Социална работа в сферата на трудовата заетост


Категория на документа: Педагогика
Курсова работа

Тема:
Социална работа в сферата на трудовата заетост

Съдържание:

1. Въведение
2. Същност, нормативна база и основни понятия
3. Органи за управление на системата за насърчаване на заетостта
4. Финансиране на активната политика по заетостта
5. Посреднически услуги по заетостта
6. Програми и мерки за насърчаване на заетостта
7. Литература

Трудовата заетост е самостоятелна сфера на обществения живот и представлява система в рамките на социалната сфера. Част от дейностите, осъществявани в нея, са насочени към социални групи в неравностойно положение на пазара на труда. Безработните са една от целевите групи на социалната работа, което дава основание за обособяване на подсистема на социалната работа с безработни. Трудовото посредничество, което не е непременнто насочено към социални групи в риск, се възприема и практикува като част от професионалното поле на социалните работници като помагащи специалисти.

Според чл. 1 от Закон за насърчаване на заетостта, уреждащ обществените отношения, социалната работа в сферата на тудовата заетост обхваща следните дайности:

1. насърчаването и запазването на заетостта;

2. професионалното ориентиране и обучението на възрастни;

3. посредничеството по информиране и наемане на работа в Република България и в други държави на български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

4. посредничеството по информиране и наемане на работа на чужденци в Република България;

5. регулирането на достъпа до пазара на труда на чужденци - граждани на трети държави.

Норамтивната база, с която си служи социалната работа в сферата на тудовата заетост обхраща:

1. Закон за насърчаване на заетостта

2. Правилник за прилагане на закон за насърчаване на заетостта

3. Стратегия по заетостта 2008-2015

4. Устойствен правилник на Агенция по заетостта

5. Национален план за действие по заетостта

6. Национални програми за насърчаване заетостта

Закон за насърчаване на заетостта уреждат принципите, отнасящи се до системата за насърчаване на заетостта и дейностите в нея. Юридическите текстове гласят:

Чл. 2. При осъществяване на правата и задълженията по този закон не се допускат пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически увреждания.

Чл. 3. Държавата осъществява политиката по заетостта в сътрудничество и след консултации с представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите и с представители и на други юридически лица с нестопанска цел.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа в сферата на трудовата заетост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.