Теория на възпитанието


Категория на документа: Педагогика


 Теория на възпитанието

Пътеводител за студенти

Автор - проф. д-р Марияна Стефанова

Преподавател
проф. д-р Марияна СтефановаМясто
Тракийски университет - Стара Загора,
Педагогически факултет
Времетраене

19-20.10.2013

Предназначение:

За кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация.1

Описание:

Дизайнът на курса на обучението по Теория на възпитанието (ТВ) е авторски. Следва общоприетия научно-академичен стандарт на университетската подготовка по Педагогика, първата част на която е научната област ТВ.

Лекционният курс е структуриран върху научно-педагогическото познание за възпитанието като трансфер2 на социален опит от една (опитната, възрастната, старата) генерация към следващата (неопитната, младата, новата). Съдържанието на курса е организирано в 3 раздела: 1) Статутът на научното направление ТВ и социалният и образователен феномен3 (явлението) възпитание. 2) Съдържание на възпитанието. 3) Фактори за възпитание.

Целите на обучението по ТВ:
1. По начин, достъпен за познавателния опит на студентите и в практически ориентирана обучителна среда те да усвоят базисни знания за метаезика4, предмета, развитието и перспективите на ТВ в условията на глобализация; за практическия смисъл и значение на ТВ; за технологичността, приложимостта и ползата от теоретично-възпитателното познание; за парадигмата5 личностно ориентирано възпитание, т.е. възпитание, базирано върху ненасилие - освен физическо, още психоемоционално и интелектуално познавателно ненасилие; за съставните компоненти на съдържанието на възпитанието, които определят развитието на личността; за основните възпитателни фактори и тяхната инструментална функция6; за начините за практическо моделиране на възпитателни и поведенчески модели, основани на ненасилие; за проактивната и подкрепяща личностното развитие възпитателна среда; възпитателните рискове и пр.
2. Студентите да усвоят основни елементи на практически умения за създаване на продуктивни възпитателни ситуации в различна среда; за преодоляване/коригиране на неблагоприятни възпитателни ситуации; за разпознаване на степени на (не)възпитаност и пр.
3. Студентите да развият в достатъчна степен ключови социални компетентности в контекста на възпитанието, например комуникативни, интерактивни и атрактивни7/харизматични8 и пр.

Относно начина на обучението по Теория на възпитанието:
Обучението по Теория на възпитанието се осъществява възпитаващо - зачитащо възпитаността на студентите, дискретно, толерантно, неназидателно.
Разработването на проблемите по време на лекционния курс е съвместно - между преподавател и студенти; между самите студенти. Обучението е преобладаващо интерактивно9, диалогично. Привличат се и се активират житейски примери и социално-познавателен опит на студентите. Обучителният формат е три вида: фронтално обучение; работа в малки групи или в партниращи си двойки по време на учебните часове в лекционния курс; индивидуално решаване на учебни задачи.
Контактът между студентите и преподавателя е в два формата: класическият face-to-face; дистанционно-електронен по взаимно приемлив начин.
В края на курса студентите получават авторски разработен електронен пакет материали по дисциплината, включващ: работни листовки, кратки текстове/фрагменти, примерна литература, тезаурус10, въпросник (изпитна програма) и др.

Очаквани резултати: 1. Усвоени от студентите в достатъчна и необходима степен научно-педагогически (възпитателни) знания, умения и компетентности за създаване, поддържане и развиване на ефективни възпитателни модели в разнообразна формална/институционална и неформална среда. 2. Знания и умения на студентите за рефлексия11 върху феномена, понятието и практиките на възпитание. 3. Развита в определена степен чувствителност на студентите към проблематиката на ТВ.

Изисквания:
a. Включване на студентите в дейностите на обучението в зависимост от техните нагласи и предложените обучителни формати.
b. Готовност на студентите за обучителни диалози върху познанието за ТВ по време на лекционния курс.
c. Готовност на студентите за дискусии в малки работни групи и в партниращи двойки.

Ресурси:
i. Интелектуални - осигурени от преподавателя: обучителни листовки и други работни материали; осигурени от преподавателя възпитателни казуси, примери и други симулирани ситуации; моделирани от преподавателя реални практически ситуации с демонстрационен характер.
ii. Материализирани - осигурени от преподавателя: стимули за поощрение на студентите.
iii. Материално-техническа среда - лаптоп, проектор, цифров фотоапарат/видеокамера и др. - осигурени от преподавателя.
iv. Авторски подготвен електронен пакет от материали (след приключване на обучението преподавателят изпраща на всеки студент електронния пакет материали).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на възпитанието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.