Разработване на социално-педагогически проект


Категория на документа: Педагогика
По дисциплината:
Практикум: Разработване на социално- педагогически проект

На тема:
Система за управление на проект

Изготвил: Татяна Емилова Тошкова Проверил:
Спец.: Социална педагогика /................/
Курс: IV, Фак. № 106352 гл. ас. д-р Юлия Дончева

гр. Русе, 2013г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност на проектната дейност
2. Цел и функции на управлението на проекти

1. Същност на проектната дейност

" Разработването и управлението на проекти е динамично развиващо се направление в секторите на бизнеса и публичната сфера." [1,с.4]

" В терминологията за проектна дейност се включват няколко основни схващания за същността на феномена "проект" съобразно начина на трансформиране и управление на ресурсите в хода на проекта." [1,с.5] Някои специалисти определят проекта като "сценарии за процеса на промяна". Според други проектната дейност е "процес на разпределяне на дейности и управление на персонала при осъществяване на промяна". Трети изтъкват уникалността и многообразието на дейностите в един проект.

Тези схващания са валидни като зависят от размера и спецификата на конкретния проект. " Проектът е съвкупност от идея, план и действие за промяна в публичното пространство или бизнеса." Проектът е специфичен продукт на човешка дейност и обект на управление и има уникални характеристики по които се различава от останалите дейности в останалите сфери и бизнеса:
- Има една главна и конкретна цел;
- Състои се от много на брой последователни и обвързани една от друга много на брой дейности, работи задачи;
- Има планирано определено начало и край;
- За изпълнението му са предоставени точно определени финансови, материални и човешки ресурси определени по размер;
- Включва вътрешни и външни изпълнители от разнообразни области;
- Има конкретен реален резултат. [по 1]

Съществуват две групи причини за създаване на проект:
- Инициатива породена от благоприатни възможности, които се предлагат от околната икономическа сфера за положителни промени на региона, фирмата или на статуса на региона;
- Реакция срещу проблеми в региона, фирмата или на група хора.

Първата група се определя като активна причина според нея целта на проекта произтича от стратегията за развитие на региона, на стопанската или публичната единица.

Втората група се нарича реактивна причина като чрез проект се решава определен проблем на фирмата или на целевата група от региона.

Освен конкретния резултат като обхват и качество целта на всеки проект има два определящи параметъра - време (срок на изпълнение) и стойност (сумарна стойност на всички необходими ресурси).

Според обема на финансиране проектите се подразделят на малки проекти (с обем 100-200 хил. лева) и големи (над 50 млн. лева).

Според продължителността си биват краткосрочни (със срок на изпълнение до 1 година), средносрочни (от 1 до 2 години) и дългосрочни (3 и повече години).

Съществуват и публични проекти, които са финансирани от обществени фондове на ЕС, местната и/ или държавна власт, на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), на международни донори и други.
2. Цел и функции на управлението на проекти

Проектите трябва да се управляват с цел успешно изпълнение на включените в тях дейности и постигането на целите им. По- лесно е управлението на бизнес- проектите, понеже формулирането на целта на проекта и хода на неговото изпълнение във фирмата са резултат от ясни потребности на конкретния бизнес и от мотивацията на проектната група.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на социално-педагогически проект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.