Принципи на специалната педагогика


Категория на документа: Педагогика


Принципи на специалната педагогика

В педагогическата наука принципите отразяват изискванията към организацията на педагогическата дейност, определят насочеността, крайната цел и резултатите от дейността. Принципите предполагат интеграция на различни средства, форми, методи и похвати в цялостна система, определят стратегическото направление на цялостния подход към решаване задачите на специално-педагогическия процес.

Общопедагогически принципи:

1. Целенасоченост на педагогическия процес - целта определя характера и начините на действие на човека. На осонвата на общата цел за обучение и развитие на деца със СОП в хода на педагогическото взаимодействие с тях става съотнасяне на съществуващата степен на развитието им с предполагаем, проектиран еталон, на чиято основа се зъздава програма от дейности, насочена към реализиране на определени етапи и използване на адекватни пътища, начини и средства за постигане на желаните резултати.

2. Цялостност и системност на педагогическия процес - предполага създаването на определени отношения и връзки между съвкупността от елементи на педагогическия процес и образуването на съответна цялост, единство. Принципът обхваща не само организацията на педагогическия процес, но и неговото съдържание.

3. Хуманистична насоченост на педагогическия процес - предполага хармонично съчетаване целите на обществото и личността, ориентиране на педагогическата дейност към индивидуалните възможности на детето към неговите интереси и удовлетворяване на потребностите му.

4. В тясна връзка с хуманистичната насоченост на педагогическия процес е принципът за уважение личността на детето и разумно поставяне на изискванията към него. Разумното изискване предполага обективна целесъобразност , предопределена от потребностите на педагогическия процес, насочена към развитие на позотивни личностни качества на детето.

5. Опора на положителните, на силните страни на детето - този принцип е естествено продължение на предишния принцип. Само хуманното, уважително отношение към детето, педагогически прозорливост, умението да се види и оцени позитивното, което то носи дава възможност за организирането на ефективна специално-педагогическа работа с детето със СОП.

6. Съзнателност и активност - принципът е особено значим в работата с деца със СОП и изисква все по-голямо опиране на съзнателност и активно участие на тези ученици в различни учебни форми, дейности и алтернативни програми за социално-личностна стабилност, участие в достъпни социални отношения, предполагащи цялостно развитие и социална рехабилитация.

7. Съчетаване на непосредствени и паралелни педагогически действия - оптимизира педагогическата работа с деца със СОП, мобилизира в нея социално значими сили, създава поле за допълнително педагогическо влияние, предполага въздействие на ученическата общност и проява на силата на общественото мнение.

Специалната педагогика разработва и актуализира и свои принципи.

1. Принцип за цялостно изследване и оценяване на детето, а не на фрагменти от него - предполага уточняване и познаване всички особености на изследването и обучаваното дете - както негативните страни, така и положителните възможности, позитивните качества и способности.

2. Принцип за педагогически оптимизъм - основанията за използването му се съдържат в степента на развитие на съвременното научно и практическо знание за потенциалните възможности на децата със СОП и съвременните педагогически възможности за абилитация и рехабилитация на децата и възрастните с увреждания.

3. Принцип за корекционно-компенсаторната насоченост на специалното образование - той е основна предпоставка за добра рехабилитация на детето, за постигане на максималните му възможности за развитие.

4. Принцип за ранно въздействие при деца със СОП - дава възможност за постигане в много малък период от време на чувствителен прогрес в развитието на децата, без да се пропуска особено важен сензитивен период отживота им. Предотвратяване на негативни тенденции в развитието на децата от ранна възраст, имащи различни нарушения - сензорни, интелектуални, емоционални, двигателни, речеви.

5. Оценяване и взаимодействие не само с детето, но и въздействие на средата, в която живее - налага необходимостта от създаване на максимално благоприятие условия за най-пълна реализация на потенциялните възможности за цялостно личностно развитие на детето. Без точна и пълна оценка е невъзможно да се реализира ефективна и многомащабна работа с център детето със СОП, да се приложат специални подходи и да се подберат необходимите методи и похвати, подпомагащи учебната дейност и адекватните взаимоотношения с детската общност и възрастните.

6. Принцип на активиращото и щадящо взаимодействие с децата със СОП - изисква грамотно педагогическо взаимодействие с детето, регулиране и специално конструиране на отношенията с него от позициите на зачитане на достойнството му и удволетворяване на потребностите му.

7. Определяне на потребностите на детето в перспектива - предполага гъвкаво използване на екип от специалисти и насочване към цялостното развитие на детето в перспектива, както и необходимостта от конкретни взаимодействия на професионалистите с него.

8. Координирано сътрудничество между отделните специалисти в процеса на педагогическото възаимодействие с детето - този принцип е тясно свързано с предишния принцип и изисква интердисциплинарен подход, и адекватно споделяне на отговорностите, без изолирана дейност на отделните специалистите, работещи с детето с СОП.

9. Индивидуялизация - стои в основата на работата с деца със СОП. Принципът е насочен към създаване на благоприятни условия за обучение, отчитащи като индивидуалните особености на дете, така и специфичните особености, свойствени за децата с конкретна категория нарушения в развитието. Индивидуалният подход позволява не само да се превежда корекционно-педагогическа работа като цяло, но и специално да се отделя внимание на конкретно изразени потребности на всяко дете и използването на необходимите в конкретния случай методи и средства.

10. Гъвкавост - принципът засяга основно разработването на учебни програми на ученика. Гъвкавостта предполага и работа в широк диапазон или спектър от дейности.

11. Принцип за предпазване - принципът е свързан тясно с разработване на индивидуалната учебна програма. Налага при планирането на всяко умение или действие в тази програма съобразяване с календарната и интелектуалната възраст на детето със СОП.

12. Активно включване на родителите в процеса на целенасочена работа с детето - родителите сътрудничат на професионалистите като предлагат и приемат помощ и информация. Добре познавайки семейстовто специалистите го включват в различни дейности, стимулират свободното споделяне на мнения и оценки при вземане на решения.

13. Дейностен принцип - определя тактиката на работата с децата със СОП и начините за реализиране на поставените цели, при които начален момент на осъществяване е организиране на активната дейност на детето, създаване на необходими условия за ориентиране в различни ситуации, разработване на алгоритъм за решаване на поставени задачи и за реализиране за адекватно на детската общност поведение.

14. Принцип за комплексно използване на методите и похватите на специално-педагогическата дейност - изисква съвкупност от средства, методи и похвати, отчитащи и индивидуално-психологическите особености на детето, и състоянието на социалната ситуация, и степента на учебно-методическото осигуряване на педагогическия процес, и подготвеността на учителя за неговото провеждане.

15. Принцип за интеграция на усилията на близкото социално обкръжение - детето не може да се развива извън социалното обкръжение, то е активен негов компонент, съставна част от системата на цялостните социални отношения. Отклоненията в развитието на детето са резултат не само на психофизиологическото му състояние, но и на въздействието на неговите родители, близки, приятели, съученици, на педагогически колектив в училището.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи на специалната педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.