Управление на образованието


Категория на документа: Педагогика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Педагогически факултет
Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Учебна дисциплина: Управление на образованието

РЕФЕРАТ
на тема
Управление на образованието

Изготвил: Проверил:

Валентина Бойкова Георгиева Доц. Д-р Антония Кръстева

Фак. № 685

Форма на обучение: задочна

Курс:2
Велико Търново
2014

"Образованието е най-силното оръжие, с което можем да променим света "
Н. Мандела

Безспорно нашата страна се нуждае от интензивна реформа в сферата на образованието. Образованието е една от областите, които често се обсъждат, по които се правят непрекъснати промени и които вълнуват обществото, тъй като благодарение на образованието то се развива и усъвършенства. То носи знания и умения и е най-ценното богатство, най-мощното оръжие . Образованието е тази частица от човешката култура, чрез която света се променя и върви напред.

Колкото различна искаме да бъде България след години, толкова по-различно трябва да бъде образованието. Но не тогава, а сега, тъй като този процес е продължителен и играе важна роля, както в научен аспект, така и в социално-културен и икономически аспект. За никого не е тайна, че има много проблеми в българската образователна система. В Западна Европа държавите инвестират много в своето образование, защото знаят, че това е най-ценният им ресурс. Те влагат средства за оптимизиране на системата с цел, подобряване на качеството на преподаване, материалната база и репутацията на учебното заведение. Държави като Англия, Германия, Франция напълно разбират значението на образованието във всичките му аспекти и изискват много от него. За тях то е оръжието, с което ще спечелят влияние над останалите. В Кипър, региона и в целия свят акцентът върху образованието се увеличава. Средствата, посветени на образователните институции и техния персонал е една от областите с най-голям растеж във всяка модерна икономика. Ефективното управление на училища и други образователни институции е от решаващо значение за постигането на тяхната цел и техния принос към националната култура и развитие. Нараства търсенето на обучени, професионални лидери и мениджъри, които притежават образователни и управленски умения, необходими за управление на училищата на всички нива за постигане на най-добрите резултати. Пример за това е Кипърският Съвет по оценяване на образованието, възложил акредитация (SEKAP) на образователната програма Магистратура Управление на образованието в Кипърският Международен институт по мениджмънт . Това е следдипломна програма, специално проектирана за професионалисти от всички нива на образование, които имат или се стремят да се получат управленски и лидерски позиции в образователните институции. Той е подходящ и за висши държавни служители в отделите за образование и за предприемачи в областта на образованието. Целта на Магистратура Управление на образованието е да обучава мениджъри в областта на образованието, които са в състояние да изпълнят целите на своите институции за отлична производителност в силно конкурентния и бързо напредващ 21-ви век. Образованите хора в държавата я правят силна и благодарение на тях тя върви напред. Това трябва да се вкорени и в разбиранията на българите - както на тези в управлението, така и на обикновените хора.

Затова смятам , че управлението на образованието е важна стъпка към успеха изразяваща се в съвкупност от управленски функции, целенасочено взаимодействие и задълбочен процес от социалния и икономическия мениджмънт. Дейност, която от една страна е свързана с психологията на различни обществени групи, а от друга с ефикасното боравене с финансовите въпроси и социалните взаимоотношения.

В България неоспорвано е налице централизираното управление на образованието, но с тенденция към децентрализация. Държавата трябва да запази възможността да установява общите стандарти за качество на образованието и да контролира тяхното спазване на цялата територия на страната. В съвременните условия функциите на Министерството на образованието и науката следва да се променят от административно разпоредителни в контролно регулативни. Регионалните инспекторати по образованието трябва да бъдат освободени от административно управленски правомощия и да се изградят като звена за развиване на методическа дейност и контрол. Много е важно и училищните директори да бъдат допълнително квалифицирани с оглед повишаване на тяхната управленска компетентност, взимайки пример от добрите европейски практики. Състоянието в отделните страни като степен на централизация или децентрализация е различно и тази разлика се отразява върху моделите на управление. Както се вижда от примерите за децентрализираните системи в Швейцария и Финландия, управлението на образованието следва административното делене на страните. В Норвегия, Португалия и България преобладава централизираното управление, което постепенно се променя към децентрализация, която следва логически историческото и политическото развитие.

