Учебно-производствена практика


Категория на документа: Педагогика


УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
СЪДЪРЖАНИЕ

I. Цел на работата

Целта на практиката е въз основа на практически изследвания и анализ на събраната информация да се изяснят иновационните потребности и предложат предприемачески подходи в управлението на избрана фирма или предприятие.

За целта е необходимо да се извърши:

* описание и предмет на дейност на избраната стопанска организация;

* анализ на актуалното технологично състояние на фирмата /предприятието/ и потребностите й от нови технологии за предприемаческо развитие;

* оценка на дейността на научноизследователските и посредническите организации, занимаващи се с подпомагане на малкия и средния бизнес в индустрията в с акцент върху технологичното развитие;

* установяване степента на институционалната инфраструктура на предприемачеството в региона и местни политики в подкрепа на иновационното фирмено развитие;

* установяване потребностите на фирмата от иновации за повишаване на нейната ефективност и конкурентноспособност;

* анализ на предлагането на иновационни продукти в региона;

* очертаване на различните части от иновационно подкрепящата инфраструктура на региона и местни политики в това отношение.

II. Задачи:

1. Дефинирайте реалните иновационни проблеми на фирмата като предложите варианти за решението им.

2. Посочете перспективите за подобряване състоянието на отрасъла, в който работи разгледаната от вас фирма.

3. Направете диагностика на външната среда и посочете факторите, затрудняващи иновационната дейност на предприятията в отрасъла.

4. Опишете трудностите по отношение на кадровото осигуряване и организационните проблеми при реализацията на иновационни проекти.

5. Оценете степента на знанието, уменията и квалификационно-образователната подготовка на персонала за извършване на иновационна дейност.

6. Проведете самостоятелно емпирично социологическо изследване по метода на пряката индивидуална анкета за изясняване на:

* действащите стимули и мотивация на фирмените предприемачи;

* използваните предприемачески подходи при решаване на проблемите, свързани с организацията и управлението на труда във фирмата;

* условията за предприемаческия успех;

* ефективността на използваните предприемачески стратегии за иновационно фирмено развитие;

* методите и средствата за конкурентна борба;

* използването на персонални компютри в производствените процеси и техника за контрол на качеството;

* наличие на иновационна организационно-управленска структура;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учебно-производствена практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.