Социална работа в сферата на трудовата заетост


Категория на документа: Педагогика2. представителните организации на работодателите на национално равнище;

3. представителните организации на работниците и служителите на национално равнище.

(3) По решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта за участие в заседанията му могат да се канят представители и на други юридически лица с нестопанска цел.

(4) Председател на Националния съвет за насърчаване на заетостта е министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.

(5) Националният съвет за насърчаване на заетостта приема правилник за устройството и дейността си.

(6) Националният съвет за насърчаване на заетостта:

1. обсъжда и дава становища по разработването и провеждането на политиката по заетостта и на Националния план за действие по заетостта;

2. периодично се информира за данните за състоянието на пазара на труда и за ефективността от прилаганите мерки и програми за насърчаване на заетостта;

3. предлага на Министерството на труда и социалната политика разработването на проекти на нормативни актове, мерки и програми за насърчаване на заетостта;

4. обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с пазара на труда;

5. обсъжда проекти и дава становища по споразумения на Министерството на труда и социалната политика с други министерства, държавни институции и неправителствени организации за общи действия по въпросите на заетостта.

(7) Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта се осигурява от Министерството на труда и социалната политика.

(8) Представителите на институциите и на организациите по ал. 2 не получават възнаграждение за участието си в заседанията на Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Според закона (чл. 5 от ППЗНЗ) държавната политика по заетостта и обучението на възрастни по региони се осъществява от:

1. областният управител и кметът на общината;

2. постоянните и временните комисии по заетостта към областните съвети за развитие;

3. дирекциите "Регионална служба по заетостта";

4. дирекциите "Бюро по труда";

5. съветите за сътрудничество.

Областният управител осигурява координацията между националните и местните интереси по въпросите на заетостта при разработване и изпълнение на областните стратегии за развитие и намаляване на безработицата и осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация. По решение на регионалните съвети за развитие се създава Комисия по заетостта (чл. 6 от ППЗНЗ):

Чл. 6. (1) Комисията по заетостта към областния съвет за развитие е постояннодействащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище.

(2) Комисията по ал. 1:

1. определя приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта и отговаря за разработването на регионални програми за заетост и/или обучение на възрастни в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта;

2. обсъжда проекти на регионални програми за заетост и/или обучение на възрастни в срок до един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране от министъра на труда и социалната политика;

3. осигурява условия за провеждане на регионалната политика по насърчаване на заетостта;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа в сферата на трудовата заетост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.