Творчески задачи


Категория на документа: Педагогика


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Педагогически факултет

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплина:
Методика на обучението по български език и литература
на тема
"Творчески задачи"

Изготвил: Проверил:
Георги Гутов Доц. М. Петрова

Специалност: НУПЧЕ
Фак. номер: 1006411008

Пловдив, 2013

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Увод.................................................................................................................3
2.Общодидактическа класификация на задачите...........................................3
2.1 Класификация в система за формиране на конвергентното мислене..........................................................................................4
3. Класификация на задачите по български език (общи аспекти)................4
4. Творчески задачи...........................................................................................5
5. Заключение....................................................................................................7
6. Използвана литература.................................................................................7

1. Увод

С течение на времето обучението по български език става все по-труден и по-сложен процес. Причините могат да бъдат както субективни - учениците не четат, не проявяват инициатива, не се концентрират достатъчно, а езикът е своеобразна абстракция, така и обективни - стандарти, учебни програми, учебници и др. Учебната задача е един от малкото фактори, които могат да разнообразят обучението, да го направят по-интересно, достъпно и полезно. Защото, както казва К. Димчев "Спецификата в дейността на ученика в уроците по български език се изразява в решаването на учебни задачи" (Димчев 1991: 145). За да могат учителите ползотворно да използват предимствата на учебната задача, те трябва добре да познават нейните възможности, функции, видове.

2. Общодидактическа класификация на задачите

Една от най-популярните класификации на задачите е те да бъдат разделени на стандартни и нестандартни, като при задачите от първия тип се използва алгоритъм или се работи по аналогия. Нарича се още "решаване по образец". При задачите от втория тип не се знае предварително начинът за решаване, както и това, върху което се основава решението. Използват се още термините стериотипни и нестериотипни, както и стериотипни и творчески задачи. При стериотипните задачи е известен пътят за решаване, а при останалите - ученикът трябва сам да ги открие.

Всъщност класификациите са разнообразни, тъй като в основата им се използват различни системообразуващи фактори. Л. М. Фридман, например, предлага две класификации:
* Според дейността, която учениците извършват - задачи за разискване на търсенето, задачи за доказателство или обяснение, задачи за преобразуване или построяване;
* Според "материала", използван за конструиране на задачите - предметни задачи, нагледно-графични задачи, знаково-символни задачи.

Тази класификация би могло да се допълни със задачи за разпознаване, за класифициране, за конструиране и т.н., тъй като дейностите, които се изпълняват при решаване на задачите, са многообразни.

Най-подробната класификация, обаче, предлага Г. А. Бал, според когото разделянето на задачите на различни групи може да стане въз основа на различни подходи и признаци.
* На основание структурните свойства на задачите (задачната схема) - отнесени задачи:
- В зависимост от изходния предмет - индивидуални и родови, материални и информационни.
* На основание наред със структурните и функционалните свойства - неотнесени задачи:
- Рутинни, които се изпълняват по алгоритъм; квазирутинни (предлага се квазиалгоритъм), нерутинни - близки по съдържание до проблем или проблемна задача; отчетливи, квазиоотчетливи и неотчетливи; външни и вътрешни задачи; теоретични и практически.

И. Лернер обособява три равнища на усвояване на знанията и начините за дейност и класифицира задачите в зависимост от тях. На първо равнище са задачи за възприемане, осъзнаване и запомняне. На второ равнище са задачи за приложение в стериотипни ситуации, а на трето равнище - задачи за творческо приложение.

2.1. Класификация в система за формиране на конвергентното мисленеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Творчески задачи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.