Овид Декроли


Категория на документа: Педагогика


Русенски университет

" Ангел Кънчев "

Курсова работа

по

История на педагогиката

Овид Декроли

Изготвил:Ива Петрова Проверил: ...............
Специалност:ПНУП (Проф. Д-р В.Ванева) Факултетен номер:136326

Тези, които се опитват да ограничат умствената работа в началното училище до усвояване на техники, до систематично изучаване на граматически правила и на теорията на аритметиката под предтекст, че те самте са следвали същия режим, без той да им навреди и са станали добри специалисти в различни области, несъзнателно се проявяват като палачи на детската интелигентност и доказват, че не познават някои по-важни закони от тези на граматиката и аритметиката, закони, които стоят по-високо - тези на детската психология.

( Овид Декроли )

Овид Декроли е белгийски лекар , педагог и психолог. Роден на 23 юли 1871г.в град Рене, Белгия. Произхожда от богато семейство на индустриалци.Завършва медицина в университета в Ганд. През 1902г. Декроли открива в Брюксел институт за увредени деца. Основавайки се на големия си изследователски опит започва да приема новитеметоди наобучение и възпитание. В резултат на тези изследвания се появяват ред печатни произведения свързани с метода на обучение и възпитание на изостанали деца. През 1907г. Той създава училище за нормални деца
" L`eminage", което скоро придобива световна известност както с организацията си, така и със съдържанието и методиката на работата в него. В училището се приемат свободни деца, като по този начин се създава естествена връзка между двете училища, в които се прилагат едни и същи методи и техники на обучение и се постигат завидни резултати. Обучението в това училище се състои на принципа "свободни деца". Целта на възпитанието на Декроли обяснява в крайна формула "Училище за живота чрез живота". Той счита,че училището ще отговори на своите цели за обществено възпитание, когато то подготвя децата за социалния живот.Най-добрите условия за такава подготовка се явяват практически въвеждане на децата в живота. Декроли въвежда конкретни учениечески програми или така наречените центрове по интереси. Всички теми и учебни програми трябва да бъдат концентрирани в света на детето. " Детето и неговия организъм " , "Детето и животните " ,
" Детето и растенията " , " Детето и вселената ".

" Детето "- казва Декроли-за него е важно да знае за себе си. Какво е настуението му,как работят неговите органи и какво е тяхното предназначение,как диша,работи, играе. Защо чувства глад, жажда, студ, защо му се спи. Защо се бои или сърди,какви са неговите недостатъци и качества и т.н.т.

Декроли счита даже за необходимо изучаване на средата, вкоято живее детето,но само в рамките, в които може да ги възприеме. Той дели детската активност на три групи : наблюдение, изучаване и изразяване. Децата наблюдават, четат, пишат, изчисляват, измерват и слушат разказите на своите учители, на своите другари и самите те разказват. Особенно значение Декроли обръща на вниманието.

Макар, че не е оставил богато педагогическо наследство, неговото място в развитието именно на реформаторската педагогика е безспорно главно с това, че той организира по нов начин обучението и възпитанието на аномални деца, с които прилага нови методи и идеи на хуманитарното движение "От детето". Открива в собствения си дом училище-лаборатория за умствено изостанали деца, като Institut des Anormaux. Втози институт всички живеят заедно като едно семейство и д-р Декроли има възможност да провежда своите наблюдения и изследвания с децата. Извежда сред съвременниците си значението на наблюдението като метод за изследване, има правилно и критично по същността си отношение към тестове за интелигентност, подчертава ролята на глобализацията и синкретизма в детското развитие, интересува се от изследване на интересите и възможностите на децата да сеизразяват. През 1921г. той излага в публична лекция принципите и организацията на работата в училището,п о-важните от които са обобщени от А.Амайд. По-късно тези основни идеи се побликуват като отделна книга на немски и френски език. Приноса му за развитието на реформаторската педагогика е в това, че той реализира практически своите своите идеи за ново по същността си обучение и възпитание на аномалните деца, изградено на принципите на реформаторската педагогика "От детето". Тка в дейността си той съчетава едновременно лекаря човеколюбец, педагога новатор с гражданина и застъпник за правата на детето. Друг важен принос в реформаторската педагогика на Декроли е въвеждането на активните методи и така наречените работни проекти и планове, същността на които се състои в освобождаването на учителите от задължението да спазват стриктно ограниченията на учебните планове и програми, от графиците и сроковете на учебния процес. Учениците участват активно в обучението,като им се предоставя възможност сами да избират предметите и начина на тяхното изучаване. Така Декроли не само събужда интересите на децата, но ги развива и задълбочава.

Декроли умира 1932г.

ЦИТАТИ:

" Важно е, че детската работа не е само копие тя трябва да бъде наистина мисъл на неговата мисъл"

( Овид Декроли)

" Природната среда е истински интуитивен материал способен да стимулира скрититe сили на детето"

( Овид Декроли)

" Детето има дух на наблюдение,не го убивайте "

( Овид Декроли)

Источници:

Учебник по История напедагогиката-В.Ванева

Реформаторска педагогика-Георги Бижков
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Овид Декроли 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.