Умение за намеса при кризисна ситуация


Категория на документа: Педагогика


Тема 15. Умение за намеса при кризисна ситуация. Същност. Криза. Причини за кризите. Видове кризи. Стресова ситуация. Видове стресови ситуации. Намеса при кризисна ситуация. Принципи за намеса при кризисна ситуация. Процедура на намеса в кризисна ситуация.

Умение за намеса при кризисна ситуация. Същност

Човечеството в своята жизнена дейност отдавна се е сблъсквало с различни кризисни явления. Цялата история на цивилизацията практически се е свеждала до това, че индивидите, народите и даже цели страни са попадали в кризи, търсели са от тях най-рационални изходи и с по-големи или с по-малки загуби са се опитвали да ги преодолеят. Човек най-често е бил преди всичко жертва на кризи, породени от мощни външни сили. Обаче в по-ново време, човекът се превърна в мощен фактор за глобални кризи. Съвременният човек не само страда от кризи, но и поражда или провокира тяхното появяване.

Кризисните явления през всички исторически периоди са били предмет на особено внимание от хората. Още в митовете на древните общества е дадено подробно описание на наводнения, земетресения, суша, пожари, а също и на други социални бедствия, свързани с войни, тирания, масово безумие и други. Първите обяснения на тези кризи и катастрофи са носили ярко изразен религиозен характер. Тези явления са се разглеждали основно като бедствия-изпитания или като наказание от боговете.

С възникването на науката много изследователи започнали внимателно да изучават същността, причините и пътищата за изход от кризите. В днешно време започва интензивно да се формира самостоятелен отрасъл от научното знание, изучаващ екстремалните ситуации, в които попадат или могат да попаднат хората. Названието на тази научна сфера още не се е устояло. Вероятно тя може да бъде наречена екстремология, кризисология или даже апокалиптика.

Като основни особености на тези млади отрасли от научното знание може да се отделят следните. Първо. Тяхната интегралност1, или синтетичностте обединяват или преосмислят в себе си знания на различни области на науката за екстремумите, кризите и апокалипсите2. Второ. Тях ги свързва задължително наличие на субективна съставка-те ще разкриват закономерности и механизми на дейност на хората като социални субекти в сложни ситуации. Трето. Те може да се разглеждат в перспектива като социоинженерни науки, разработващи специални технологии и алгоритми за безопасен живот и дейност на хората, проблеми на преодоляване на кризите и екстремумите, недопускане на апокалипсиси.

Понятието "криза" може да бъде определено по следния начин.

Първо. Кризата е закономерно състояние на развитието на всяка социална система.

Второ. Кризата е отслабване на жизнените сили на социалната система, нейна неспособност да запази състояние на равновесие, а също да достигне по-рано поставени цели. Всички епохи на социални кризи обикновено се характеризират с общо "разпускане"на населението-ръст на егоизма, стремеж към наслаждения, разкош, престижно потребление и други.

Трето. Кризата е диалектично единство на два процеса: разрушаване и изграждане, които в реалния живот се намират в различно съотношение. Условно може да се обособят три варианта: доминиране на съзидателните процеси; равновесие между разрушение и съзидание; доминиране на разрушителните процеси.

Четвърто. Кризата не трябва да се разглежда само като негативно явление. Тя изпълнява три важни функции: рязко отслабване и отстраняване (или качествено преобразуване) на остарели елементи на господстващата, но вече изчерпваща своя потенциал система; разчистване на пътя за утвърждаване на отначало слаби елементи на новата система; изпитване на здравината и предаване в наследство на тези елементи на системата, които се акумулират, натрупват и преминават в бъдещето.

Пето. Кризата, от една страна, създава благоприятни възможности за социални мутации, а от друга-осигурява приемственост и наследяване на форми на социалната система в процеса на развитие.

Шесто. Кризата е не само неизбежна, но и необходима фаза от развитието на социалната система. Същност на кризата е безвремието в системата, когато старата система все още не е изчезнала, а новата още не се е появила.

Седмо. Кризата е важен етап на преустройство на социалната система, на придобиване от нея на устойчив вектор на придвижване към ново качество.

Осмо. Кризата е конкретно-историческо явление, което се развива заедно с развитие на цивилизацията.

Девето. Социалната криза в съвременното разбиране е сложно комплексно явление, обхващащо цялата социална система. Важни характеристики на социалната криза са: сфера на проявление, мащаби, степен на обхващане на социалния обект или процес, фактори за раждане на кризата, характер на поражения на системата, последствия за обществото и други.

Основните типове обяснения на причините за кризите се свеждат до следното:

Първо. Теория за катастрофите-причини за кризите са основно природни и социални катастрофи.

Второ. Теория за циклите-кризата е определен етап в цикличното развитие на обществената система.

Трето. Теория за системите-причина за кризата е назрялата необходимост от преустройство на системата.

Четвърто. Иновационна теория-кризата се обяснява с недостатък на нововъведения, или със значителен ръст на тяхното количество и степента на неустойчивост.

Пето. Теория на елита-кризите са предизвикани от грешки и престъпления на стария елит, а също от необходимост от неговото слизане от политическата сцена.

Шесто. Теория за антикризисното управление-кризите са обусловени от неефективност на системите за управление.

Седмо. Психологическа теория-кризите възникват в съзнанието, в психиката на хората на принципа "отначало криза в главите".

Видове кризи

В хода на историческото развитие на съвременната цивилизация са налице множество кризисни явления класификацията, на които дава възможност по-дълбоко да се изясни тяхната природа, характерни особености и свойства, а също да се определят най-ефективните начини за тяхното преодоляване и използването им в качество на ускорител на обществените изменения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Умение за намеса при кризисна ситуация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.