Социологическа анкета


Категория на документа: Педагогика


* Изчисляване в проценти на отговорите "не". Отговарят ли резултати на прогнозните очаквания? - 81 %. Не се съобщава дали резултата отговаря на прогнозата.4

Някои европейски страни са приели определен дрескод, който задължава учениците да посещават училище в упрятен вид. В Германия поради историческото минало и силно негативното обществено мнение към униформите, свързващо ги с нацистите, въпроса за въвеждане на училищно облекло не стои на дневен ред за институциите.

В България след промените в политическата система през 1989 г., еднаквата и задължителна униформа за учениците бива отменена като символ на тоталитарното време.

През 2007 г. просветния министър Даниел Вълчев провежда реформа, целяща връщането на училищните униформи, като вида им и броя на задължителните елементи от облеклото се въвеждат по усмотрение на училищното настоятелство. Въпросната мярка е записана в Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 - 2015 г.5

Това поставя началото на множество дискусии, статии, коментари, анкети. Голяма част от резултати от тези допитвания са публикувани в интернет пространството и обществените медиите. Повечето от анкетите са проведени в училищата, кандидатстващи за субсидията, отпускана от Министерството на образованието и науката, и отчитат позитивно отношение на анкетираните за въвеждането на униформи. Например училищното настоятелство на ОУ "Максим Горки" - гр. Левски публикува на FB-страницата си на 16.04.2014 г., следните резултати от проведена анкета сред родителите на питомците си: 194 гласа "за" и 39 гласа "против" въвеждането на ученически униформи.

Няма източници в интернет пространството, които да твърдят, че в някое българско училище, проведените анкети са дали преобладаващо негативен резултат за въвеждането на училищна униформа.

На сайта на най-големия тинейджърски форум при проведената онлайн анкета са се отзовали 48 души, като 31,25 % са гласували "за" и 68,75% "против" униформите в училище.6

Друг голям форум, имащ отношение към темата, е този на българските майки, които отговаряйки на въпроса "Униформа в училищата?" , дават 78% гласове "да", 21% "не" и 1% "нямам мнение" от 275 души изказали мнение.7

Коментарите на регистрираните потребители в горепосочените форуми говорят за преобладаващи отрицателни нагласи:

"Ако това се прави, за да се подобри дисциплината, учителите трябва да дадат пример като и те носят униформи."

"Докато има скъпи вещи, като таблети и смартфони, ще има социално разделение в училище."

"По-добрър вариант е училищата да определят дрескод, който да забранява определено облекло."

"Въвеждането на униформа няма да подобри качеството на средното образование."

"Ако ще има униформи те трябва да са еднакви за всички училища и да са безплатни."

"Задължителната униформа нарушава правата на децата, поне трябва да участват в избора ѝ."

II. Във връзка с настоящото изследване, през месец септември 2014 г. беше проведена кратка беседа със петима студенти от специалност "Социален мениджмънт" в ТУ - Варна. В резултат, на което се установи, че преобладават положителните нагласи към въвеждането на задължителната униформа в българските училища. Изказаните доводи в подкрепа са, че еднаквото облекло ще намали социалното разделение и ще редуцира дискриминационните практики в тази насока, в това число беше изказано мнение и за положително психологическо въздействие - повишаване на самочувствието на децата от по-бедни семейства; ще се "премахне модата в училище"; ще се намалят разходите на родителите за учебната година. Единствения изказан довод против е, че строгото налагане на униформите, в смисъл на ежедневно облекло, е недопустимо, по-скоро униформата е подходяща за празнични дни и събития, при които учениците представят училището си (напр. олимпиада).
1. Целта на настоящото изследване е да установи какво е отношението на студентите от специалност "Социален мениджмънт" към въвеждането на задължителна униформа в държавните училища.
2. Задачите на настоящото изследване са да се установи:
1) Училищната униформа повишава ли безопасността в училище?
2) Закупуването на униформи натоварва ли семейния бюджет?
3) Трябва ли учениците да се обличат според своя личен избор?
4) Каква трябва да бъде униформата в училище, за да бъде добре приета от учениците?
5) Униформата ще намали ли социалното разделение между учениците от различни прислойки на обществото?
6) Трябва ли да се задължават учениците да носят униформа всеки ден?
7) Учителите също ли трябва да носят униформи, за да се подобри дисциплината в училищата?
8) Въвеждането на униформа ще има ли блогоприятен ефект върхудисциплината на учениците?
9) Въвеждането на униформа ще подобри ли качеството на средното образование?

3. За реализиране на целите и задачите на изследването е разработена анкета от 10 въпроса по скала с отговори: "да"; "по-скоро да"; "не мога да преценя/нямам мнение"; "по-скоро не"; "не" и 1 въпрос с отворен отговор за това какви трябва да са униформите на учащите. (Виж приложение 1)
4. Изследвани са 10 студенти от специалност "Социален мениджмънт", задочно обучение през периода 15-30.09.2014 г.
5. Резултати:
1) Според резултати от изследването, преобладава мнението, че училищните униформи не биха могли да гарантират безопасността в училищата - 70% отговарят с "не", 30% не могат да изразят мнение.

На въпроса дали ще се улесни пропускателния режим в училищата, преобладават отговорите "да" - 30 % и "по-скоро да" - 30%, 20% не могат да преценят или нямат мнение, по 10% -отговарят с "не" и "по-скоро не".

2) На въпроса дали закупуванета на училищни униформи би повлияло негативно на бюджета на семейството на ученика, отговорите на анкетираните са еднакво разпределени по 20%, което показва различни очаквания на анкетираните за разходите, който ще трябва да направят родителите за специалното облекло на децата им в училище, 20% не могат да преценят или нямат мнение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическа анкета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.