията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Урок, същност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.