Особеностите на урока в началното училище


Категория на документа: ПедагогикаТракийски университет
Гр.Стара Загора

Педагогически факултет
Реферат
По "Дидактика"
Тема: "Особеностите на урока в началното училище"

Изработил : Деница Дохчева
СДК "начален учител" курс 101

Проверил : Доц. д-р Мария Тенева

1.12.2013

И днес, във времето на информационните технологии, в българското училище урокът си остава основна форма на обучение. Като форма на организация на дейността на учителя и учениците, чрез него се усвоява определен обем съдържание от учебната програма за определено време.

Урокът може да бъде представен и като ръководено от учителя занятие с конкретни учебно-възпитателни цели на основата на конкретно учебно съдържание и със специфични методи на обучение. Той трябва да се разглежда като елемент, като звено от цялостната дидактическа система.

Но урокът в днешното българско училище търпи промяна, която се осъществява с помощта на учителя. Днес урокът не е вече само даване на информация, а процес на самостоятелно достигане на знанието, подпомогнат от учител, т.е. учителят провокира децата сами да достигат до информация, провокира тяхното любопитство и интерес.

Съществуват две крайни тези относно ролята на урока.

Първа теза: Урокът е остаряла форма за организиране на обучението и затова се налага неговото преодоляване. В процеса на детското творческо разгръщане възникват различни посоки на вътрешна мотивираност, а урокът не може да синхронизира най-доброто взаимодействие между двете страни.

Втора теза: Урокът е традиционно определена непреодолима структура за регулиране на процеса на обучение. Чрез него се създават задължителни условия на преднамереност при осъществяването на преподаването и ученето. Ученето е сериозна дейност, която изисква сериозни усилия от учениците и не може да бъде подменена със забавления и игри, нито пък да следва детските потребности и интереси.

Според доцент д-р Ем. Василева урокът трябва да бъде съобразен с всяко дете и неговото психично състояние. Ученето на детето не трябва да бъде заради самото учене и лишено от емоционални преживявания и мотивирани действия, а насочено към активно познавателно, духовно и социално осъществяване.

Информацията трябва да бъде поднесена на децата интересно, с подходящи методи и похвати и да предизвика у тях удивление и любопитство.

Урокът трябва да осигурява благоприятни условия за двустранна дейност, за активно, съзнателно и самостоятелно участие на учениците при ръководната роля на учителя.

И все пак децата от начален етап са със по-слаба способност за концентрация и по-неустойчиво внимание и този факт извиква необходимост от игрови елемент в урока.

В началното училище този момент в урока не трябва да се пренебрегва, както и факта, че информацията трябва да бъде поднесена достъпно, достатъчно разбираемо, за да бъде лесно усвоена.

Всеки урок трябва да се планира, конструира и реализира в технологичен смисъл от учителя. Той подбира учебния материал, методите и средствата, обособява структурните компоненти. Това е едно от най-важните права на учителя.

Както всяка човешка дейност, така и урочната трябва да се планира и премисли предварително. Аргументи "за" и "против" планирането винаги има. Такава дискусия се води и на Изток, и на Запад.

Но при всички случаи предварителният план уточнява целите и придава насоченост на дейността, както и предотвратява пропускането на важни моменти от урочното съдържание.

Често срещан подход, при който се диференцират три етапа, е следният:
1. Предурочна подготовка( за изясняване на цели, методи, съдържание, както и дейности на учениците).
2. Изпълнение на урока( с тема, цели, дидактически задачи и материали).
3. Следурочни дейности( оценяване на урока и ревизионни бележки).

Подготовката на учителя за урока е момент с особена важност. Днес този момент заслужава още по-голямо внимание. Задълбочената предварителна подготовка е необходимо условие за всяко творчество. Едва след това може да се разчита на интуицията и вдъхновението на учителя в процеса на работата. Погрешно е мнението, че един урок в начален курс отнема по-малко време за подготовка, отколкото в по-горните класове. Напротив! Включването на различни видове игри, драматизацията като специфичен подражателен метод и всички онези методи, които ще придадат на обучението по-жив и по- привлекателен характер отнемат време, не по - малко от необходимото за подготовката на урок при по-големи ученици. Децата в начален курс са достатъчно любопитни и наблюдателни, така че от техните очи и уши не убягва нищо. Те усещат всичко, дори и най-малкото неразположение на учителя. Затова подценяването на този момент - подготовката на урока , е недопустимо.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особеностите на урока в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.