Теория на обучението по математика и информатика


Категория на документа: Педагогика


Изяснете ДП-.достъпност
Създаване на съответствие м-у учебното съдържание, методите на обучение и възрастовите особености и възможностите на учениците, с цел с нормални усилия да се усвояват предвидените знания. Под достъпност не трябва да се разбира обучение без трудности, а обученито не трябва да е толкова трудно, че да е непосилно за учениците.Най-разпространения критерий за достъпност е 90 към 90 т.е 90% от учениците усвояват 90% от уч.съдържание.Правила за достъпност: от простото към слжоното, от известното към неизвестното, от лесното към трудното. Методи за прилагане на принципа за достъпност: осигуряване на подходящи нагледни материали, актуализиране на необх знания и умения, подреждане на примеите и зад по нарастваща трудност, формитане на понятия на различни равнища, като се започне от най-ниското, контретизация на абстракциите, преформулировка на понятията

Изяснете метода на познанието -абстрахиране
Абстрахирането е метод на мислене, при които се отделят съществените св-ва на обекта и се пренебрегват несъществените. Абстракцията има различни степени. Най-ниска е, когато разглеждаме някакво тяло, интересувайки се от формата му. Не се интересуваме от материята, от която е изработено, цвят и др физ и хим качетва абстрахираме се от тях. Отделяме внимание на формата и размерите на тялото. По-висока степен на абстракция е когато обектът на мислене е идеален- отделяме само едно негово качество. Висока степен на абстракция прави изводите широкоприложими, но връзката с действителността става по-трдудно условие. Абст в ом се използва в основните й дейности формира на понятия, теореми и др.
Изяснете метода на познания-аналогия
Аналогия(съответствие): същност-метод на познание, знания от едно множество от обекти се пренасят за обекти от др множество, сходни в някакво отношение. Знанието, получено по аналогия най-често има ветоятностен характер, използва се за получаване на хипотеза, която трябва да бъде док или отхвърлена. Видове аналогии:проста аналогия- от сходството на 2 обекта по някои признаци се прави извод за сходството им по др такива, разпространена аналогия- от сходството на явления се прави извод за сходството в причините, породили тези явления, съвършена аналогия или изоморфизъм-изводите при тови вид аналогия са достоверни. Като установили изоморфизъм м-у 2 с-ми можем да пренесем кое да е вярно твърдение от едната с-ма в др. Аналогията облекчава паметта, насочва вниманието към съществени връзки в с-мата от знания. Аналогията може да повлияе на подреждане на уч. Съдържание :десетични дроби се изучават преди обикновените и др, поради аналогията в аритметичните числа и на десетичните дроби. Мн понятия се опр по аналогия:окр и сфера и др. Чрез аналогията учениците се учат сами да формулират мат проблеми, да ги док или опровергават. Това повишава активността и творческият елемент.

Принципи за нагледност-
същност: основа на този принцип е зрението. Той е основен поради абстрактността на понятията. Нагледаният материал трябва да бъде изчистен от подробности, за да се акцентира върху съществените елементи и отношения.Нагледни средства: модели-макети- използват се предимно в обучението по стереометрия, но също може и при планиметрия, тригонометрия и алгебра. Главно при усвояване на нови знания или по-сложни геоемтрични зад. В начална степен способства за развитие на въображението, но прекомерната им употреба може да попречи за развитие на въображението и азбстрактносто мислене. Моделите трябва да притежават- видимост-подходящи размери и оцветяване, динамичности-възмобност за видоизменяне.Още по-добре, ако се сглобяват пред учениците-да се види процеса на тяхносото конструиране. Чертежи- за формиране на представа за даден обект или понятие и реш на зад. Една от практическите цели на обучението е учениците да се научат да четат и построяват чертежи. Трудността при чертеците по стереометрия е че тримерен обект трябва да се изрази в двумерно пространство. По-ефективно е при обучението по стереометрия да се комбинира използването на модели и чертежи в следната последователност: - в нач етап на обучение-модел-чертеж-модел
* В следващ етап- чертеж-модел-чертеж
* В краен етап- само чертежи
Чертежите трябва да притежавата качествата:
Верност-да са проекция на геом фиг върху проекционна равнина
Нагледност- да създават правилна представа за геометричната фиг
Да са лесно изпълними
Таблици: предимства:на малко място се разполага мн инфо, най-важната инфо, попомага систематизирането на знанията, сближаване на инфо от предишно год.Таблиците са задължително средство при преговорните и общителните уроци. Графики-най-често за представяне на ф-циина зависимост. В обучението графиките се използват за: изясняване на поведението на ф-циите, намиране на стойности на ф-ции, формиране на понятия-непрекъснатост, растене и намаляване на ф-ции, онагледяване на множеството от реш на у-ния неравенства и с-ми от тях. Диаграми и сх- за нагледно преставяне на връзката м-у понятия. Символи-помага достъпността.

