Януш Корчак


Категория на документа: ПедагогикаЯнуш Корчак (Хенрих Голдшмит) е роден на 22 юли 1878 или 1879 г. във Варшава в прогресивно еврейско семейство, приобщено към полския национален живот и култура. Дядото на Корчак е лекар и общественик. Баща му е виден варшавски адвокат с обществени и научни интереси, автор на ценен труд по бракоразводно право.
Заболяването на бащата, когато Хенрик е на 11 години, а след това и неговата смърт през 1896 г. слагат край на безоблачното детство. Постепенно спестяванията на семейството се стопяват и то остава без издръжка. Младият Хенрик започва работа, като сутрин е на училище, а след обяд се занимава с репетиторство, дава частни уроци на мързеливи и ограничени деца на богати родители.
Хенрик завършва пражката гимназия, наречена така по името на Варшавския квартал Прага. Медицинското си образование започва през 1898 г. и го завършва след шест години. Избира медицината от една страна като семейна традиция, а от друга за да бъде полезен на хората.
От 1905 г. в продължение на седем години, с малки прекъсвания Корчак работи в детска болница във Варшава. Той разбира не само потребностите на детския организъм, но и детската психика. Добър диагностик, с щедър ум и отзивчиво сърце д-р Голдшмит лекува деца на бедни и богати родители. От богатите родители прокурори, генерали, директори, графове и пр. той дръзко взема големи хонорари, за да лекува безплатно бедните си пациенти, на които дава пари за предписаните лекарства. Безплатно той лекува децата и на прогресивни учители, журналисти, млади адвокати, социалисти и лекари.
През 1912 г. Корчак поема поста директор на Дома за сираци (за еврейски деца на възраст от 7 до 14г.), който става негов собствен дом в продължение на тридесет години до края на живота му.
Корчак следи успехите на детската психология, на педологията, на експерименталната педагогика и психология, в центъра на които стои детето. Той се възползва от научнотеоретичните постижения на движението Ново възпитание и същевременно внася във възпитателната си теория и практика свои елементи и решения.
В прозведението на Корчак "Правото на детето на уважение" още в началото ни се представят нагледно примери как възрастните омаловажават малките деца и как те се стремят да влияят върху волята им и върху постъпките им. Идеите на полският педагог се очертават около детето и това, че то е човешко същество, което трябва да се уважава независимо от това, че е още незряло и неспособно да се противи на по-големите от него. За него е важно детето да бъде оставено да изживее своето детство, да му се отделя нужното внимание и същевременно да му се позволи да изживее многостранността на своя детски живот.
Корчак отделя голямо внимание и върху отношението на възпитателите към децата. Той дава описание на три типа преподаватели, които не възпитават правилно. Първите ги нарича амбициозни, вторите неискрени, а третите ги описва, като брутални и гневни. Първите ги охарактеризирва като такива, които смятат, че ще поправят децата използвайки убедителни и поучителни истории. Под неискрени преподаватели той разбира тези, които проявяват благосклонност само на показ, служат си с неискрени фрази, а в същото време проявяват несправедливост спрямо децата. Полският възпитател откровено е изказал мнението си, че между всички възпитатели се криели такива, които не умееели да възпитават децата, точно поради това, че им липсвали необходимите качества.
Дългогодишният опит и практика на Корчак цели да ни убеди,че правилното отглеждане на децата трябва да протича в атмосфера на нежни чувства, весел смях, с оптимистични усилия и удивление, чиста, светла и мила радост; че децата заслужават уважение, доверие и доброжелателсто. Въпреки казаното той смята, че има трудности, които може да изпита всеки възпитател и това се дължи на факта, че децата нямат тази постоянна уравновесеност, и сигурност на поведението, която я има при възрастните. Корчак е бил на мнение, че преподавателите и дори родителите трябва да черпят познания от науките като медицина,етнология, история,поезия и криминология, както и от наръчник за дресировка на хищници.
В Дом за сираци и Нашият дом той разработва с помощта на малоброен възпитателен персонал, Педагогически съвет. Една от целите, която се е релизирала там е била образувана в т.нар Корчаковски бурси-съставена от бедни студенти. Там той е учил младежите и девойките от бурсите да наблюдават, да документират и да използват наблюденията си върху всяко дете: неговото физическо и психическо състояние, поведение, конкретни прояви и реакции, без да се пренебрегвали и най-малките детайли.За Корчак постоянните наблюдения са основа на възпитателната диагностика, изходно начало на всички възпитателни решения и мероприятия.
Корчак разглежда възпитанието като сътрудничество между възпитател и възпитаник, тъй като не съществува възпитание без участието на детето. За него детето е активен фактор на своето формиране, носител на потенциални сили на саморазвиващата се и самоуправляваща се личност. Възпитателят не трябва да се отнася към него с пренебрежение или високомерие, не може да си служи с физически методи на въздействие, с обидни думи и квалификации. Децата се приобщават доброволно и съзнателно към изискванията и формите на колективния живот, схващат ги като израз на интересите и потребностите на всеки член на детското общество и като необходимост за съвместен живот. Възпитателният процес според Корчак е не само двустранен, но и двупосочен детето съдейства за развитието и формирането на добрия възпитател и наказва лошия. То налага непрекъснато усъвършенстване и самовъзпитание на възпитателя. Добрият възпитател според Корчак не сковава и не потиска, а освобождава и извисява детето, той не изисква, а пита, не говори на детето, а с детето. Той е съветник, помощник, утешител, а не тиранин. Най-общо, ролята на възпитателя е в това да развива позитивното начало, заложено у всеки малчуган, да смекчава и коригира недостатъците му.
Според Корчак главна задача на възпитателя в общественото заведение е да организира живота на детското общество. Решаването на тази задача самият той осъществява с помощта и активното участие на децата. Корчак гледа на децата като на сила, с която възрастните трябва да се съобразяват и която може да бъде привлечена за съвместна работа. Изхождайки от тази позиция, той прави детето стопанин, сътрудник и ръководител на Дома за сираци.
Друго важно значение в идеите на Корчак е мнението му, че родители се стремят да търсят и наказват грешките у своите деца, вместо да се стараят да им обръщат по-голямо внимание когато те са добри, спокойни, сериозни и съсредоточени. Както казва той "Детето не е глупаво; между децата няма повече глупци, отколкото между възрастните. Поради тази причина той се изказва и противно на много други педагози, като изтъква, че не е по-лесно да се развали едно дете, отколкото да се поправи. Цялата педагогика на Корчак се корени в това да убеди родителите да гледат на детството на своите деца, като на важен момент от тяхното развитие и ценен момент от техния живот.
Със своите идеи той иска да накара родителите да отделят по-голямо значение на детето, да се стремят да не го критикуват постоянно, както и да не му налагат постоянно ред и дисциплина, защото поради това, че то е дете, то ще има своите моменти на хаос, но и на порядък. За него е важно децата да се ценят, както се ценят възрастните.
В своите педагогически възгледи той поставя акцент и върху това как и по какъв начин обществото и родителите гледат и възприемат децата. Важно значение отделя и на възпитателите, които според него трябва да уважават обичат и разбират децата, но освен всичко това, по пътя на наблюдение на техните действия, да си правят изводи как по-добре да ги ръководят.
Педагогически идеи на Корчак се състоят и в това да се даде право на детето, да изразява своята многостранност, да бъде свободно и да изразява своята воля. Освен всичко това за него е важно да проявяваме уважение към детето, като под това той има предвид да го оставяме да изживее пълноценно своето детство, да ценим неговите мигове, да се опитваме да го правим щастливо и да уважаваме неговите нуеспехи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Януш Корчак 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.