Умение за намеса при кризисна ситуация


Категория на документа: ПедагогикаСъществуват различни основания за класификация3 на социални кризи.

Първо. Според сферата на проявление: икономическа-криза на свръх производство или недопроизводство на стоки, а също криза на финансови и други материални ресурси; екологична-разрушаване на екологичната среда, а също рязко влошаване на природните условия за живот на човека; социална-проявяваща се в деградация и разрушаване на социалната структура на обществото и на неговите институции, което довежда до рязко влошаване на живота на хората; политическа-която може да се подраздели на вътрешно-политическа и външно-политическа; етническа-криза на развитие на етносите, която довежда до разрушаване на етническата структура на обществото; социокултурна-културна деградация на обществото, разрушаване на неговите базови норми и ценности, културни институции; идеологическа-липса на идеи и цели на обществено развитие, замяната им с идейни сурогати и декларации; духовна (морална) - загубване на духовността, деградация на нормите за обществения морал.

Второ. Според мащабите на разпространение: глобална-обхващаща целия свят или цялата световна цивилизация; национална-поставяща под заплаха нейната национална безопасност; регионална-развиваща се в границите на един район; локална-обхващаща определено микросоциално пространство (например фирма);

Трето. Според факторите, които раждат кризата: вътрешна; външна; смесена.

Четвърто. Според продължителността на протичане: краткосрочна-протичаща в сравнително кратки промеждутъци от време; средно срочна продължава от една до няколко години; дългосрочна-продължаваща няколко десетки години;

Пето. Според характера на пораженията на социалната система: генетична-проявяваща се в резултат на мутация на различни фактори от социалното наследство; криза на състава-поразява жизнено важни елементи на социалната система; организационна-обуславя нарушаването на организацията на социалната система; функционална-съществени нарушения на процеса на функциониране на социалната система; структурна-нарушения на структурата на социалната система.

Шесто. Според степента и характера на протичане: взривна-протичаща бързо и завършваща със социален взрив;замираща-която води до постепенно угасване на факторите, предизвикващи отклонения в протичането на социалния процес;

Седмо. Според характера на действащите причини: циклична-действащите причини носят закономерен цикличен характер;случайна-предизвикана от случайни причини-стихийни бедствия, грешки, аварии.

Осмо. Според последствията: иновационна-обусловена от процесите на обновление на социалната система; разрушаваща социалната система - превеждаща я в друга форма на социално битие; консервираща оживяла форма на социалната система.

Процедура за намеса в кризисна ситуация

Сега намесата в кризисна ситуация е общопризнат и общоприет метод в практиката на социалната работа с индивиди, семейства и групи, намиращи се в условия на стрес. Стресовите ситуации обикновено се делят на: остри ситуативни кризи; кризи на предния период; кризи, предизвикани от катастрофи или от нещастни случаи и болести.

Основните принципи за кризисна намеса, които се прилагат и са проверени от практиката, могат да се обобщят по следния начин.

Първо. Кризисната ситуация се предизвиква от някакво травмиращо събитие4, което може да бъде както външен удар, така и вътрешно все по-засилващо се напрежение. Събитието може да бъде единично катастрофално произшествие или серия от неголеми неуспехи, които обаче притежават кумулативен ефект. Индивидът (семейството, групата) е подложен на периоди на засилване на вътрешния и външния стрес, което нарушава нормалния жизнен цикъл и привичното състояние на баланс с околната среда.

Второ. Въздействието на травмиращото събитие нарушава баланса на личността и поставя човек в уязвимо положение, което намира проявление в засилване на напрежението и безпокойството. В опитите отново да постигне равновесие човекът преминава през няколко стадия. Отначало той предприема опит да използва собствените привични методи за решаване на проблема. Ако това не помага и безпокойството се засилва, тогава се мобилизират по-рано не използвани резервни методи за преодоляване. Обаче, ако проблемът и след това се запази и не може да се реши, напрежението продължава да нараства до предел.

Трето. В този момент някакъв катализиращ фактор може да стане"последната капка" довеждаща индивида до състояние на активна криза, съпровождана от дезорганизация и прекратяване на съпротивата му. След това следва период на постепенно възстановяване, включително до постигане отново на състоянието на равновесие. Тези пет елемента определят кризисната ситуация.

Четвърто. В период на развитие на кризисната ситуация индивидът може да възприема първоначалните и последващите травмиращи събития или като заплаха на своите потребности, лична автономия и благополучие, или като загуба на себе си, на своите роли и статус, на своите способности, защото той стои пред дилемата да оживее.

Пето. Всяка от тези ситуации предизвиква съответна емоционална реакция, която отразява субективната значимост на събитието за индивида. Заплахата влече след себе си засилващо се състояние на безпокойство; "загуба на себе си"засилва първоначалните усещания за депресия и скръб; в същото време дилемата да оживее предизвиква умерено нарастване на безпокойството плюс пробуждане на надежди и очаквания, като по такъв начин стимулира нови усилия за решаване на проблема.

Шесто. Макар кризисната ситуация да не е нито болест, нито патология и отразява реална борба на индивида с текущата стресова ситуация, тя може да се окаже свързана с по-рано неразрешени конфликти, пораждайки в резултат неадекватна реакция. Намесата в тази ситуация може да предположи разрешаване на истински трудности, преодоляване на предишни конфликти или разрушаване на връзки между тях и сегашния стрес.

Седмо. Продължителността на времето между случилото се нещастие и изхода от кризисната ситуация варира широко и зависи от тежестта на травмиращото събитие, реакциите на индивида, природата и сложността на задачите, които трябва да бъдат решени, наличните ресурси и средства за разрешаване на конфликта. Обаче състоянието на активен дисбаланс фактически е ограничено във времето и обикновено продължава 4-6 седмици, докато се търси някаква приемлива форма за разрешаване на ситуацията.

Осмо. Всяка специфична кризисна ситуация (като смърт на любим човек, или ситуация, в която човек е станал жертва на насилие) влече след себе си специфична последователност на състоянията, които могат да бъдат предварително предсказани и реакцията на които може да бъде планирана.

Девето. В периода на осъзнаване и проясняване на кризисната ситуация хората са особено чувствителни към помощта. Привичните защитни механизми са отслабени, обикновените модели на поведение са неадекватни, и човек става по-открит за външни влияния. Минималното усилие в този период може да даде максимален ефект.

Десето. През фазата на възстановяване може да се появяват нови механизми за разрешаване на конфликта и да се развият нови адаптивни начини, които да помогнат на човека в бъдеще по-ефективно да се справи с такава или с подобна ситуация.

Необходимо е да се помни, че съгласно определението "кризисната намеса" не само има работа с континиуума "нормалност-ненормалност" но и се основава на предположение, че всички хора изпитват различни външни или вътрешни проблеми, които могат да бъдат епизодични или свързани с развитието и с прехода от един стадий на жизнения цикъл към друг.

Макар човек да има много адаптивни средства, за да се справи с тези трудности, неочакваното засилване на такива въздействия или намаляване на способността да се управляват те довежда до недостиг на обикновени защитни механизми.

Според степента на интегриране на "кризисната намеса" в практиката на социалната работа става все по-очевидно, че терминът "криза" се употребява в два смисъла: като неочаквано, непредсказуемо събитие, като смърт или насилие; като развиващо се и преходно събитие, например развод, пенсиониране и други.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Умение за намеса при кризисна ситуация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.