Съпоставителни таблици между образователните системи на България и Литва.


Категория на документа: Педагогика


Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически Факултет

Курсова работа по
Сравнително образование
на тема:
Съпоставителни таблици между образователните системи на България и Литва

Изготвил: Стилиян Златков Стоянов
Спициалност: Социална педагогика
Фак № 1240090122
Курс: втори
Шумен, 2014г.

В наши дни проблемите на междукултурните взаимодействия и чуждоезиковото обучение са по-важни от когато и да е било преди, защото живеем в ерата на глобализацията, на новите технологии, на бързата информация и експресното пътуване. На всички трябва да ни е ясно, че Европа, в която живеем, е "Европа на знанията", където ученето през целия живот, професионалната квалификация, способността да се адаптираш и оцеляваш на пазара са основна цел на всеки европеец и на всяка европейска образователна система. Към момента образователните системи на всички страни по света са изправени пред предизвикателството на информационните технологии, нуждата да се изучават английски и други чужди езици, а в класните стаи се въвеждат предмети и теми, които никога не са съществували, за да направят гражданите по-конкурентноспособни на световния пазар.

България и Латвия не са изключение от това предизвикателство. Всяка от страните има своя гледна точка относно как трябва да бъде построено образованието, какви знания и умения трябва да бъдат давани и получавани в училище и как училището да работи. Относно организацията на образователните системи двете страни имат различни образователни закони; различно обучение на педагози в университетите; различно ниво на централизация/децентрализация на системите.

Основни образователни институции в България са: детските градини, началните училища (1.-4. клас), прогимназиите (5. - 8. клас), основните училища (1.-8.клас), средните училища с профилирани паралелки (9.-12. клас), професионални гимназии (8. или 9. -12. клас ), средните общообразователни училища (1.-12.клас) 11 и 12. клас в някои училища може да бъде само профилирано обучение. Според проектозакона за училищното образование задължителната възраст за започване на основно училище е 5/6 (нулев клас), 7.клас ще бъде краят на основното образование, а 8.клас ще бъде преместен в средните училища.

Сравнителен анализ между двете държави е представен в следната таблица:
България

Образованието в България е под надзора на Министерството на образованието и науката и е задължително за всички деца на възраст между 7 и 16. . Образованието в държавните училища е безплатно, с изключение на висшите училища, колежи и университети. Учебната година се състои от два срока, започва на 15 септември и завършва през май или юни. Образователната система се състои от следните нива: предучилищно образование, начално образование, средно образование и висше образование. Предучилищното образование включва децата между 3 до 6/7 годишна възраст. Посещението на детска градина не е задължително. Основното образование (класове от 1 до 8) включва началните училища (класове от 1 до 4) и прогимназиалните училища (класове 5 - 8). Основно образование може да се получи в държавни, общински или частни училища. В допълнение, на това образователно ниво, е достъпно професионално обучение в съответствие с професионално-техническа програма, след завършването на 6, 7 или 8 клас. Учениците, които успешно завършват 4 клас, получават Удостоверение за начално образование. Удостоверение за завършено основно образование се издава при успешно завършване на 8 клас.

Учебната програма на български образователната система се фокусира върху осем основни предмети: български език и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, социални науки, природни науки и екология, музика и изкуство, физическо възпитание и спорт.

Предучилищното образование

Предучилищното образование обхваща деца на възраст между 3 и 6/7 годишна възраст. Посещението на детска градина не е задължително. Освен държавните детски градини, които преобладават (и съставляват над 95 % от всички детски градини), съществуват също и частни детски градини и техния брой все повече нараства.

Начално образование

Началното образование включва начално училище (степени 1-4) и прогимназиален (степени 5-8). Свидетелство за основно образование и свидетелство за основно образование се получава след успешно завършване на 4-ти клас и 8 съответно. Професионални училища използват класове от сертификата за основно образование, като основен критерий за прием.

Основно образование

Основното образование (класове от 1 до 8) обхваща началните училища (класове от 1 до 4) и гимназиалните училища (класове 5 - 8). Основното образование може да се получи в държавни, общински или частни училища. В допълнение, на това образователно ниво, е достъпно професионално обучение в съответствие с професионално-техническите програми, след завършването на 6, 7 или 8 клас. Удостоверение за начално образование се издава на учениците, успешно завършили 4 клас, на учениците успешно завършили 8 клас се издава Удостоверение за завършено основно образование.

Средно образование

Средното образование може да бъде разделено на общообразователно обучение (общообразователни и специализирани училища) и професионално обучение. Средното общообразователно обучение може да бъде придобито в общообразователните училища (продължителност на курса на обучението 3-4 години) и в специализираните училища (продължителност на курса на обучението 4-5 години). Приемът в специализираните училища се извършва след завършване на 7 или 8 клас и след полагането на изпити в зависимост от профила на училището (изпити по български език и литература, математика, хуманитарни науки и други). Средно образование също така може да бъде получено в техническите училища, след завършването на 8 клас и 4-годишно обучение или след завършването на 7 клас и съответно след 5-годишно обучение. Средно образование се предлага и от професионални училища с три-годишна програма на обучение. Образователни програми за обучение в техническите професионални училища се предлагат след завършване на основно образование, продължителността на курса на обучение е 2 години. Придобитата професионална квалификация улеснява завършите ученици в достъпа им до професионални пазар.

Общото средно образование (гимназиално ниво) се предлага от:
* Средни общообразователни училища. Те включват: начално училищно ниво -от 1 до 4 клас; прогимназиално ниво - от 5 до 8 клас и гимназиално ниво - от 9 до 11 клас.
* Специализирани училища със засилено изучаване на чужди езици (езикови гимназии) - приемът се извършва след 7 клас и след полагането на приемни изпити. Специализираните училища покриват обучението от 8 до 12/13 клас.
* Специализирани средни училища - приемът се извършва след 8 клас (тези училища включват засилено обучение по природни науки и/или математика, хуманитарни науки, спорт, изкуства и други). Специализираните училища покриват обучението от 9 до 12/13 клас.

Висше образование

Системата за висше образование в България се състои от различни форми учебни програми, след завършване на средно образование. Законовата рамка за учредяване на висшите образователни заведения е разписана от Закона за висшето образование. В съответствие с Член 9 от този закон, Парламентът (Народното събрание) играе ключова роля при вземането на решения по въпросите, касаещи мрежата от висши образователни заведения в страната. Парламентът (Народното събрание) притежава пълномощията да учредява, трансформира или закрива образователните институции на базата на предложение, направено от Министерски съвет. През последните 4 години системата за висше образование беше обект на значителни промени и трансформации. Към момента системата за висше образование включва университети, специализирани висше образователни заведения (академии, институти) и колежи. Университетите, както в повечето страни по света, имат три етапа: бакалавърска, магистърска и докторска степени. Бакалавърския етап продължава най-малко четири години и завършил етап трае в продължение на пет години след завършване на средно образование или една година след получаване на бакалавърска степен. Третият етап на резултатите от висшето образование в получаване на докторска степен. Специализирани висши училища предлагат градуса в една или повече области на науката, изкуствата, спорта и отбраната. Обикновено имената на тези институции да посочат областта на специализация. Колежи са бившите полувисши институти. Някои от тях са част от университетите и използват своя техника и съоръжения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съпоставителни таблици между образователните системи на България и Литва. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.