Особеностите на урока в началното училище


Категория на документа: ПедагогикаА вариативното равнище се идентифицира с микроструктурата на урока. Това равнище е конкретно, индивидуализирано и адаптирано към претенциите на образователното пространство. Съвременните тенденции утвърждават условия за индивидуализиране на педагогическото взаимодействие. За целта е необходим избор на подходяща технология за работа, която се отличава с комбиниране на методи, похвати и средства.

Инвариантното начало и вариативността изграждат неговата логическа и съдържателна цялост.

И днес урокът като организационна форма на образователния процес не е изживял все още своето време. Някои разсъждения за въздействащата му роля са изживени. Морално остарели са и някои термини в тази посока. За да се преодолеят някои примитивни и хаотично-прагматични постановки по отношение на неговата съдържателност, осъвременяването на урока е абсолютно наложително.

Урокът си остава неизменна част от цялостното обучение на всички ученици. Трябва да е съобразен е определени изисквания, които засягат както материала, така и индивидуалните особености на децата. Да насочва към активно познавателно действие, духовно и емоционално осъществяване. Като придава определена стойност на образователната и възпитателна задача, урокът трябва да разширява възможностите на индивида и да осигурява изборност на действията.

В статията си за урока в началното учлище доцент Василева определя насоките на урока, неговите особености и проблеми, както и изискванията, на които трябва да отговаря той.

Но на всички ни е ясно, че днес, в условията на информационна революция, урокът трябва да се модернизира в посока улесняване процеса на усвояване на знания, формиране на умения и ценности.

А за всичко това е необходимо учителят да следи новостите, да изучава възможностите и потребностите на своите ученици, да мотивира, стимулира и развива творчеството у тях, да бъде двигател в сложния процес на обучение и възпитание.

Днес урокът е реалност, която трябва да се запази, синхронизирайки обаче предоставената информация с интересите на уч ениците.

Съвременният учител трябва да е богато информиран, да притежава умения да експериментира и умения да отсява рационалното.

Съвременният педагог е изправен пред предизвикателства, не по-малки от тези, пред които са били изправени и будителите ни навремето. Векът на информационните технологии дава много, но и изискванията към учителя са не по-малко.

Използвана литература:

Статия на Емилия Василева в интернет;

Мнения на педагози;

Марин Андреев - "Процесът на обучението - Дидактика"

Авторски мисли;

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особеностите на урока в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.