Педагогическите възгледи на Ян Коменски


Категория на документа: Педагогика


Педагогическите възгледи на Ян Коменски(1592-1670)
I. Дидактически принципи (ДП)
1. Същност на ДП
- дидактика (гр. didaktikos - поучителен) - част от педагогиката, разработва общата теория на В, Об, Обр; теорията и практическото приложение на преподаването и ученето; "Изкуството да се обучават всички на всичко" - Ян Коменски
- принцип (лат. principium - начало) - ръководно начало; основно изходно положение на теория, учение, идея

- дидактическите принципи са основни изходни положения, върху които се опират теорията и практиката на учебния процес
- разкриват основните, изходните начала на обучението, определящи насочеността на учебния процес и дейността на учителя в него
- изразяват закономерностите на обучението
- определят насочеността на учебния процес и дейността на учителя в него
- основни положения, на които се опираме при преподаване на основните на науките
2. Видове ДП
а) ДП за природосъобразност ( принцип за достъпност)
- сезоните като наименования на периодичността в училищната система
- съобразяване с вътрешната природа; вътрешната наша природа, на индивида - включва се и принципа за индивидуален подход(всеки ученик има специфични качества - характер на протичане на мисловните процеси, гъвкавост на ума, неговата бързина; равнище на З и У, работоспособност, отношение към ученето) и диференциран подход (разделяне на цялото от общото)
- изразява се в изискването обучението като цяло да е съобразено с възрастовите особености на учениците, с равнището на тяхната подготовка и развитие(обучението да бъде леко, лесно или забавно, което не предизвиква никакви затруднения у ученик)
- Достъпността служи като мяра за трудността, която трябва да съответства на техните реални възможности на учениците
-Така обучението адекватно отчита измененията в способностите на учениците и в познавателни им възможности , опира се на постигнатото равнище на подготовка и развитие на учениците и същевременно допринася за по нататъшното им развитие.
- да осигури достъп обучението се допира до педагогическите правила ("Великата Дидактика"- Коменски) :
1) Винаги да се тръгва от простото към сложното
2) Винаги да се тръгва от познатото към непознатото
3) Винаги да се тръгва от близкото към далечното
4) Винаги да се тръгва от конкретното към абстрактното
5) винаги да се тръгва от фактите към изводите

б) ДП за нагледност
- обогатяването и разширяването на сетивния опит на учениците, в усъвършенстването на сетивните им представи и развитието на наблюдателността
- обхваща всички видове възприятия (Франсис Бейкън - сенсуализъм - опознаване на света чрез усещанията, които ни носят 5-те сетива - зрение, обоняние, вкус, слух, осезание)
- онагледяването е представяне на теоретично знание във вид на сетивно доловими модели, чертежи, схеми, графични изображения и др.
- научни знания се възприемат по лесно от учениците, когато се подкрепят от конкретни факти, образи и примери. Ето защо нагледността по особен начин съдейства за развитието на мисленето на учениците.
- нагледността спомага за връзката между научните знания и реалната практика.
- нагледността увеличава процеса на усвояване на знанията и съдейства за задълбочаване на интереса към ученето.
- нагледните средства да бъдат съобразени възрастовите и познавателните способности на учениците
- Няколко вида:
- чрез изображенията и предметите;
- чрез средствата на езика, като може да се постигне голяма образност при описанието на герои или събития.
- чрез схемите, картините, таблиците, графиките и диаграмите.

в)ДП за съзнателност
1) отношението на ученика към учебната дейност и разбиране съдържанието на учебния материал
- съзнателността е качество на личността на ученика, което дава отражение върху интелектуалното развитие и върху мотивацията за учене
- разбиране смисъла на усвояване знания, умения и навици, като практическо приложение на знанията
2)ролята на учителя
- кратко, точно, ясно и достъпно преподаване на материала
- да учи учениците да определят, обобщават, сравняват и анализират изучаваното
- да мотивира
- да учи учениците на рационални навици за работа над учебния материал
- да учи учениците на критичност към изпълняваната учебна дейност, да развива "учебното самосъзнание на учениците" и навиците им за контрол и самоконтрол
г) ДП за активност
- Емоционална активност, сензорно- моторна активност, интелектуална активност, говорна активност
1) ролята на ученикаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Педагогическите възгледи на Ян Коменски 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.