Развитие на потенциалните възможности на деца със СОП


Категория на документа: Педагогика
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
град Стара Загора

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Р Е Ф Е Р А Т

ТЕМА: РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦА СЪС СОП

Разработил:
Специалност: Социални дейности

Дете със специални образователни потребности - СОП - е синоним на широко използвания в англоезичната педагогическа литература термин chidren with special educational needs, с който се прави отказ от използваните медицински категории и акцентът се поставя върху образователните нужди на детето и педагогическият аспект на въздействие. Използва се във всички международни документи, издадени от ЮНЕСКО, които се отнасят за децата с увреждания.

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
• Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
• Физически увреждания;
• Умствена изостаналост;
• Езикови-говорни нарушения;
• Специфични обучителни трудности;
• Емоционални или поведенчески;
• Нарушения на общуването и комуникацията;
• Хронични заболявания, които водят до СОП;
• Множество увреждания
Интегрираната политика е насочена и към поставяне и осъществяване на единни, общи за цялата образователна система, цели - като се започне от детските градини и се стигне до университетите и продължаващото образование. Различните нива и сектори от системата за образование и обучение, включително и неформалните сфери, които сега са относително необвързани помежду си, трябва да работят при пълна съгласуваност.
За да получи детето със СОП подходяща помощ, в страната са създадени ресурсни центрове - общо 28, като всеки от тях обхваща по една област на България. В ресурсния център работят ресурсни учители и други специални педагози, които изготвят индивидуална програма за обучение и развитие на всяко дете със СОП и я изпълняват заедно с учителите на класа. В основата на включеното образование стои идеята, че индивидуалността на всеки ученик трябва да бъде приета и неговото образование да се организира по такъв начин, че да се удовлетворят особените потребности на всяко дете.
Смята се, че включеното образование предоставя възможност на всички ученици да усвояват изцяло учебния материал и да участват пълноценно в живота на социалните групи от детската градина, през училището до института, респективно Университета, както в, така и извън учебния живот. Включеното образование активира ресурси, които са насочени кум стимулиране на равноправието на учениците и създаването на възможности за тяхното участие във всички аспекти на живота на групата (класа).
Според директивите на ЕС на децата със СОП трябва да се осигурява помощ при преодоляването на трудностите в процеса на обучение и придобиване на онази компетентност, които ще им бъдат необходими за живота като зрели хора. Помощта, от която се нуждаят децата, трябва да бъде адаптирана към степента и вида на трайното увреждане.
На децата със СОП трябва да се гледа не само като обект за въздействие и терапия ,само като деца с недостатъчност,но и като личности ,имащи потенциал ,който е присъщ на всеки друг човек.изключително важно значение за развитието на интелектуалния и личностния потенциал на тези деца има тяхната интеграция,разглеждана като процес на включването им в общообразователната и обществената система. Главната цел на интегрираното обучение е да постигне вграждане на децата със СОП в средата на техните връстници,а впоследствие - в обществото като цяло. Затова учебните часове се провеждат заедно с класа, който посещава съответното дете. В зависимост от дефицита, с него провеждат индивидуални занимания различни специалисти-специални педагози. Важна особенос на ИО е,че е насочено към индивидуалните възможности и интереси на децата със СОП. От тях не се изисква покриване на стандартите на обучение за съответния клас; дори и усвоили минимум от знания, те преминават в по-горен клас.В страните от Европейския съюз ИО е въведено отдавна. Всяка от тях има изработена собствена система на интеграция, която отчита националната специфика Създаване на атрактивни форми за извънкласни дейности в училищата , клубове по интереси, в областта на изобразителното изкуство и музиката, за постигане целите на гражданското образование,ключова компетентност в областта на образованието и обучението и превръщането на училището в място, желано от учениците.
Чрез участие в избрания клуб по интереси учениците със специални образователни потребности развиват способностите и заложбите си, изгражда се у тях траен интерес към различни области от изкуството, преодолеяват изолацията и се социализират и интегрират сред другите ученици. Чрез работата в извънкласните форми, клубове по интереси, в училище проекцията на мултикултурното разнообразие в изкуството се превръща в път за творческо и духовно израстване на младите хора. Пълноценно използване на свободното време на учениците за развитие на техните способности и за удовлетворяване на техните интереси в различни обаласти на изкуството превръща училището в място желано от учениците.
Интегрираното обучение е процес, при който детето независимо от увреждането е включено в обща образователна среда с цел формиране на пълноценна социална реализация.
Принципи на интегрираното обучение

-равен достъп до образование;

-индивидуалност;

-ранно въздействие;

-комплексност;

-екипност;
Цели на интегрираното образование

1. Вграждане в обществото на деца със специални образователни потребности;
2. Навременна и точна диагностика на учениците със специални образователни потребности;
3. Обучение и възпитание във връзка с индивидуалните способности и потребности на деца и ученици и с оглед достигане на държавните образователни изисквания за учебно съдържание за съответния клас, етап или степен на образование.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие на потенциалните възможности на деца със СОП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.