Отчет за проведен стаж


Категория на документа: Педагогика
Филиал - Велико Търново

Отчет за извършените дейности по време на задължителната учебна практика

Изготвил:

Красимира Герчева Христова

Специалност: "Стопанско управление"

ОКС: Бакалавър

Фак. № 0267523

Велико Търново

-2013-

1. Описание на компанията.

"АЛФА КОМЕРС" ООД е създадена през 1995г. в гр. Шумен. Основната дейност на фирмата включва инвестиционни проекти в земеделски земи, търговска дейност по покупко-продажби на земеделските площи, тяхното управление и отдаване под наем и аренда. В посока за подобряване условията за развитие на сектора на земеделието дружеството концентрира усилия в окрупняване на земеделските площи и подобряване на статута им, като участва и реализира различни комасационни проекти.

Към днешна дата фирмата, обработва между 20 000 - 30 000 дка. земя. Част от стратегията на фирмата е и инвестиране в покупка на земеделски земи в обработваните от тях землища. Към днешна дата фирмата притежава собствени около 15 000 дка. обработваеми земеделски земи.
Основните агротехнически мероприятия и обработки, фирмата осъществява с помощта на собствена високопроизводителна техника - трактори и комбайни John Deere и Massey Ferguson. Чрез финансиране по програма САПАРД и други програми на ДФ "Земеделие", дружеството е закупило високопроизводителен селскостопански инвентар на производителя KUHN - Франция, с помощта на който успява да се справя качествено и в срок с предстоящите задачи по отглеждането и прибирането на земеделските култури. Във фирмата са назначени на щат двама агрономи с висше агротехническо образование, чиято основна задача е да ръководят и управляват всички агротехнически мероприятия, касаещи качественото и ефективно отглеждане на зърнените култури.
С помощта на техния професионален опит в областта на зърнопроизводството, правилно и точно влагане на необходимите семена и препарати за растителна защита, торене с фосфатни и азотни торове, фирмата успява да произведе и реализира продукция с високи качествени показатели. Чрез опита си фирмата успешно посредничи в управлението на поземления ресурс на много други инвестиционни фондове, отделни физически и юридически лица.

Приоритети на фирмата са бързо, адекватно, висококачествено и високотехнично обслужване и добри взаимоотношения в интерес на своите клиенти, контрагенти и обществеността.

Дейността на "АЛФА КОМЕРС" ООД се съпътства от високата компетентност на екипа от професионалисти и тесни специалисти и не се бои да прилага и обезпечава иновативните решения.

2.Описание на извършената работа.

Учебната практика проведох във финансов, маркетингов и административен отдел на фирмата в гр. Шумен. Фирмата е търговско дружество със стабилно финансово състояние и пазарен дял.

Мениджърската дейност на фирмата се осъществява от Управителя на фирмата, който ръководи всички служители в нея. Той представлява фирмата, съобразно изискванията на закона, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика. Той решава всички ръководни въпроси по дейността на фирмата, назначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на служителите.

Основно се занимавах с обработка на първичните документи. Въз основа на данните от документите съставях таблици и графики. Въвеждах информация от хартиен на електронен носител. Изготвях статистически справки. Подготвях всякакви документи, свързани с трудовото правоотношение - трудови договори, допълнителни споразумения, служебни бележки, удостоверения, съгласно разпоредбите на КТ и други нормативни документи.

За да добия добри практически умения със счетоводните и други програми, с който се работи във фирмата беше необходимо да познавам добре информационните технологии, да работя добре с персонален компютър, а също така и с офис техниката.

Имах възможността да работя със специализираната счетоводна програма . Програмата поддържа работа с валути, с количества и всичко необходимо за работа с ДДС. Съобразена е с българското законодателство и се актуализира при промени в законите.

Друга компютърна програма, с която се запознах е програмата за заплати , която позволява водене на неограничен брой фирми. Програмата поддържа ведомости, фишове, месечна рекапитулация, прави дискети за НОИ с месечни осигуровки и уведомления за трудови договори, извежда справки за статистиката и още редица справки, служебни бележки и др.

По време на стажа се запознах с маркетинговата политика и политиката, насочена към гарантиране на качеството на услугите, предлагани във фирмата.

Поради голямата конкуренция, която съществува в града, задачата ми като част от екипа бе да се изготви правилна маркетингова стратегия и да се проведе добра рекламна кампания.

Затова е необходимо да се разгледат силните и слаби страни във вътрешната и външната среда, да се намери правилната пазарна ниша за удовлетворяване на потребностите на клиента, да се извлече най-необходимото за осъществяване на добри резултати при реализацията в продажбата на услуги и да се увеличи броя на клиентите, а от там и печалбата , а също така да се намали влиянието на съществуващата конкуренция. Това може да стане при добра рекламна агитация. Работих в екип с колектива за издаване на рекламна брошура и ушиване рекламна тениска, като моето предложение беше основно в цветовото оформяне. Предложението ми бе одобрено от комисията и включено в рекламата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за проведен стаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.