Умение за намеса при кризисна ситуация


Категория на документа: Педагогика


Днес социалните работници смятат "кризисната намеса" като продуктивен подход не само при работа с клиент в ситуация на остър стрес, но и в много други ситуации, включително пред кризисни състояния, които могат да се превърнат, а могат и да не се превърнат в криза.

Процедурата на намеса в кризисна ситуация предвижда следното:

Първо. Цел на прилагането-смекчаване въздействието на стресовото събитие по пътя на оказване на непосредствена емоционална помощ и мобилизация на усилията на клиента за преодоляване на кризата в процеса на незабавно терапевтично въздействие.

При "кризисната намеса"трябва да бъдат реализирани като минимум следните цели: снемане на симптомите; възстановяване на пред кризисното равнище на функциониране; осъзнаване на тези събития, които довеждат до състояние на дисбаланс; разкриване на вътрешните ресурси на клиента, на неговото семейство и на различните форми на помощ отвън за преодоляване на кризата; осъзнаване от клиента на връзката между стреса и предишни жизнени преживявания и проблеми; усвояване на нови модели на възприемане, развитие на нови адаптивни реакции и стратегии за овладяване на стреса, които могат да бъдат полезни не само в период на тази криза, но и в бъдеще.

Второ. Разработване на модели за кризисна намеса.

Съществува разнообразие от модели за намеса при кризисна ситуация. Интерес представлява моделният подход, който се състои от четири степени: определяне на травмиращото събитие и на неговото въздействие върху клиента; определяне на необходимите средства за овладяване на ситуацията; търсене на алтернативни средства за въздействие, които могат да бъдат подходящи за дадената ситуация; използване от клиента на нови начини за преодоляване на кризата; анализ на постигнатите резултати.

Трето. Използване на различни стратегии и методи

Програмата максимум при кризисна намеса се заключава в мобилизация на всички възможности на клиента и връщането му към предишното или по-високо равнище на функциониране. Ако обаче клиентът е загубил невъзвратимо нещо, например особено значими за него лични взаимоотношения, или е станал инвалид, усилията ще се насочат към това той да достигне своето оптимално функциониране, независимо от обективните ограничения. Това означава, че е необходимо да се отделя внимание както на материалния фактор, включващ конкретна подкрепа от социалната служба, така и решаване на чисто психологически задачи (да се въздейства върху чувството за съмнение, което пречи на клиента да установи контрол върху самия себе си). Техниката на лечение варира в зависимост от стила на работа на водещия и от стадия на лечение. Някои специалисти предпочитат използване на бихевиористка техника, други прилагат техниката на геншталтерапията или на трансзакционния анализ, за да се осигури активно въвличане на клиента в общуване със специалиста.

Четвърто. Приложимост към различни клиенти.

Според развитие на кризисната намеса като психотерапевтичен подход се наблюдава модификация на нейното прилагане за различните клиенти. Отначало тя се използвала за личностно много силни или за много слаби хора. Сега тя се използва пластично, доколкото кризите могат да въздействат и действително въздействат върху всички категории клиенти.

Пето. Прилагане на подхода при работа със семейства и с групи.

Макар гореказаното да се отнася предимно за индивиди, кризисният подход е напълно приложим и в работа със семейства, доколкото мнозинството от кризисните ситуации се случват в семейства.

В случаите, когато семейството се намира в "колективен стрес" поради нарушаване на изпълнението на своя роля на един от членовете на семейството и когато поведението на един от неговите членове е травмиращо събитие за останалите членове, нарушаващо нормалното протичане на семейния живот, намесата трябва да включва: оценка на силни и слаби страни на семейството; неговата способност за изменение и заинтересованост от нея; неговите ресурси и други.

Семейството се въвлича в програма за семейна терапия, целта на която е подобряване на общуването между членовете на семейството и решаване на скрити проблеми, които се проявяват в кризисната ситуация.

Подходът на кризисната намеса често се прилага и в работа с естествени и специално формирани малки групи. Групите често се използват като система за подкрепа в такива потенциално травмиращи ситуации, като предстояща хирургическа операция, а също за разрешаване на конфликти между родители и деца или между съпрузи и смекчаване на остри кризи сред членове на хронически неустойчиви семейства и групи.

Използването на подхода за кризисна намеса при нещастни случаи и бедствия в днешно време става общоприет.

Ключови думи и изрази: криза; причини за кризите; видове кризи; стресова ситуация; видове стресови ситуации; намеса при кризисна ситуация; принципи за намеса при кризисна ситуация; процедура на намеса в кризисна ситуация.

Въпроси за самоподготовка и събеседване:
1. Каква е същността на кризата?
2. Кои са основните причини за кризите?
3. Какви видове кризи познавате?
4. Каква е същността на стресовата ситуация?
5. Какви видове стресови ситуации познавате?

6. Каква е същността на намесата в кризисна ситуация?

7. Кои са основните принципи на намеса в кризисна ситуация?

8. Кои са основните елементи на процедурата за намеса в кризисна?

1 интеграция - обединяване, сливане в едно цяло. Речник на чуждите думи -авт. кол. БАН1996г.
2 апокалипсис - потресаващо, ужасяващо явление, ситуация. Речник на чуждите думи -авт. кол. БАН1996г.
3 Ю. П. Сурмин, Н. С. Туленков. Теория социалнных технологии: Учебное пособие. - Киев, МАУП, 2004. 150
4 Улрих Бек. Световното рисково общество.изд. Обсидиан,2001.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Умение за намеса при кризисна ситуация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.