Ролева ситуация с клиент с трудности в социализацията


Категория на документа: Педагогика


Ролева ситуация с клиент с трудности в социализацията

Детето Калоян е на 7 години, ученик в първи клас на СОУ " Иван Вазов" гр.Варна. Калоян е израснал с един биологичен родител в бедна социална среда. Нередовен и неподготвен отива на училище , често проявява агресия сред съучениците си и има проблеми със социализацията си в обществото.

Цел на консултацията:

Целта на социалния работник е да се установят причините за дезадаптацията и проявата на агресия на ученика Калоян. Да се определят трудностите, които среща в обучението и общуването в класа и да се предложат препоръки за преодоляване на дезадаптацията и агресията.

Участници в консултирането:
> Социален педагог - консултант
> Училищен психолог
> Класен ръководител
> Ученик - Калоян
> Родителя на Калоян - биологичната майка
> Училищно административно ръководство

Задачи на консултацията:
* Да се потърсят причините и условията за проявата на дезадаптация и агресия на Калоян
* Да се определи точната форма на дезадаптация на Калоян
* Да се създаде модел на организационно-възпитателната и педагогическа дейност с цел корекция на проблемите в учебната дейност и поведението на ученика.
* Да се проведе консултиране на участниците в консилиума.

Принципи на консултацията:

* Сътрудничество и екипна работа
* Емпатия и сърдечност
* Опазване авторитета на ученика
* Уважение към личността на ученика П.И.
* Конкретност и автентичност

1 Функции на консултацията:
2
> Диагностична функция:
Включва изучаване на социалната среда, в която е израснал Калоян;
Типа на взаимодействието му със съучениците;
Установяване на случаите, в които проявява агресия;
Мотивацията му за учене и степента на изпълняване на възложените му задачи и отговорности;
Психолого-педагогическа характеристика на Калоян;
> Възпитателна функция:
Включва изготвяне на конкретен модел за социално-педагогическа корекция на проблемите от дезадаптацията, които Калоян има в следствие на педагогическата занемареност;
> Превантивна функция:
Включва действия за защита правата и интересите на детето Калоян;
3 Методи на консултацията:
4
> Наблюдение
> Беседа
> Консултации със социален педагог
> Дидактическа ролева игра за намаляване на агресията и социализиране в класа;

Етапи на консултацията:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролева ситуация с клиент с трудности в социализацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.