Сюжетно-ролевата игра (СРИ) - форма за социално познание на детето от ПУВ


Категория на документа: Педагогика


4. Сюжетно-ролевата игра-форма за социално познание на детето от ПУВ

СРИ е най-типичната и най-разгърнатата.Предучилищна игра, в чието съдържание се възпроизвеждат моменти от отношенията м/у възрастните,отнасящи се до техния професионално обществен и личен опит.
В СРИ се постига саморегулация и самоизява при детето,защото тя му позволява да изллезе зад предели на ограничения детски опит и да се вгради и в условен план,в опита на обществото в което живее.
-В тази игра се натрупва и усъвършенства социален опит.
-Високо емоционална,познавателна и създава условия за интензивно развитие на детето.
-За разгръщането на СРИ е необходимо конструирането на специфична реалност,която винаги се осъзнава като някаква условност и двойственост.
Основен механизъм за преобразуване реалното действие в игрово е заместването.
СРИ има и знаков характер,от тази основа поизтича и най-същностната и характеристика-свободата.Играта е свободна,доброволна и творческа дейност.,не се върши по принуда,мотивите лежат в самото и протичане.
-В началния етап от развитието й игровия етап се обуславия от желанието на децата да пресъздадът определени действия на възрастните,а в по късните етапи интересът се насочва към претворяване на човешките взаимоотношения.

СРИ имат специфична структура:
1.Игров замисъл-обобщено или разгърнато представяне на целта,задачата или темата на играта..В него се изразява нивото на игровата култура на детето.
-първоначално се отнася до определени предмети и деиствията с тях.
-игровият замисъл надхвърля границите на реалното и все по често преминава в света на фантазното.
2.Въображаема ситуация-тя се поражда от основния механизъм на играта-заместването.
3.Ролята-централен компонент на СРИ.Чрез нея се обозначават и организират действията,чрез които децата пресъздават живота и дейността на възрастните.Във възрастов аспект ролята се изменя.
4.Сюжетът на играта е нейният организиращ компонент.Отразява последователността от събития.Елементи на сюжета са персонажите,ситуацията и събитията.Чрез него се възпроизвежда единна логическа линия на разгръщане на отделните събития.
5.Игрови действия-са единици на игровата дейност,посредством които се реализира замисълът.Игровите действия са обобщени или съкратени,оперативни или изобразителни действия с предмети.Тяхното изпълнение е повод детето да подчини поведението си на своите представи за заобикалящите го хора.Характерът им зависи от степента на развитие на играта.
6.Игрови взаимодействия се пораждат от взаимната жръзка и обусловеност м/у персонажите и подпомагат развитието на сюжета.Те се изразяват в краткотрайни или продължителни,случайни или преднамерени контакти м/у участниците в играта,при което поведението на всеки от партньорите е едновременно и стимул и реакция относно поведението на другите.Във възрастов аспект отношението м/у участниците се променя
- В началните етапи-предметно-действените форми на взаимодействие-контактите м/у децата се свеждат до еднократни или многократни обмени и условни предметно-игрови действия.
-По късно актуални стават игровите взаимодействия,породени от спецификата на породените роли.
Динамиката в разгръщането на СРИ е тясно свързана с възрастовите особености и игровият им опит.Особено значение имат формиращите взиумодействия които следва да бъдат насочени към овладяване на специфични умения за:
-индивидуално игрово поведение
-за установяване на игрово взаимодействие и разгръщане на съвместна игра с партньорите.
-за организиране предметно-игровата среда съобразно условията,наличните игрови предмети
-за пресъздаване на различни области от живота и ефективно използване на въображението за обогатяване на играта.

Три типа отношения:
S-O-навлизането в тях е повод за поражданена КИ
S-S -............за пораждане на ТИ
Рефлексивни-детето е натрупало компетенти,търси изява на това което знае.

Същност на СРИ-етапи на развитие

СРИ по своята същност е творчески,отразителна,колективна,доброволна и непродуктивна дейност.Най-общият мотив в СРИ е стрмежът на децата към съвместен живот с възрастние.Всяка една игра има и по частни мотиви като напр. Интерес към определени събития,действия с предмети и т.н.

В началния етап от развитието на СРИ игровия мотив се обуславия от желанието на децата да пресъздават определени действия на възрастните,а в по -късните етапи интересът се насочва към претворяване на човешките взаимоотношения.
Структурата и включва следните компоненти:
1.игров сюжет
2.съдържание
3.роля
4.правила
5.игрови действия
6.въображаема ситуация
Ролята според някои учени се явява като основен център.Наличието на роля означава,че детето отъждесвява себе си с определен човек и в играта то действа от негово име..Обикновено децата приемат ролите които са им направили най силно впечатление-могат да са централни ,второстепенни,ръководни подчинени и равноправни.
Игровия сюжет представлява сфера от действителността,която децата пресъздават в играта си.Съществено условие за избор на сюжети се явява знанията които децата имат за живота на хората,техните действия и взаимоотношения.
Игровото съдържание е част от дейността на възрастните към която децата насочват вниманието си в игровия процес.Игри с един и същ сюжет имат различно съдържание в зависимост от възрастта на децата,равнището на развитие на игровата им дейност,познанията и социалните им предпочитания.
Игровите правила -в СРИ те са скрити зад ролите които децата приемат.
Игровите действия се извършват с играчки или предмети заместители.Те са в съответствие с реалните действия на възрастните,различават се по своята мотивация и обобщеност.
Въобважаемата ситуация съществува в резултат на преобразуването на предметите и условията в зависимост от игровия замисъл.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сюжетно-ролевата игра (СРИ) - форма за социално познание на детето от ПУВ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.