Националната структура за управление на образованието представлява съвкупност от управленски органи и институции осъществяващи управленска дейност в образованието. У нас законодателен орган е Народното събрание, а висш изпълнителен орган Министерския съвет. Специализиран орган на Министерския съвет за управление на системата на просветата е Министерството на образованието и науката. То упражнява контрол върху дейността на всички видове детски градини, училища, обслужващи звена и степени на образование. Министърът, като специализиран орган на изпълнителната власт, ръководи и представлява МОН. Регионалните инспекторати по образованието - РИО, осигуряват условия за функциониране и развитие на детските градини, училища и обслужващи звена, като координира взаимодействието между институциите в системата. Контролира прилагането и спазването на държавните образователни изисквания.

Управлението на Предучилищното образование в България се реали- зира на 4 нива: Национално, ръководено от Министерския съвет, Регионално от Регионален инспекторат по образование, Общинско ръководено от Отдел образование и Вътрешно управление, упражнявано от директорите на учебните заведения.

Нивата на управление на Училищното образование са:
1.Национално управление
2.Регионално управление
3.Вътрешно управление

В процеса на моята разработка ще се спра по-подробно върху системата на училищното управление, неговите принципи, методи и функции, както и върху стратегическото управление на директора, като основен управленски орган, чрез характеристика на неговата дейност и личностни качества.

Училищното управление е важна ръководна дейност, насочена към синхронизиране на дейностите на участниците в нея, с цел да се гарантира опазването на специфичната и структура, чрез спазване на следните принципи: Научност при управлението, според който управленецът трябва да познава основно актуалните проблеми, които решава самото училище; Демократизъм в управлението на училището, изразяващо се в стимулиране професионалната активност на самите учители и тяхното участие при вземане на управленски решения; Принцип за централизъм и децентрализъм; Единство на целите, чрез правилното им подреждане по значимост и съгласуване на целите; Принцип за единно начало, предполагащ класифициране на проблемите с цел тяхното ефективно и бързо разрешаване. За разлика от принципите, методите на управление се избират в зависимост от професионалните компетенции на директора на училището. В практиката най-често използваните методи за управление са организационно-разпоредителните, при които акцента се поставя върху обекта на управление чрез организационни средства да се разкрие потенциала на педагогическия персонал. Икономическите методи могат да спомогнат за стимулиране работата на учителите. Използват се материални стимули, но и санкции. Директорът може да въздейства върху учителите и чрез социално-психологически методи, насочени към повишаване на интереса към нови програми и създаване на атмосфера за творческа работа.

В цялостната управленска дейност директорът е основна фигура, както като педагогически ръководител, така и като педагогически мениджър. Неговите мениджърски функции предполагат отлично разбиране качествената страна на управленската дейност. Стратегическото управление на директора е свързана с интересите на учителите, чрез изразяване на професионално отношение и уважение към тях. От друга страна управлението е свързано с планирането, прогнозирането, организирането, координирането, диагностиката и оценяването на резултатите.

Характеристиката на дейността на директора в училище включва неговите приоритети и отговорности относно администрирането; ресурсното осигуряване; персонала; кариерното развитие; удовлетвореността на учители и родители; умственото, физическо и емоционално развитие на децата. Към това се добавят и допълнителни отговорности свързани с безопасното предвижване на децата от училище до вкъщи и обратно, запознаване с начините за евакуация при аварии и бедствия, храненето на учениците, тяхната игра и занимания по интереси, постигането на образователни стандарти, грижа за децата със специални образователни потребности и талантливи деца. Директорите носят отговорността за подобряване процеса на учене и резултатите от него.От тях се очаква да могат да прогнозират образованието на различни равнища, да ръководят обучението и разработването на учебни планове, да бъдат експерти в оценяването, да поддържат дисциплина на персонала и учениците, да създават екипи, да изграждат и развиват училищната общност, да анализират и разпределят бюджета, да създават благоприятна работна среда, да водят преговори и да сключват договори. Списъкът с дейностите, с които е натоварен директора е внушителен, което предполага, че той трябва да съчетава уменията си компетентно и да носи отговорност за взетите решения. За да осъществи своите многообразни професионални задачи, директорът влиза в разнообразни взаимодействия. Доказано е, че личностните черти на директора влияят значително върху създаването и поддържането на организационен климат в училището. За това допринасят следните тенденции :
* Общителност, която се изразява в потребност от социални контакти, склонност към доверие, отзивчивост, доброжелателност, себеотдаване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на образованието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.