Психични новообразувания през начална училищна възраст – възрастта от 7 до 10 години.


Категория на документа: Педагогика


ПСИХИЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ
ПРЕЗ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - ВЪЗРАСТТА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ.

1.Промени във физическото състояние.Наблюдават се значителни изменения във анатомофизиологичните особености на детето. Те се състоят в следното:

а/ Развива се костната система на ръката.
> По-устойчива и същевременно пластична;
[Ръката, от орган за хващане => орган на труда]
> Мускулите обаче, не са развити достатъчно здраво-това е сигнал за учителя, че ръцете (пръстите) особено бързо се изморяват при еднотипни реакции и трябва да се дозира натовареността;

б/ Увеличават се възможностите за учебна дейност, Мозъчното тегло, също постепенно се увеличава. Това позволява да се образуват в по-широк план условни, временни, нервни връзки. Разширяват се възприятните входове.

в/ Укрепва сърдечно-съдовата система.Това позволява детето да бъде включвано в различни двигателни дейности(игрови), тъй като сърдечния мускул постепенно развива своята мощ.

г/ Укрепва скелетно-мускулната система-!!!Това укрепване, обаче е в самото начало и крие опасности от известни изкривявания.

2. Постъпване на детето в училище-промени и трудности. Първата промяна е свързана с детрониране на играта като водеща тема. Лидиращо място постепенно заема ученето. Тази промяна става причина за скокообразно развитие на познавателната, социалната и волевата сфера.

Относно измененията в мотивационната сфера, тук е целесъобразно да направим следното уточнение.По принцип детето постъпва в училище с положителна нагласа, с нетърпение, с ясно изразено желание.Убедено е, че в училище ще се чувства по-добре, по-значима личност.То е готово да изпълнява изискванията на учителя, предявявани в часа; да изпълнява поставените задачи за работа в дома.Енергията и желанието за учене остават непроменени през I-вия срок.

През II-рия срок, обаче много често е възможно силно да намалее първоначалния интерес към учебните занятия.Причините са комплекс от:

а/ Детето все още не е свикнало на строг дневен режим.То трябва да става рано сутрин

б/ Детето не е готово да пропуска учебни занятия; всичко това може да предизвика признаци на отпадналост, нежелание за посещаване, дори и на психически срив.

в/ Появява се съподчинение на свойте действия с тези на другите. Това обуславя понижаване на самочувствието.

В първи клас се появява и друга трудност.Тя е свързана с новите взаимоотношения, които трябва да установява с учителите, със своите съученици. Детето трябва да се съобразява с техните желания, ако иска да бъде прието в класа.Неможе да се проявява егоцентризъм.

Всичко това създава известни трудности в адаптацията на ученика.Учителят трябва да ги отчита, ако иска да съхрани не само здравето; самочувствието, но и желанието му да учи. Учителят следва внимателно да следи тази неизбежна (по-малка или по-голяма промяна) и да полага усилие да съхрани интересат, здравето, самочувствието,емоционалното равновесие на детето.(Слабият ученик не е гордост за учителя. Детето една буква да напеше хубаво, а другите грозно, учителяте длъжен да го похвали.)

3.Характеристика на новообразуванията в начална училищна възраст.

3.1.Развитие на волята-съзнателна, целенасочена дейност, свързана с преодоляване трудностите.През този период се наблюдават съществени промени на волята при реализиране на познавателните психични процеси.Подобна реализация е необходима, поради изискванията на учителя; логиката на самия училищен процес.

а/ Ученика си поставя за цел, да запомни преднамерено материал, който не му е интересен, но заставя себе си да го научи.

б/ Промяна настъпва и във възприятието.Той преднамерено трябва да възприема различни предмети, фигури, съотношенията м/у техните страни...

в/ Промени във волевото мислене.Съзнателно трябва да сравнява; да съставя планове; да определя действията, за постигане на целта.

3.2.Развитие на умения да разсъждава във вътрешен план.Умение да решава поставени проблемни ситуации.Това решение изисква във вътрешен план следното:
> Ученика да генерира алтернативи за решаване на ситуация;
> Трябва да направи извод;
> Да докаже, защо алтернативата е такава

3.3. Развитие на рефлексията- През началната училищна възраст постепенно започват да се развиват рефлексивни способностти, това означава способност за оценка на собствената активност. Тази способност се изразява в следното:

а/ Да поставя оценка на собствените си фезически и интелектуални възможностти. Подобна оценка има регулиращ характер. Тя ще покаже на детето с какво може да се справи и с какво не; какво да си поставя за цел и с какво да не се заема.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психични новообразувания през начална училищна възраст – възрастта от 7 до 10 години. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.