Традиционни, нагледни дидактически средства


Категория на документа: Педагогика


Традиционни,нагледни дидактически средства

Исторически и географски изображения:

-историко-географски стенни карти и атласи-графично представяне,на което са отбелязани едно или повече исторически събития.Всяка карта има заглавие,хронологични рамки на събитието и неговия териториален обхват.Делят се на три основни групи:
1)общи;
2)обзорни;
3)тематични.
-картодиаграми;
-картосхеми;
-схематични планове;
-атласът-дава възможност за самостоятелна работа на учениците;
-апликационни карти-изработени са върху географска основа на стенна карта или на прозрачно фолио,с помощта на различни видове апликации.

Картини(репродукции)- съществуват свитъци от репродуцирани картини главно по родна история.Всяка учебна картина трябва да бъде художествена.Делят се на:
-събитийни картини-отразяват събития от обществена и политическа значимост;
-типологически картини-пресъздават събития,типични за дадена епоха;
-изображения на етническия бит и култура-градове,обичаи и т.н.
-исторически картини.

Схема на използване на картини и репродукции в урока:

-подготовка на учениците за възприемане на картината;
-наблюдение и обяснение на картината;
-обобщаване на резултатите от наблюденията и дискусии.
Учениците трябва да обръщат внимание на:съдържанието на картината и на художествено -изразните средства.

Схема на работа с историческа картина:

-общо възприемане на картината;
-осмисляне на сюжетното съдържание;
-емоционалност,въздействие,характеристика.

Портрети-съществуват следните видове портрети на личности:
-реалистични портрети;
-официални портрети.
В обучението могат успешно да бъдат използвани и карикатури.Политическата карикатура разкрива убедително смисъла на фактите.

Символични изображения на класна дъска-тебешира и класната дъска са основно средство за осъществяване на нагледните функции в урока.Дъската се използва за записване плана на урока,за водене на хронологията,за записване на непознатите термини и чужди думи.Нейната площ не трябва да бъде заемана от други нагледни средства.

При тебеширеното огналедяване трябва да се използват предимствата на цветните изображения.Тебеширеният чертеж възниква успоредно със словесното изражение.

Таблици,диаграми и схеми в урока

-таблици-използват се хронологически и сравнителни таблици.Прилагат се успешно при затвърждаване на новите знания и при преговорно-обобщителните въпроси;
-диаграми-графични изображения,подходящи за представяне динамиката на процесите.Представят нагледно данни от статистически характер,свързани предимно с демографската и икономическата история;
-схеми-с тяхна помощ могат да бъдат представени сложни структури и процеси в тяхната взаимна обвързаност.Структурната схема е особено подходяща за представяне на обществено -държавното устройство на една страна.

Методически кабинет за изследване на аудио-визуални средства

Приложение на съвременните аудио-визуални и информационни технологии- Обучението се благоприятства от съществуването и подържането на методически кабинети.Например историята е предмет, който използва интензивно аудио-визуални техники и технологии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Традиционни, нагледни дидактически средства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.