Понятие за преподаване в обучението


Категория на документа: Педагогика


Понятие за преподаване в обучението

Предназначение на преподаването.
* Процесът на обучение се характеризира с 2 компонента
- преподаване и учене
* Субекти и на двете дейности са учителя и учениците
Възприемане на ученика като равностоен на нас субект
субект - субект. връзка
преподаване <-----------------------------------> учене

дейн.на учителя

обучение
Определяне на преподаването
* преподаването означава да се учи другият (ученикът) как да се учи сам.
Функции на преподаването:
* В дейността н аучителя (преподаването) се включва подборът на структорирането на учебното съдържание , чрез което ученикът опознава действителността.
* Формират се целите на ученето и се мотивират разновидностите на дейността на учениците в обучението, за да се формира готовност за участие.
* Подбират се най-подходящите и ефективни методи и средства, с помощта на които обучението като цяло постига своите цели.
* Предварително се планира и проектира общия ход на обучението съобразно с общите и конкретните му задачи.
* Непосредствено се организира и се ръководи протичането на процеса на ученето в обучението през различните му фази, а не само протичането на преподаването
* Насочват се надлюденията на учениците, за да се формират научни представи и понятия
* Ръководи се и се формира мисловна дейност и операции на учениците, за да могат да опознаят адекватно действителността.
* Формира се способност на учениците да опознаят самостоятелно научната информация по темата
Основни ръководни дидактични функции на учителя в процеса на обучение:
* Да бъде организатор и ръководител на цялостната познавателна дейност на учениците в процеса на обучението
* Да бъде важен източник на знания и умения за учениците в процеса на обучение
* Да бъде главен помощник на учениците, когато срещнат познавателни трудности в процеса на обучението
* Да бъде възпитател на учениците
* Да бъде представител на държавната власт в социалната институция (училище)
Характеристика на функциите на преподаването
* Преподаване и разработване на учебно съдържание - най-важните моменти при реализирането на тази функция са психическата готовност на учениците за участие и технологична осигуреност.
Изискване към начина на подготвяне и систематизиране на новия учебен материал от учителя.
* Да бъде подготвен за лаконично представяне на вниманието на учениците
* Формите за представяне трябва да бъдат рационално обубщени и униицирани
* Смисловите моменти да се акцентират по подходяща форма
Изисквания към начина на подготвяне и систематизиране на новия учебен материал от учителя
* Относително самостоятелните единици учебната материя да се разграничава ясно от другата
* Трябва да има ясни , точна и лесна за запомняне структура
* При представяне на символна информация, да се прибягва до помощта на асоциации
Особено важно внимание трябва да се отдели на;
* Първото впечатление - обикновено се запечатва завинаги
* Визуалното представяне на информацията - около 90% от сведенията човек получава посредством зрителния анализатор.
Степени на разбирането
* Осъзнаване - най-елементарната степен на разбирането
* Осмисляне - състои се в изграждане на смислови връзки между думите и изреченията
* Просветление (инсайт) - качествен скок от неразбирането към разбирането
Затвърдяване на учебния материал
* За затвърдяване на знанията най-голямо значение имат първичното, текущото и обобщаващо повторение
* Повторенията трябва да бъдат
- целенасочениСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за преподаване в обучението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.