Социална работа в сферата на трудовата заетост


Категория на документа: Педагогика


4. извършва наблюдение и контрол на изразходваните средства за активна политика.

(3) В комисията по ал. 1 могат да участват със съвещателен глас директорът на дирекция "Регионална служба по заетостта" и/или упълномощени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта длъжностни лица.

(4) Временна комисия по заетостта се създава за разрешаване на определени задачи, свързани с приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта.

Дирекция "Регионална служба по заетостта" е територилно поделение към Главната дирекция "Услуги по заетостта" към Агенция по заетостта. Дирекция "Регионална служба по заетостта" координира, подпомага и обобщава дейността на дирекция "Бюро по труда" и осъществята дейностите по финансиране, управление на персонал и стопанисване на недвижими имоти. Изпълнителният директор на Агенция по заетостта назначава директор, представляващ и ръководещ Дирекция "Регионална служба по заетостта".

Основните функции на Дирекция "Регионална служба по заетостта" са описани в Устройствен правилник на Агенцията по заетостта:

Чл. 17. Дирекциите "Регионална служба по заетостта":

1. организират осъществяването на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни в региона;

2. участват в разработването и изпълнението на регионален план за действие по заетостта в съответствие с Националния план за действие по заетостта и подпомагат дирекциите "Бюро по труда" при изпълнението му;

3. участват в разработването на предложения за мерки и проекти за насърчаване на заетостта и обучение, действащи на територията на региона;

4. участват в разработването и изпълнението на плана за действие на агенцията като член на мрежата "Европейски услуги по заетост" (EURES);

5. участват в координирането на дейността на дирекциите "Бюро по труда" при обслужване на заявки за свободни работни места на работодатели от държавите - членки на Европейския съюз, на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария;

6. участват в координирането, изпълнението и контрола на програми и проекти в областта на заетостта, включително финансирани от фондове на Европейския съюз и от други международни източници;

7. взаимодействат и подпомагат общините при разработването и изпълнението на стратегии и планове за развитие в частта им по заетостта;

8. планират финансовите и материалните ресурси на дирекциите "Регионална служба по заетостта" и на дирекциите "Бюро по труда" от региона, като:

а) осъществяват финансовата дейност на териториалните поделения на агенцията в региона, включително по проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз или от други международни източници, когато това им е възложено с акт на изпълнителния директор;

б) дават предложения и становища на изпълнителния директор за извършване на ново строителство, ремонт и поддръжка на недвижимите имоти;

в) при необходимост преразпределят движимите вещи - частна държавна собственост, за ползване между дирекциите "Бюро по труда" от региона;

г) определят разходни лимити на дирекциите "Бюро по труда" от региона;

д) изготвят проекти на актове и документи, уреждащи служебните и трудовите правоотношения, и поддържат автоматизирана система за управление на човешките ресурси на служителите на териториалните поделения от региона;

е) изготвят становища по разрешителния режим за заемане на длъжности в териториалните поделения от региона;

ж) осъществяват дейности по организиране и провеждане на конкурси и подбор за заемане на свободни длъжности в териториалните поделения в региона и участват в конкурсните комисии;

з) осъществяват дейности по оценяването и движението на персонала;

и) организират изготвянето на лични планове за обучение на всеки служител, анализират и обобщават потребностите на служителите на териториалните поделения от региона от обучение и изготвят годишен план за задължително и специализирано обучение;

9. изготвят и представят за утвърждаване от изпълнителния директор на агенцията план за действие на дирекциите "Регионална служба по заетостта", периодични и ежегодни отчети и анализи за неговото изпълнение; утвърждават план за действие на дирекциите "Бюро по труда" от региона, като разпределят показателите за изпълнение и средствата за активната политика по заетостта; при необходимост утвърждават актуализиран план за действие в рамките на утвърдените показатели за дирекциите "Регионална служба по заетостта";

10. изготвят годишен доклад и анализ за състоянието на ръководената от тях администрация;

11. анализират, изследват и прогнозират състоянието и развитието на регионалния пазар на труда и организират издаването на рекламно-информационни материали и бюлетини за дейността на дирекциите "Регионална служба по заетостта" и дирекциите "Бюро по труда";Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа в сферата на трудовата заетост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.