Педагогическите възгледи на Ян Коменски


Категория на документа: Педагогика


- свързана е с личния опит на ученика, самостоятелното овладяване на знанията и необходимостта от ръководството на учителя
- съзнателно-волево целенасочено изпълнение от учениците на умствена дейност
2)ролята на учителя
- да активизира познавателната дейност на учениците
- да предизвиква желание за учене и интерес към учебния материал
- да предизвиква положителни емоционални преживявания породени от самата учебна дейност
- да използване съвременни технически средства за обучение
- да поддържа положителни взаимоотношения между него и учениците в процеса на учене
д) принцип за плановост, системност и последователност при овладяването на знания, умения и навици(З,У,Н)
-Системността дава познание за явлението като цяло, за неговия стоеж, връзката и взаимодействието между съставящите го компоненти
- Последователността е хронологичния ред на протичането на процесите и явленията, смяната на едни състояния с други
- плановостта е в основата на учебните планове, учебните програми, учебниците и помагалата
- принципът изисква З, У, Н да се формират в система, в определен ред - всеки елемент от учебния материал се свързва с другите, опира се на предходното, подготвя за усвояване на новото
- системните знания се усвояват по-лесно от безсистемните и остават по-трайно в съзнанието на учениците
- важна е ролята на учителя:
- да следва учебното съдържание
- да структурира учебния материал
- да го разделя на логически свързани части
- да съставя план на изложението
- да си служи с таблици,схеми и други
- системност и последователност при затвърдяването на учебния материал(домашни, обобщение, упражнение)
- трябва да формира у учениците У и Н да планират своята учебна дейност
II. Дидактически методи (ДМ)
1. Същност

- метод (гр. methodos) - начин, средство, похват на действие; пътят, движението по посока към целта
- учебен метод, който следва дидактическите принципи
2. Видове ДМ
а) разказ - тема със завършеност

- монолог (гр.monos - един, сам; logos - реч )- продължително изказване по определена тема
б)беседа - разговор под формата на диалог
- диалог - разговор между двама или повече събеседници
в)упражнение в училище и вкъщи
1) в рамките на часа
2) в рамките на СИП и занимални
3) вкъщи
г) демонстрация (показване) - принцип за нагледност
III. Ян Коменски за нравственото възпитание (НВ)
- дисциплината - главен въпрос на НВ
- дисциплина( лат. disciplina - въздържаност, строгост; discipulus - студент) - поддържане на правилата за поведението на личността, определено от обществените норми; поддържа се с помощта на наказание или поощрение (самодисциплина - контрол на собственото поведение и възпитание на силна воля)
- нравственост - съвкупност от норми за човешкото поведение в обществото; морал(система от принципи на поведение и отношение към света, отнасяща се до понятията добро и зло)
Три условия:
1) добрия пример на учителя
2) правилна организация на учебно-възпитателния процес
3) да се изградят отношения на взаимно уважение между учител и ученик
IV. Значение на педагогическите възгледи и педагогическата система на Ян Коменски
1) жизнен път
2) богата теоретическа и практическа дейност
3) педагогически произведения
4) организация на учебната годинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Педагогическите възгледи на Ян Коменски 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.