Социална работа в сферата на трудовата заетост


Категория на документа: Педагогика


* Национална програма "Нова възможност за заетост":

Основна цел на програмата ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на освободени лица, регистрирани в дирекция "Бюро по труда", останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производството.
* Проект "Шанс за работа - 2013 г.":

Основна цел на проекта е насърчаване на икономическата активност на безработните лица над 50 г. чрез предоставяне на мотивационно обучение, обучение по ключова компетентност и професионално обучение на 1100 безработни лица над 50 годишна възраст с цел повишаване на техните умения и компетентности, продължаване на активния им трудов живот чрез стажуване и осигуряване правото на достоен труд.
* Проект "Професионалист":

Общата цел на проекта е повишаване качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията, повишаване на ключовите компетентности и уменията на безработните лица с оглед съответствие с потребностите на пазара на труда и преминаване към устойчива заетост. Осигуряване на подкрепа за активно включване на пазара на труда на младите хора до 29 г. и др. целеви групи.
* Проект "Повишаване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности":

Основна цел на проекта е повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда посредством реализиране на комплекс от мерки: информиране, консултиране, мотивационно обучение, обучения за придобиване на знания и умения по различни професии/специалности, по ключови компетентности и социални умения. Повишаване качеството на обучението чрез повишаване методическата компетентност на преподаватели на възрастни и на наставници.
* Проект "Шанс за успех":

Основна цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда на безработни лица от целевите групи, чрез качествено и адекватно на изискванията на работодателите обучение и осигуряване на субсидирана заетост в съответствие с придобитата квалификация.
4. Програми и проекти, предназначени за насърчаване предприемачеството:
* Национална програма "Кредит без лихва за хора с увреждания":

Целта на програмата е осигуряване на заетост, равнопоставеност и създаване на условия за водене на пълноценен живот и трудова реализация на хора с увреждания.
5. Програми и проекти, предназначени за преодоляване на регионалните различия.

Основната цел на политиката на пазара на труда е увеличаване на заетостта и продължаване понижаването на безработицата чрез изпълнението на действия в посока подобряване на социално-икономическата среда и прилагане на активни програми и мерки на пазара на труда. Те целят социалноикономическа интеграция на безработните в неравностойно положение чрез повишаване пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и подобряване услугите на пазара на труда.
Литература:

1. Симеонова, Р. "Управление на социалната работа (като дейности и система), 2011

2. Закон за насърчаване на заетостта (изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.)

3. Правилник за прилагане на закон за насърчаване на заетостта (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 30 Март 2012г.)

4. Устойствен правилник на Агенция по заетостта (изм. ДВ. бр.97 от 7 Декември 2012г.)

5. Национален план за действие по заетостта 2012 (www.mlsp.government.bg/bg/docs/npdz-2012.pdf‎)

6. Национални програми за насърчаване заетостта на Агенция по заетостта към 2013 г. (http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=14/01&WA=Projects/Prog/Programi.htm)
??

??

??

??

Социална работа в сферата на трудовата заетост

Страница 5 от 29

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа в сферата на трудовата заетост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.