Теория на възпитанието


Категория на документа: Педагогика


Тема 1.Научен статут на теорията на възпитанието

Теорията на възпитанието представлява научен дял от педагогическата наука, който е ангажиран с наблюдение на възпитателния факт.
Теоретически постановки, които са насочени към оптималното протичане на възпитателното взаимодействие.
Предметът - определени закономерности на възпитателните фактори
Обект - възпитателен фактор: Обекта се разглежда в по - тесен и по-широк смисъл на думата.
По тесния смисъл - ТВ изучава възпитателния фактор в рамките на училището, т.е. при специално подготвени и организирани условия.
По-широко разглеждане на ТВ се разбира не само възпитателното взаимодействие в училище, но и такива, които са извън него и имат случаен характер.

* Същността на възпитанието
Процес на предаване, съхраняване и развитие на определени ценности от поколение на поколение и формиране на умения, които да съответстват на тези ценности. - важна за обществото
* Основни понятия и категории на ТВ
Понятия - думи със съдържателни научни категории - основни понятия: IV нива:
I 3 изходни категории
- развитие
Глобален био-психо-социален процес на изменение
- социализация
Изразява приобщаване на индивида към ценностите, които са възприети в дадено общество в съответната историческа епоха.
- енкултурация; вкултуряване
Приобщаване към ценности от висш порядък - изкуство
II възпитние
III паралелните на възпитанието понятия от педагогическия спектър (образование, обучение)
Възпитание - ценности
Обучение - знания и тяхното учене (чрез усвояване)
Образование - съвкупност от възпитнието и обучението
IV производни понятия
Категория възпитание и произлизащите от него.
(възпитателен идеал - съвършен образ, който е достигнат чрез възпитанието)
- възпитателна цел
Практически израз и отправна точка на възпитателни взаимодействия. Постигането й представлява максимално приближаване до възпитателния идеал.
Христос е идеал за християни
- възпитателни задачи
Конкретните стъпки, които водят до постигане на възпитателната цел.
Айверонско диваче.
- Функции на ТВ
1. Светогледно - методологичека
ТВ способства за формулиране на идеи, на теории, които обясняват явленията, които са от реалната и от виртуалната реалност. Съдейства за формулиране на пътища, които помагат тези идеи и теории да се реализират в практиката.
1. Прогностично - управленска
ТВ се използва за очертаване на възможни варианти за развитие на възпитателни взаимодействия и тяхното направляване с оглед постигане на възпитателна цел.
1. Активно преобразуваща
Чрез целия набор от инструменти.
ТВ съдейства за промяна на природата на детето, при която се отчитат отвърдените в социума норми и специфичните особености на детето.
1. Комплексно - интегративната
ТВ помага за обосноваване на пътища за обединяване и синхронно възпитателни взаимодействия
1. Теоритико-експликативна
Теоризиране на възпитателния фактор и обяването му.
Периоди в развитието на теория на възпитанието

1. Древността - XVII век
Различни идеи от определени хора, филосифи, политици, религиозни дейци, но няма цялостно обоснована теория.
1. От средата на XVII век до средата на XIXСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на възпитанието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.