Трудност и сложност на учебното съдържание по "Домашен бит и техника" от 1-4 клас


Категория на документа: Педагогика


 ЮЗУ " Неофит Рилски"

Педагогически факултет

Катедра ТОПО

Реферат

По: Методика на обучението по техника и технологии
На тема: Трудност и сложност на учебното съдържание по "Домашен бит и техника" от 1-4 клас

Изготвтил: Проверил:

Съдържание:
1/ Обзор на учебното съдържание по "Домашен бит и техника" от 1-4 клас/от стр.3 до стр. 22 /
2/ Критичен анализ на учебното съдържание по следните критерии:

-достъпност;
-сложност на технологичните операции; -целесъобразност на технологичнити задачи на предмета за изработване;
- устойчивост на конструкцията на предмета.
3/ Изводи
4/ Използвана литература

Обзор на учебното съдържание по "Домашен бит и техника" I, II, III, IV клас.

В началното училище се полагат системни грижи и целенасочени усилия за развитието на детската личност. Поставя са началото на трудовата подготовка, с оглед бъдещата реализация на учениците във всички сфери на живота. Наред с другите учебни предмети, важно значение за развитието на детската личност има и учебния предмет по труд и техника. Целта на учебно-възпитателната работа по труд и техника е да помогне трудовото възпитатние и образование на учениците от най-ранна училищна възраст за подготовка на съзнателни граждани за труд и реализация в демократично общество. Да създаде интерес към световните научно-технически постижения.

Чрез учебно-възпитателния процес по този предмет се решават следните основни задачи:
* Осмисляне от учениците значението на труда в обществения и личен живот на човека. Запознаване с различни технологии и организацията му н промишлиността, селското стопанство, сферата на обслужването и бита.
* Формиране на най-необходимите умения и навици:
* Общотрудови - за хигиена и организация на труда, за планиране, контрол и самоконтрол;
* Конкретнотрудови - за обработка на материали, отглеждане на растения, обслужване и самообслужване;
* Общотехнически - за моделиране, конструиране, изпълнение на техническите задачи по чертеж;
* Поставяне началото на изграждане на технологична култура у подрастващите.
* Създаване на педагогически условия за праверка, използване и обобщаване в продуктивната дейност на придобитите учебни предмети, знания, умения и качества.
* Поставяне начало на формиране на екологичната култура у учениците.
* Подпомагане развитието на способностите за начало на технологичното творчество.
* Поставяне начало на формиране на личностните качества като: сръчност, съобразителност, прецизност, изибретателност и други трудови качества.
* Създава се интерес към съвременната техника, която намира най-широко приложение както в производствената, така и в непроизводствената сфера.
* Възпитание на трудови добродетели.

* Формиране на правилно отношение и поведение към личната, кооперативната и обществена собственост, към собственото здраве и здравето на другите.
Налната училищна възраст е периодът, в който детето започва систематизирано и осъзнато да навлиза в света на техниката и технологиите. Това е периодът, в който стремежът към опознаване на света има нови измерения. Наред с изграждане на елементарната грамотност, включваща умения за четене, писане, общуване, използване на математически операции, хигиенни навици и самоорганизация на личното време, се формират и базисни елементи на знанията и уменията, оформящи културата на бита и технологичната грамотност. Освен това предметно-практическата дейност, в която детето обикновено се включва с удоволствие, създава условие за развитие на редица представи в областта на естествознанието и пропедевтика на понятия от областта на физиката, биологията, химията.

Особено важен фактор за интензификацията и оптимизацията на учебния процес по трудово обучение се явява характерът на учебното съдържание.

Преобладаваща част от учебното съдържание по трудово обучение в началната училищна степен се усвоява чрез участие в разнообразни форми на трудова дейност. В процеса на тази дейност се извършва и запознаването на учениците с технологичния материал, формират се навици и трудови умения. Практическият характер на трудовате дейност, включена в учебното съдържание, изисква па-голяма продържителност от време за нейното усвояване. Освен това непрекъснатото нарастване на информацията и натрупването на социален опит за трудова дейност, който трябва да се усвои от учениците, също изисква увеличаване на учебното време, за да могат да се обхванат тези нови моменти от социалния опит на обществото. Противоположно на очертаната тенденция се явява необходимостта от все по-голямо намаляване на претовареността на учениците, от ограничаване и намаляване на учебната им заетост. Основния въпрос е как да се преодолее това противоречи и да се снижи напрежението, без това да навреди на качеството на подготовката им. Пътищата за намаляване на силата на влияние е в рационалния, дидактически целесъобразен подбор и редукция на такова учебно съдържание, което да гарантира интензивност на обучението. Това означава съдържанието да не бъде случаен сбор от дейности, а да осигури системност на знанията и уменията; да дава богати възможности за прилагане на разнообразни дидактически технологии при неговото усвояване; да позволява комплексно решаване на възпитателнитеи познавателни задачи за развитие на личността; да се увеличи неговата наситеност с елементи на интелектуална дейност, отговаряща на интересите и възможностите на учениците от тази възраст и да води към общото им интелектуално развитие.

Особено важно значение за интензификацията и оптимизацията на учебния процес по трудова обучение е учебното съдържание да бъде подбрано и редуцирано от онези области на човешката дейност, коино се намират на лидерни позиции в живота и които насочват подготовката на учениците към перспективни цели. Такива области към настоящия момент се явяват автоматиката и роботиката, електрониката, биотехнологиите, екологията, дизайнът и др. Такъв подбор в такава степен може да гарантира перспективна подготовка на учениците, да съдейства за организацията на учебния процес съобразно потребностите и интересите на учениците. Това изисква обаче внимателно и разумно редуциране на учебното съдържание, като се отчитат възрастовите особености и възможнжсти на учениците, за да не се превърне този учебен материал в непреодолима бариера за учителите и учениците. Този подход изиска и наличие на необходимата материално-техническа осигуреност на учебната дейност както с технически обекти, механизми, така и с издържани в дидактическо отношение програми и програмни продукти, позволяващи пълноценна реализация на педагогическите задачи в учебната дейност.

Учебното съдържание по труд и техника е подчинено на целта и задачите на предмета. Разположено е спиралавидно, съгласно изискванията на учебната програма. Трябва да съществува задължително във всички варианти на учебните планове на бъргарското училище от подготвителния до 4-ти клас, тъй като отговаря на потребностите от извършване на на разнообразни трудови умения у подрастващите в този период от тяхното развитие. Учебното съдържание по труд и техника е съобразено с интересите на децата в тази възраст - работа по конструктивно-техническа дейност в детската градина, занимания с технически играчки , технически комплекти за конструиране, мозайки и др.; битова техника в семейството , транспорта и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудност и сложност на учебното съдържание по "Домашен бит и техника" от 1-4 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.