Социална работа при деца с (временни) задръжки в психическото развитие (ЗПР)


Категория на документа: Педагогика


Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
"Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И"
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т

РЕФЕРАТ

ПО:
СОЦИАЛНА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО
ТЕМА:

СОЦИАЛНА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С (ВРЕМЕННИ)
ЗАДРЪЖКИ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ (ЗПР)

Изготвил: Проверил:
Жулиян Жечев доц. д-р. С.Игнатовска
ПДИН 4 Курс
Фак. № 1040

Социалната работа с деца и юноши със задръжки в психическото развитие е
от голямо значение за осигуряването на надеждна социална защита и подпомагане
на значителна по количество и разнообразна по състав група от социални случаи.
Става дума за деца и юноши, които в момента представляват около 18-22% от
учащите се. Немалка част от тях отпадат от училище или не усвояват учебните
програми, поради което отрано следва да бъдат обхванати в сектора на социалния
патронаж и подпомагане. Значително място в работата на социалния работник би
следвало да заеме превенцията на десоциализацията на лицата от тази категория и
тяхното увличане и утвърждаване по пътя на асоциалните и противообществените
дейности - в това отношение децата и юношите със задръжки в психическото
развитие са силно рисков контингент. Проблемна е както училищната, така и
професионалната подготовка, поради което лицата от тази категория влизат в
живота с незначителна познавателна и социална компетентност, силно се поддават
на външно внушение и влияние, демонстрират ниска самооценка и неувереност в
себе си. Част от тези социални случаи са с хронични текущи заболявания или
слабости на нервната система, което също изисква вниманието на социалния
работник.

3.1. Същност на нарушенията. Описание, структура
на рисковите фактори

Както вече посочих, втората група от нарушения в интелектуалното
развитие представлява съвкупност от редица състояния, квалифицирани най-общо като закъсняване (ретардация) на психическото развитие. За обозначаване на тези
състояния се използват множество термини като инфантилизъм, ретардация,
парциална ретардация и др., но в последно време се утвърждава понятието
"задръжки в психическото развитие". В него се включват всички явления, които
засягат 8 - 15% от децата в предучилищна и начална училищна възраст с преходни
форми на отклонения в интелектуалното развитие. Подобни състояния, освен
нарушенията на умственото и интелектуалното развитие, се характеризират и с
частични, слабо изразени психически отклонения в сферата на волята, емоциите,
социалните установки и отразителните процеси. Не са редки случаите на добре
изразена дефицитарност, при които страдат сложните форми на познавателната
дейност и се наблюдават характеропатични прояви, които задължително изискватСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална работа при деца с (временни) задръжки в психическото развитие (ЗПР) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.