Социална работа при деца с (временни) задръжки в психическото развитие (ЗПР)


Категория на документа: Педагогика


3.2. Основни социални, личностни, битови проблеми
и проблеми на развитието

В основни линии социалните и личностните проблеми на лицата със задръжки в психическото развитие не се различават съществено от тези на умствено изостаналите деца и юноши, обучаващи се в училище. Разликата е доста условна и се изразява в наличието на няколко единици на интелектуалния квотиент в повече, но това не гарантира ясна и устойчива позитивна картина натяхното развитие.

Социалната интеграция на умствено изостаналите се осъществява сравнително добре на ниво училищно обучение, но са възможни случаи на ранно отпадане. С промените в системата на обучение и образование на тази категория лица тук не възникват съществени проблеми, доколкото децата усвояват значителна част от учебното съдържание и се социализират в значителна степен. Значителни са трудностите пред лицата с усложнения на състоянието и при по-ниските значения на интелектуалния квотиент, което налага използването наформи за социална работа като работа съвместно с психолога и педагогическия съветник, патронаж, работа със семейството и др. Основният проблем и тук е в слабите възможности на тези лица за трудова дейност и на ограничеността на техните социални компетенции.

3.3. Същност, структура, насоки и съдържание на социалната работа

Вече посочихме, че същността на социалната работа при ЗПР в значителна
степен съвпада с работата при умствено изостанали лица. Тя се изразява в тяхната подготовка за професионална изява и в развитието на социалните им компетенции.
На първо място стои непременното завършване на училищното обучение споследваща професионална подготовка. Със също толкова голямо значение е и подготовката за семеен живот, живот в семейството и развитието на самосъзнанието и чувството за отговорност. На трето място за социализацията на лицата от тази категория е директното социално подпомагане.

Наред спосочените насоки на социалната работа тук са важни също още три момента. Един от тях е свързан с контрола над здравословното състояние на социалните случаи от тази група. Поради многообразието на мозъчните увреждания и слабо изразената клиника при тях са възможни сериозни здравословни проблеми от метаболитен, опорно-двигателен, трофичен и невро-психичен тип, изискващи своевременно лечение или помощ.

Не на последно място важен аспект в работата на социалния работник е следенето и диагностиката на социалния риск, на който са изложени социалните случаи от тази категория. И тук смъртта на родителите, разпадането на собственото семейство, съдбата на децата им и т.н. са сред приоритетите в работата на социалния работник в този процес, а навременното подпомага не на лицата в риск е част от превенцията на реалните рискове в живота на тези хора.

3.4. Основни методи на социалната работа при социални случаи със
ЗПР

Основните методи на работа с лицата-социални случаи със ЗПР по корекцията, компенсацията, училищната интеграция и тяхното обучение и възпитание вече описваме частично по-горе. Наред с това социалният работникможе да използва и други методи:

* методи за формиране на социална компетентност:

* форми на обучение и възпитание;

* социално обучение в училище и визвънучилищни форми;

* познавателен и трудово-професионален тренинг;

* формиране на умения за комуникация и взаимодействия;

* методи за формиране на самоконтрол, емпатия и поддържане на взаимоотношения:

* ролеви игри;

* моделиране на интеракции;

* тренинг и практикуми;

* съвместно решаване на задачи и извършване на съвместна дейност;

* избор на партньор;

* техники на комуникация;

* методи за формиране на интереси, потребности и убеждения:

* тренинги за целепоставяне;

* техники за самооценка и самоопределение;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа при деца с (временни) задръжки в психическото развитие (ЗПР) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.