Изяснете Д.П.-съзнателност.
Принципи на съзнателност-Съзнателност като отношение към учебния труд. Изграждане на значими мотиви за изучаване на мат чрез създаване на интерес към нея. Изтъкване на значението й и нейното челно място в науката и техническия прогрес. За стзнателното отношение към мат допринася до голяма степен отношенията м-у учителя и учениците. Съзнателност като разбиране на уч. Съдържание-Счите се, че ученикът разбира учебния материал, ако може да го възпроизведе със свои думи, с променени означения и чертежи, може да прилага знанията в сходни условия. Ученикът разбира реш на дад зад,ако може да отг на въпросите. Какви операции предстои да извърши, как могар да се извършат, защо така, може ли по др начин? Несъзнателнос е налице, когато ученикът: дава опр на едно понятие, а неможе да посочи обекти от обема му, намира производната на една ф-ция, а нз какво е производна, реш с-ми с неизвестни х и у, а не може с р и q.

Изяснете метода на познания-индукция
Индукция(насочване)-същност-вид умозакл, при което няколко единични или частични разсъждения водят до ново общо съждение; метод на изследване, при който за да се установи някакво св-во на обекти от дад множество се търси това св-во в отделни обекти на множеството;излагане на знания, при което 1-во се изнасят факти за частни случай, а после се преминава към общия съществуват пълна и непълна инфукция.Изводът,направен с непълна индукция има вероятносте характер, в някои случаи е верен, затова получения при непълна индукция извод се нуждае от док. Изводът направен с пълна индукция е винаги верен.Пълната индукция се използва за док на твърдения. Умозаключенията, получени с пълна индукция се използват за реш. На зад и за док на някои теореми.Непълната индукция стимулира познавателната дейност на учениците. Тя помага за реализирането на принципа на достъпност от простото към сложното. Непълната индукция като метод на изследване е осн в началните и средни класове. Прилага се в случай, когато изводът и хипотезата се оказват верни. Учителят трябва да подчертава вероятностия хар на изводите, а в по-горните класове да привежда опровергаващи примери.

Деление и класификация на понятията

логически процес, при които обема Vp се разбива на съподчинените си понятия. При тази операция се разграничават:делимо понятие, членове на деленето, основа на делението, за да бъде едно делене правилно трябва да се спазват следните изисквания-Vi∩Vj=ф, aко i≠j
Класифициране-многостепенно деление, при която на деление по нататък се подлагат и членовете на първоначалното деление. При това на различните равнища се сменя основата на делене.
Деленето и класифицирането играят важна роля при обучението по мат, защото допринасят за усвояването на обема материал и разграничаване на понятията. Най-често класифициран се извършва при проговорите но е допустимо да започне с класифициране на нов раздел ако понятията са частично познати на учащите

Методика за изочаване на тоеремии -Първи етап
Рзкрива се сържанието на теоремата т.е.какво гласи.Това може да стане по два начена:
-абстрактно-дедуктивен(догматичен)
-конкретно индуктивен- става по мнго начини,чрез измерване и изчисляване, чрез построение и конкретни примери и аналогия.

ДУ,НУ и НДУ
НУ-в е НУ за твърдение А, ако от неизпалнимост на В следователно неизпалнимост на А,но при изпалнимост на В не можем да твардим за А: В (черта) следователно А(черта),но
В следва А.
ДУ-условието Р е ДУ за твърдението Q ,ако Р следователно Q .
НДУ-условието Р е НДУ за твърдението Q ако Р(черта) следователно Q (черта) Р следва Q тоезт Q следователно Р и Р следователно Q следователно Qследва Р и (обратно)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на обучението по математика и информатика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.